Förslag till detaljplan för Limsjöänget

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Limsjöänget

Limsjöänget är området vid norra infarten från riksväg 70. Syftet med planläggningen är att komplettera idag gällande detaljplan, med skrymmande handel samt livsmedelshandel.

Utskottet för samhällsbyggnad lämnade den 2017-12-12 § 206 positivt planbesked. Utskottet har uppdragit till plan- och kartavdelningen att ta fram ett samrådsförslag. 

Parallellet med planläggningen har kommunen gjort en miljökonsekvensbeskrivning som underlag i en tillståndsansökan till Länsstyrelsen Dalarna. Detta har gjorts för att få fram förutsättningar för byggnation och för att få tillstånd att göra ingrepp i marken. Tillstånd krävs då området angränsar till Natura 2000-området Limsjön.

Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen och beviljat tillstånd i maj 2019, men beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Sidan uppdaterad: 2020-10-28