Alléskolan, Sockenstugan 1

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Alléskolan med en vaktmästarbostad i förgrunden.
Alléskolan med en vaktmästarbostad i förgrunden. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Alléskolan är uppförd i lågmäld och stram klassicism och är en stor rektangulär byggnad med faluröd locklistpanel, spröjsade vita fönster och valmat sadeltak med tegeltäckning.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Alléskolan, Sockenstugan 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Alléskolan är en stor rektangulär byggnad med faluröd locklistpanel, spröjsade vita fönster och valmat sadeltak med tegeltäckning (tvåkupigt tegel). Fönstersättningen är stram och symmetrisk. Byggnadens långsidor pryds med framträdande mittpartier som kröns av sadeltak. Byggnaden är uppförd i timmer och har markerade knutlådor, i hörnen vitmålade. Byggnaden står på en sockel i huggen granit och har skorstenar i tegel med enkel utkragning. Byggnaden är belägen med Kyrkallén i norr, en vaktmästarbostad, skolmuseet och sockenstugan i väster och en gymnastiksal i vinkel i sydöst. Söder om byggnaden finns en parkeringsplats och Leksands hembygdsgårdar.

Alléskolan från kyrkallén i norr.

Alléskolan från kyrkallén i norr. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Miljö och omgivning

Byggnaden angränsar till Kyrkallén, en utmärkande allé med björkar som utgör en fortsättning på Norsgatan mot kyrkudden. Alléskolan är belägen i vinkel mot den stilmässigt likartade Gymnastiksalen.

Arkitekturstil

Lågmäld och stram klassicism. Stildragen återspeglas mest tydligt i byggnadens entréparti mot norr, där ytterdörrens omfattning utgörs av ett stramt pelarmotiv med överljus ovan ytterdörren. Fasadens indelning med ett markerat mittparti som är symmetriskt inplacerat mellan två likartade sidopartier utgör sannolikt en återblick mot den svenska renässansens och barockens lågmälda ståndsbyggnader.

Utmärkande detaljer

Byggnadens entréparti som det beskrivs ovan. Byggnadens valmade sadeltak.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Skorstenar (delvis), entréparti (delvis), fönster (delvis), sockel/grund (delvis).

Värden/var varsam med:

 • Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel
 • Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vitt entréparti, vita knutlådor, vindskivor, fönster och fönsteromfattningar
 • Fasadens befintliga utformning med locklistpanel och knutlådor i trä
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial
 • Befintliga skorstenar i tegel
 • Befintlig grundmur i huggen granit
 • Den befintliga fasadkompositionen beträffande symmetrisk fönstersättning och indelningen med ett framträdande mittparti som flankeras av två lågmälda sidopartier på byggnadens båda långsidor
 • Befintliga äldre träfönster och befintlig utformning på fönster samt fönsteromfattningar.

Vaktmästarbostad

Direkt väster om skolbyggnaden finns en långsmal karaktäristisk vaktmästarbostad. Byggnaden består dels av en bostadsdel åt öster, dels av en garage/förrådsdel åt väster. Garage/förrådsportarna utgörs av ljust gula trädörrar. Byggnaden har en timmerstomme som i öster är inklädd i locklistpanel. Knutlådorna är vitmålade. I norr finns en farstukvist med profilsågade detaljer. Byggnaden har vita spröjsade fönster varav vissa, exempelvis gavelfönstret i öster, är gamla. På det enkla sadeltaket med tvåkupigt taktegel finns en äldre tegelskorsten med enkel utkragning. Byggnaden är värdefull eftersom…

Värden/var varsam med:

 • Byggnadens befintliga långsmala form.
 • Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vitt entréparti, vita knutlådor, vindskivor, fönster och fönsteromfattningar.
 • Byggnadens timmerstomme.
 • Befintlig farstukvist med profilsågade detaljer.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial.
 • Befintlig skorsten i tegel.
 • Befintlig grundmur i huggen granit.
 • Befintliga äldre träfönster och befintlig utformning på fönster samt fönsteromfattningar.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17