Allévillan m. fl. Diakonen 2

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Allévillan från söder, till vänster syns en karaktäristisk veranda.
Allévillan från söder, till vänster syns en karaktäristisk veranda. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Allévillan uppfördes delvis av ett äldre bostadshus och fick sin nuvarande jugendinspirerade utseende 1907.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Allévillan, Diakonen 2

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Allévillan är en nära rektangulär byggnad uppbruten i flera olika volymer och former med olika karaktär. Byggnaden är belägen norr om Norsgatan-Kyrkallén och kulturhuset. I öster finns Fiskgatan och i väster S:t Persgården.

Allévillan uppfördes delvis av ett äldre bostadshus och fick sin nuvarande jugendinspirerade utseende 1907. Byggnaden vilar på en grundmur av granitblock, som övergår i en ljust gul-vit fasad med liggande fasspontad panel i fält som avgränsas av grå-gröna knutbrädor och livband. Även detaljer så som balkongstolpar, vindskivor och de enkla fönsteromfattningarna är grågröna. Byggnaden har flera olika takfall av olika lutning och karaktär. Exempelvis finns branta och valmade mansardtak, och ovan en kvadratisk tornliknande byggnadsdel i hörnet som vetter mot Norsgatan-Fiskgatan är taket ett brutet tälttak med en vindflöjel i smidesjärn ovanpå. Den nuvarande taktäckningen utgörs av rödbruna betongtegelpannor. Byggnadens skorstenar utgörs av enkla raka tegelskorstenar. På vissa takfall finns takkupor. Byggnadens fönster är i huvudsak engelskt röda fyrluftsfönster där de övre bågarna är kvadratiska med fyra små rutor som avdelas av spröjs, och de nedre rutorna är stående och ospröjsade. I byggnadens sydvästra hörn samt på den norra sidan av byggnaden finns inbyggda balkonger i två våningar. I söder finns en entré som nås via en granittrappa. Ytterdörrarna är engelskt röda parspegeldörrar och ovanför finns ett litet plåtklätt skärmtak. Under balkongen i norr finns flera entréer till byggnaden, med engelskt röda parspegeldörrar med glasrutor längst upp. På den västra fasaden finns ett trapphus som ligger utanpå fasaden. Längst i mitten på fasaden finns en nedgång till byggnadens källare med röda parspegeldörrar.

Miljö och omgivning

Byggnaden är belägen i korsningen mellan Kyrkallén och Fiskgatan. Gården är stor och lummig med många buskar, och i norr finns en ålderdomlig faluröd lada i timmer med tegelklätt sadeltak samt ett rödfärgat garage i trä med tegelklätt sadeltak. En grusväg leder in från Fiskgatan till gården, och är där organiserad kring en gräsrundel med en stor thuja. Söder om gården finns Café Allé, en liten rosa kiosk i trä med flackt pappklätt tak.

Arkitekturstil

Jugend. Karaktäristiska stilelement är byggnadens fönster, form, taklandskap, inbyggda balkonger/verandor och färgsättning.

Utmärkande detaljer

Byggnadens fönster, särskilt mot söder där det finns en takkupa med lunettfönster och ovanföre de inbyggda balkongerna ett större fönster med lunettform. Byggnadens taklandskap med många olika vinklar och former. Källaringången i väster. De inbyggda balkongerna. På byggnadens södra sida finns en skylt med texten Allévillan.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är tillsynes välbevarad i sin helhet, vid sidan av taket som är utbytt.

Värden/var varsam med

 • Byggnadens befintliga volymer, stomme, form, byggnadshöjd, takformer och takvinklar.
 • Befintlig vindflöjel i smidesjärn. Befintliga takkupor samt fönster.
 • Byggnadens befintliga fasadkomposition och färgsättning, ljusgul med grågröna och engelskt röda detaljer. Befintlig fasspontad liggande panel och andra befintliga trädetaljer så som fönsteromfattningar, knutbrädor och balkongstolpar samt balkongfronter.
 • Befintlig utformning beträffande takutsprång.
 • Befintliga fönster och fönstersättning.
 • Befintliga dörrar, trappor i granit och skärmtak ovan entréer.
 • Befintliga tegelskorstenar.
 • Befintlig källaringång i väster.
 • Befintlig utformning beträffande balkonger och verandor.
 • Träbyggnaderna på norra sidan av tomten i sin helhet.
 • Befintlig skylt med texten Allévillan.
 • Tomtens befintliga grönskande och glest bebyggda karaktär, samt grusvägens befintliga utläggning över tomten i norr.
 • Café Allés befintliga karaktär och utformning.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17