Bobergska fastigheten, Köpmannen 15

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Grönlundska fastigheten från öster, med Z-torget i förgrunden.
Bobergska fastigheten med Z-torget i förgrunden. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Bobergska fastigheten utgörs av affärs- och bostadshus i två och ½ våning norr om Norsgatan och väster om Z-torget. Huvudbyggnaden som ursprungligen uppfördes 1915 har omgestaltats kring 1900-talets mitt,

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Bobergska fastigheten, Köpmannen 15

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Affärs- och bostadshus i två och ½ våning norr om Norsgatan och väster om Z-torget. Byggnadens norra del är en tillbyggnad i två våningar som utgör enkel sammanlänkning med Z-huset i nordöst. I väster finns Systembolaget och i norr en sluten innergård tillhörande fastigheten.

Huvudbyggnadens sockel är i söder och öster förbyggd av ett en trappavsats i granit. Fasaden utgörs i huvudsak av ljusgul spritputs kontrasterad av enstaka detaljer i vit slätputs, exempelvis i form av fönsteromfattningar. Bottenvåningens fasad utgörs av stora skyltfönster. Övriga fönster utgörs av enkla perspektivfönster med sidoluft. I byggnadens sydöstra hörn finns ett kraftigt indrag till en numer gråmålad fanerdörr från tiden kring 1900-talets mitt. En friliggande slät pelare i det indragna hörnet och uppvisar byggnadens bärande konstruktion, något som är typisk för funktionalismen. Även mot Norsgatan finns en ingång till byggnaden, denna är belägen i en dörrnisch inklädd med mörkbrun träpanel. Ytterdörren med sidoluft i brunt faner är från tiden kring 1900-talets mitt. Byggnaden kröns av ett mycket brant valmat mansardtak som innesluter byggnadens översta halvvåning. Fönstren på denna översta våning inryms i rundbågiga plåtinklädda takkupor. Högst upp på taket finns två enkla lätt utkragade tegelskorstenar.

I norr finns en tillbyggnad från tiden kring 1900-talets mitt som utgör en sammanlänkning mellan Bobergska fastigheten och Z-huset. Sammanlänkningen är i två våningar med slätputsat ljusgul fasad och stora skyltfönster på bottenvåningen. Också på bottenvåningen finns en dörrnisch med en bevarad äldre, sannolikt ursprunglig fanerdörr. Övervåningens fasad pryds av ett perspektivfönster med sidoluft samt ett enkelt burspråk med ett likadant fönster. Byggnadens tak utgörs av falsad bandplåt och är ett flackt sadeltak med asymmetriskt belägen takås som övergår i ett pulpettak mot Z-huset.

Arkitekturstil

Funktionalism, modernism. Huvudbyggnaden som ursprungligen uppfördes 1915 har omgestaltats kring 1900-talets mitt, och det var sannolikt i samband med detta som tillbyggnaden norrut uppfördes. Karaktäristiska detaljer är den enkla fasadkompositionen, perspektivfönster, stora skyltfönster i bottenvåningen, blottlagd stomme i hörnet mot Z-torget samt burspråket på tillbyggnaden norrut. Byggnadens fasad har överlag fått en sammansättning som är typiskt funktionalistisk, med en glasdominerad bottenvåning och en mer sluten övervåning. Hus i klassicistisk stil har ofta en omvänd utformning med tung botten och nättare övervåningar.

Utmärkande detaljer

Huvudbyggnadens mycket branta takfall. Det indragna hörnet mot Z-torget med frilagd pelare. Kvarvarande äldre fanerdörrar. Burspråket på övervåningen i tillbyggnaden norrut.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är i sin helhet tillsynes välbevarad från tiden kring 1900-talets mitt.

Värden/var varsam med

  • Huvudbyggnadens och tillbyggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt taktegel och falsad bandplåt.
  • Befintliga tegelskorstenar.
  • Befintlig utformning beträffande fasadkomposition, fönstersättning, förhållandet mellan spritputs och slätputs samt färgsättning (ljust gul med vita detaljer).
  • Befintliga dörrar och fönster. Befintliga trycken på dörrar. Befintlig panel i dörrnischer. Fanerdörrar bör inte målas i en annan kulör än ursprunglig.
  • Befintlig utformning beträffande hörnet mot Z-torget.
  • Befintligt burspråk på tillbyggnaden norrut.

Sidan uppdaterad: 2020-02-19