Bönan - Samuelssons, Noret 62:56

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bönan är ett stort f.d. missionshus sammanbyggt med en magasinsbyggnad, uppfört i snickarglädjestil.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Bönan - Samuelssons, Noret 62:65

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Stort f.d. missionshus sammanbyggt med en magasinsbyggnad tidigare tillhörande numer riven handelsgård uppförd av F.A. Samuelsson, en av Norets första handelsmän. Byggnadsanläggningen är belägen sydöst om Rättviksvägen, norr om Sammilsdalsskolan och väster om Flygars.

Det före detta gamla Missionshuset, Bönan, är en stor rektangulär byggnad i två och ½ våning med sadeltak täckt av tegelröd falsad bandplåt. På taket finns även smala tegelskorstenar med enkel utkragning. Mot Parkgatan i söder finns två utanpåliggande trapphus som avslutas uppåt i takkupor med sadeltak. Mellan trapphusen finns balkonger på den övre våningen samt vindsvåningen. Balkongerna har detaljer så som fronter och pelare i snickarglädjestil. Byggnaden vilar på en grund av huggna liggande granitblock. Fasaden domineras av fält med liggande och stående ljusgrå fasspontpanel avdelade med vita listverk. Midjebandet som avskiljer första och andra våningarna är profilerat. Byggnadens fönster är i huvudsak flaggfönster, dock nytillkomna med mycket breda karmar. Fönsteromfattningarna är enkla med brädor, på gavlarna med profilerade överstycken. Högst upp på gavlarna finns även triangelformade dekorativa fönster. Mot sydöst finns en stor glasveranda i två våningar med balkong ovan. Byggnadens huvudentré i form av en par ljusgula trädörrar med spröjsade fönster med rombformade glas är belägen mot Parkgatan. Betongtrappor med smidesräcken leder upp från markplan till respektive ytterdörrar.

Magasinsbyggnaden tillhörande F.A. Samuelssons gård består av en enkel mindre timmerbyggnad i Rättviksvägens gatuliv. Byggnaden är rödfärgad med delvis vitmålade knutlådor och vitmålade vindskivor. Ett nyupptaget kvadratiskt spröjsat fönster mot sydväst är också vitmålat. Byggnaden några äldre bevarade detaljer i form av äldre brädportar på samma fasad som fönstret, samt små luckor mot Rättviksvägen. Byggnaden vilar på en gjuten betonggrund.

Sammanlänkningen mellan ovanstående byggnader består av en stor oktogonalt formad byggnad med flackt mansardtak. Byggnadsdelen är inklädd med liggande- och stående faluröd spontpanel som avdelas av vita listverk. Byggnaden har stora vita spröjsade fönster, spröjsarna som inte är äkta har dock på många fönster vid inventeringstillfället delvis släppt ifrån fönsterkarmen. Byggnadens tak är klätt med röd falsad bandplåt. Mellan byggnadsdelen och Bönan finns en sammanlänkning med en vit enkel ytterdörr utan fönster.

Miljö och omgivning

Tomten som byggnaderna står på omgärdas av ett brädstaket. Ingången till gården flankeras av två granitstolpar med obeliskform.

Arkitekturstil

Bönan är uppfört i snickarglädjestil. Karaktärsdrag som återspeglar stilen är den liggande och stående fasspontade panelen, förekomsten av flaggpostfönster (dock inte de ursprungliga), glasverandor samt balkongpelare med rikt sågade snedslår. Byggnadens nuvarande balkongfronter som är profilsågade på ett sätt som är typiskt för snickarglädjen är dock tillkomna under en sentida renovering. Sammanbyggnaden mellan Bönan och magasinsbyggnaden är typiskt postmodernistisk. Karaktärsdrag som tydligt återspeglar stilen är byggnadens ovanliga och lekfulla oktogonala form, stora spröjsade fönsterpartier och de karaktäristiska gavelfönstren mot Parkgatan.

Utmärkande detaljer

Bönans storlek och volym. Äldre snickarglädjedetaljer, dörrar och gavelfönster på samma byggnad. Portar på magasinsbyggnaden invid Rättviksvägen.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Bönan har genomgått en genomgripande och hård renovering under sent 1900-tal eller tidigt 2000-tal. I samband med detta utbyttes de flesta äldre fönster, balkongfronter och sannolikt även delar av den liggande och stående panelen. Byggnaden var ursprungligen utan panel och faluröd. Därefter med ljusgulgrön oljefärg. Idag är byggnaden ljust grå. Byggnadens ytterdörrar mot Parkgatan är ursprungliga från tiden kring 1900-talets mitt. Magasinsbyggnadens tak har genomgått förändringar bland annat i form av takbyte, insättning av fönster och ny betonggrund. Stommen är dock relativt välbehållen i äldre skick.

Värden/var varsam med

  • Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial - falsad plåt och taktegel. Befintliga skorstenar. Befintlig utformning beträffande takutsprång.
  • Befintlig utformning beträffande fönstersättning och fasadmaterial - fasspontad stående och liggande panel, locklistpanel eller blottlagd timmerstomme.
  • Befintlig faluröd färgsättning där den förekommer.
  • Befintlig fönstersättning, befintlig utformning beträffande fönsteromfattningar samt befintliga äldre gavelfönster på Bönan. Befintlig utformning beträffande fönster på sammanlänkningen mellan Bönan och magasinsbyggnaden.  
  • Befintliga farstukvistar, trappgångar, balkonger och glasverandor på Bönan. Befintliga profilsågade snickerier och andra detaljer på dessa byggnadsdelar. Befintliga ytterdörrar på Bönan.
  • Befintliga dörrar och luckor på magasinsbyggnaden.
  • Befintliga staketstolpar i granit.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17