Bröms Ollas eller Brömsgården, Häradsdomaren 7

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Brömsgården, bild från södra gårdstunet.
Brömsgården, bild från södra gårdstunet. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck

Brömsgården har för sitt centrala läge ett ovanligt bevarat månghussystem med flera äldre timmerbyggnader runt ett slutet gårdstun. Manbyggnaden mot Norsgatan är av en anmärkningsvärd storlek.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Bröms-Ollas eller Brömsgården, Häradsdomaren 7

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Kringbyggd stor gård nordöst om korsningen Norsgatan-Sparbanksgatan. I söder finns förutom Norsgatan kvarteret Udden och i öster Nils Ericssons Järnhandel. Gården innefattar mot Norsgatan en stor och framträdande timmerbyggnad som genomgått en stor omgestaltning kring sekelskiftet år 1900. Huvuddelen av fasaden är täckt med liggande och stående spontpanel målad i ljus guldockra. Sådant som fönsteromfattningar och listverk är målade med en mörkare bruten ockrafärg. Detaljer så som fönsterbågar och pelare på byggnadens farstukvist mot norr är engelskt röda. Mot Norsgatan finns också en halv fronton som hänger lika ett burspråk över trottoaren till Norsgatan. Byggnaden har sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning. Byggnaden har i huvudsak två eller treluftsfönster där varje båge innefattar tre svagt liggande rutor som avskiljs av träspröjsar.

Norr om ovannämnda manbyggnad finns ett öppet gårdstun med grusad gårdsplan och en gräsplätt med en lönn i mitten. På sidorna av gårdstunet finns faluröda timrade gårdshuslängor i en och två våningar. Byggnaderna har i huvudsak flacka sadeltak täckta av tvåkupigt taktegel och skorstenar antingen i plåt eller tegel med utkragning. De flesta fönstren på gårdshusen är spröjsade tvåluftsfönster, varav vissa är äldre. Det finns även några äldre dörrar målade i rödbrun kulör. Fönsterfoder, dörrfoder och vindskivor är i regel målade i ljus guldockra.

Den norra delen av gårdstunet utgörs av ett portlider som är sammanbyggt med flera andra faluröda timmerhus med som tillsammans bildar ännu ett gårdstun norrut. Det norra gårdstunet är kringbyggt förutom mot Sparbanksgatan. På byggnaderna i norr är många äldre detaljer så som fönster och dörrar är utbytta antingen under sent 1900-tal eller tidigt 2000-tal.

Miljö och omgivning

Nästan alla ytor runtom gården är hårdgjorda.

Utmärkande detaljer

Brömsgården har för sitt centrala läge ett ovanligt bevarat månghussystem med flera äldre timmerbyggnader runt ett slutet gårdstun. Manbyggnaden mot Norsgatan är av en anmärkningsvärd storlek.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Ingen av byggnaderna på gården har särskilt många välbevarade äldre detaljer. Byggnadens fönstersättning mot söder och den liggande och stående spontpanelen tillkom ursprungligen kring sekelskiftet år 1900. Nuvarande fönster och panelen på byggnadens södra bottenvåning är emellertid tillkomna vid en annan renovering under sent 1900-tal eller tidigt 2000-tal. Tidigare var frontonen mot Norsgatan hela vägen ner till marken och fasaden dominerades av stora skyltfönster. Bottenvåningens fasad mot söder var dessutom putsad. Även mot norr har byggnaden förändrats, bland annat genom tillkomsten av fler fönster och en ny farstukvist i snickarglädjestil. 

Värden/var varsam med - Manbyggnaden mot Norsgatan

 • Byggnadens befintliga stomme, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition mellan stående och liggande fasspontad panel och panelens befintliga färgsättning.
 • Befintliga hyvlade, profilsågade och lövsågade snickeridetaljer så som gesimser, fönsteromfattningar, gaveldelkorationen på den norra frontespisen och listverk.
 • Befintliga äldre fönster och dörrar.
 • Byggnadens befintliga grundmur i huggen granit.
 • Befintlig skorsten i tegel.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial.

Värden/var varsam med - Gårdsbyggnader

 • Byggnadernas befintliga stomme, form, volym byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande faluröd och vit färgsättning, symmetrisk fönstersättning, fönster och dörrar, takmaterial och liggande fasspontad panel.
 • Befintliga äldre fönster och dörrar.
 • Befintliga tegelskorstenar.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17