Bryggaren 1

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fastigheten Bryggaren 1 från Norsgatan i nordväst.
Fastigheten Bryggaren 1 från Norsgatan i nordväst. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck

Bryggaren 1 utgörs av två och ½ vånings affärs- och bostadshus uppfört 1932 i lågmäld funktionalism och sammanbyggt med affärs och bostadshus i en och ½ våning uppfört 1902–1906 i panelarkitektur.

­­Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Bryggaren 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Två och ½ vånings affärs- och bostadshus uppfört 1932 sammanbyggt med affärs och bostadshus i en och ½ våning uppfört 1902–1906. Byggnaderna angränsar mot Norsgatan och på andra sidan gatan Gamla Handelsbolaget i norr, Mejeriet i öster, Grönlundska fastigheten i väster och Hedbys i söder.

Två- och ½ våningshuset är en hög tegelbyggnad med slätputsad fasad och brant mansardtak som inrymmer en stor takvåning (här benämnd som halv våning, även om den nästan är fullstor). Taket är täckt med tvåkupigt taktegel och genombryts mot norr av fyra vitputsade fönsterkupor med kraftiga profilerade fönsteröverstycken samt hängrännor. I söder är en av takkuporna en balkong. Byggnadens fasad är avfärgad gul med detaljer så som fönsteromfattningar och dörrpartier vita. Den östra fasaden är en brandmur utan fönster med en stor muralmålning med rosmotiv tillkommen under 2000-talet. Bottenvåningens fasad präglas norrut av två butikslokaler med ingångar i nischer som omgärdas av två stora symmetriskt placerade skyltfönster vardera. På övervåningen finns tvåluftsfönster utan spröjs, dock inte ursprungliga. Mot söder finns perspektivfönster. Även byggnadens ursprungliga portar är utbytta mot nya i bruneloxerad aluminiumplåt.

En- och ½ våningshuset har en vinkelställd byggnadskropp med brant sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning. På taket finns även en tegelskorsten med enkel utkragning. Byggnaden har ett ordentligt tilltaget takutsprång med vit brädklädnad och synliga enkla taksparrar. Nertill vilar byggnaden på en grund av huggen granit, som övergår i en bred profilerad sockellist mot fasaden ovan. I övrigt utgörs byggnadens fasad av ljusgul liggande och stående fasspontpanel där olika fasadfält avdelas med hjälp av ett vitmålat profilerat listverk och vita knutbrädor. Byggnadens bottenvåning innefattar butikslokaler med fyra stora skyltfönster mot Norsgatan och Hotellbacken. Ingången till butiken ligger i hörnet mellan dessa gator, som är avfasat på bottenvåningen. Till ingången som är en ytterdörr i ek leder en enkel granittrappa med två trappsteg. På övervåningen finns enkla liggande fönster och äldre ospröjsade två- och treluftsfönster med enkel brädfodring som är vitmålad. På byggnadens baksida finns en balkong med profilsågade hörnbrädor.

Till fastigheten hör även ett enkelt gårdshus i vinkel med brandmur åt öster. Gårdshuset är inklätt i liggande och stående ljusgul fasspontpanel. Den östra delen av byggnaden har brutet tak, och den södra sadeltak. Båda med tvåkupig betongtaktegeltäckning. Några brunmålade garage- och förrådsdörrar leder in i den södra delen av byggnaden.

Arkitekturstil

Den östra byggnaden om två- och ½ våning - lågmäld funktionalism. Byggnadens slätputsade och enkla fasad med stora fönsterpartier i bottenvåningen är typisk för funktionalismen. Byggnaden är dock långt ifrån renodlat modernistisk i stil med Konsumhuset eller Z-huset. Istället minner den om en mer pragmatisk och platsberoende funktionalism med kvardröjande drag från 1920-talets nyklassicism. Den västra byggnaden om en- och ½ våning - panelarkitektur moderniserad med funktionalistiska inslag. Byggnadens form, tak med takutsprång som har synliga taktassar samt den fasspontade liggande och stående panel med profilerade listverk är drag som är typiska för sekelskiftets och det sena 1800-talets panelarkitektur. Skyltfönstren är snarare funktionalistiska.

Utmärkande detaljer

Två- och ½ våningshuset branta mansardtak och takkupor samt muralmålningen på byggnadens östra fasad, som också är brandmur. Den liggande och stående panelen på en- och ½ våningshuset.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Två- och ½ våningshuset har en välbevarad fasad från när byggnaden uppfördes, dock har byggnaden genomgått fönster- och dörrbyten. En- och ½ våningshusets panel är sannolikt ursprunglig, men även denna byggnad har genomgått byten beträffande vissa fasaddetaljer. Detta inträffade dock sannolikt kring 1900-talets mitt.

Värden/var varsam med – Två- och ½ våningshus

 • Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt taktegel. Befintliga tegelskorstenar.
 • Befintlig fasadutformning beträffande fönstersättning, fasadkomposition och förhållandet mellan ljusgula slätputsade fasadfält och vita dörr- och fönsteromfattningar.
 • Muralmålningen på byggnadens östra gavel.

Värden/var varsam med – En- och ½ våningshus

 • Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt taktegel. Befintliga tegelskorstenar. Befintlig utformning beträffande takutsprång med synliga taktassar.
 • Befintlig fasspontad liggande och stående panel samt profilerade listverk. Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och färgsättning.
 • Befintlig sockel i huggen granit.
 • Befintliga äldre fönster, fönsteromfattningar samt befintlig fönstersättning.
 • Befintligt avfasat entréparti mot Norsgatan-Hotellbacken med granittrappa och trädörr.
 • Befintlig balkong med profilerade hörnbrädor i söder.

Värden/var varsam med – Gårdshus

 • Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande takutsprång med synliga taktassar.
 • Befintlig fasspontad liggande och stående panel samt profilerade listverk. Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och färgsättning.
 • Befintliga äldre fönster och dörrar.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17