Centrumhuset, Haggas 1

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Centrumhuset från väster.
Centrumhuset från väster. Byggnaden består av flera sammanlänkade byggnadskroppar. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Byggnaden utgörs av en bred vinkelställd byggnadskropp med sadeltak uppförd 1935 i en sluttning med souterrängläge mot Österdalälven.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Centrumhuset, Haggas 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Centrumhuset är beläget med Norsgatan i norr, Majstångsplatsen och Leksandsvägen i öster. Byggnaden utgörs av en bred vinkelställd byggnadskropp med sadeltak uppförd 1935 i en sluttning med souterrängläge mot Österdalälven. Byggnaden är i två och ½ våning mot Norsgatan i norr och i tre och ½ våning mot älvbron i söder. Centrumhuset är sammanbyggt med en äldre träbyggnad i öster. Denna byggnad har på olika sätt förändrats under 1900-talet, exempelvis genom tilläggsisolering, upptagande av stora skyltfönster över fasaden och igensättning av äldre ingångar.

Byggnaden har en enkel utformning med en grå grund, och därovan ljusrosa spritputs. Byggnadens hörn markeras av slätputs avfärgad vit. Fasaden avslutas mot taket i enkel mjuk gesims i slätputs avfärgad vit. På den västra fasaden finns i putsen byggnadsnamnet »Centrumhuset«. I byggnadens bottenvåning finns olika typer av skyltfönster och flera ingångar till butiker. Byggnadens nordvästra hörn är avfasad och inrymmer en butiksingång. Samtliga äldre dörrar och skyltfönster tycks dessvärre vara utbytta. På övervåningarna råder symmetrisk fönstersättning med vita tvåluftsfönster, dock inte ursprungliga. Byggnaden kröns av ett flackt sadeltak med enkupig taktegeltäckning. Ovanpå taket finns enkla tegelskorstenar. Byggnadens vindskivor är svarta och i plåt. Mot norr finns en takkupa med rosa panel.

Utmärkande detaljer

Centrumhusets mjuka gesims samt den putsade skylten med byggnadsnamnet »Centrumhuset«.

Arkitekturstil

Funktionalism. Byggnaden är ett exempel på lågmäld funktionalism anpassad efter traditionell byggnadskonst. Liknande byggnader uppförda under 1930- och 1940-talen förekommer i de flesta tätorter i Övre Dalarna. Karaktäristiska detaljer är byggnadens lågmälda fasadkomposition med stora spritputsfält som omgärdas av enkla listverk och mjuka gesimser. Byggnadens mer traditionella form med sadeltak. Den symmetriska fönstersättningen med tvåluftsfönster. Skyltfönster i bottenvåningen. Den putsade byggnadsnamnsskylten.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnadens form och fasad med avseende på förhållandet mellan slätputs och spritputs. Den putsade byggnadsnamnsskylten. Byggnadens fönstersättning på de övre våningarna. Byggnadens takmaterial och skorstenar. 

Värden/var varsam med - Centrumhuset

  • Byggnadens befintliga form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintliga tegelskorstenar.
  • Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition, förhållandet mellan slätputs och spritputs.
  • Putsgesimsens befintliga utformning.
  • Befintlig fönstersättning.

Värden/var varsam med – Äldre träbyggnad

  • Byggnadens befintliga stomme, takform och takvinkel.

Eventuella omgripande förändringar av byggnaden bör ske under ledning av arkitekt och med inblandning av antikvarisk kompetens.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17