Claëssons minne, Domaren 6

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Claëssons minne från söder, med terrasserad trädgård.
Claëssons minne från söder, med terrasserad trädgård. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Claëssons minne uppfördes 1902-1903 och är en mäktig rektangulär herrgårdslik byggnad med säteritak och två kupolkrönta tornflyglar.

­­Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Claëssons Minne, Domaren 6.

Arkitekt: Ernst Stenhammar.

Byggherre: Hjalmar Claësson.

Placering och översiktlig beskrivning

Storskalig villa i två våningar plus vindsvåning och källare. I söder finns en terrasserad trädgårdsanläggning i sluttningen mot Österdalälven. I norr Norsgatan, i väster kvarteret Domaren och i öster Åijs Ollas gård.

Claëssons minne uppfördes 1902-1903 och är en mäktig rektangulär herrgårdslik byggnad med säteritak och två kupolkrönta tornflyglar. Takfallen är täckta av tvåkupigt taktegel utom kupolerna ovan tornflyglarna som är i svart plåt. Byggnaden vilar på en kraftig sockel av huggna liggande granitblock som är murade. I söder mellan tornflyglarna övergår sockeln i en monumental veranda med dubbeltrappa. Verandan har räcken i smidesjärn som är infästa mot granitstolpar. Byggnadens fasad är slätputsad och gul. På bottenvåningen är byggnadens fönster är i huvudsak flaggpostfönster där det övre bågparet är småspröjsade och det undre bågparet är ospröjsade. På ovanvåningen är fönstren istället treluftsfönster där den övre liggande bågen är spröjsad och de undre ospröjsade. Taket pryds av smala och breda lunettfönster med stående rutor. Mitt fram på byggnadens norra fasad finns ett monumentalt entréparti i grå-röd sandsten eller kalksten med rusticerade sidor och en markerad tempelgavel med Claëssons monogram och byggnadens årtal inristat. En dubbelport i ek leder in i byggnaden. I söder finns ett rundat burspråk med balkong med smidesräcke ovan. Det finns också en flaggstång med smidesfundament ovan ett lunettfönster på taket mitt ovanför burspråket.

Miljö och omgivning

Byggnaden är belägen på toppen av en sydsluttning mot Österdalälven. I sluttningen finns en terrasserad trädgård med stora bruksmurar och rik växtlighet bland annat i form av buskar, och nedanför flera träd.

Arkitekturstil

Jugend. Karaktärsdrag som tydligt återknyter till stilen är byggnadens form och volym, takform, fönster, tornflyglarnas kupoler, burspråket i söder och entrépartiet i norr.

Utmärkande detaljer

Byggnaden är i sin helhet utmärkande. Särskilt nämnvärt är de karaktäristiska tornflyglarna med kupoltak och den terrasserade monumentala trädgården i söder. Byggnadens fönster, burspråk och entréparti är också utmärkande.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnadens exteriör är trots förändrade användningsområden och renoveringar i sin helhet välbehållen sedan dess att den uppfördes.  

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt taktegel och falsad plåt. Befintlig utformning beträffande takkupolerna på tornflyglarna.
  • Befintlig utformning beträffande fasadmaterial och färgsättning (gul slätputs), befintlig fasadkomposition och fönstersättning.
  • Befintliga fönster och dörrar. Befintligt entréparti i norr och befintligt burspråk samt balkong med smidesräcken i söder.
  • Befintlig sockel i huggen granit samt veranda och dubbeltrappa i samma utformning mot söder. Befintliga smidesräcken tillhörande verandan/trappen.
  • Befintlig terrassering angående trädgårdsanläggningen i söder.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17