Elim, Prinsen 18

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Elimhusets påkostade huvudentré mot söder.
Elimhusets påkostade huvudentré mot söder. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Stor frikyrkobyggnad om två och ½ våning, uppförd i lågmäld och enkel klassicism, med finkornig spritputsad brunbeige fasad.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Elim, Prinsen 18.

Placering och översiktlig beskrivning

Stor frikyrkobyggnad om två och ½ våning med finkornig spritputsad brunbeige fasad på slätputsad mörkgrå sockel. I väster finns Fiskgatan, i öster några flerbostadshus i kvarteret Prinsen, i norr och söder äldre gårdar. Byggnaden kröns av ett enkelt sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning och stora takutsprång med profilerade taktassar. Byggnadens fönster är i huvudsak symmetriskt utplacerade engelskt röda tvåluftsfönster och flaggfönster med sex rutor per fönster. Byggnadens entré utgörs i söder av ett par ekportar med spegelsnickerier och enkel slät omfattning, också i ek. Ovan dörren finns ett framträdande sadeltak med tempelgavel och markerad gesims. Taket hålls uppe av två enkla pelare med kannelyrer i ek. Entrépartiet vilar på en framträdande trappa med täckning i röd sandsten och svarta smidesräcken.

På gården sydöst om byggnaden finns ett enkelt gårdshus med valmat pulpettak mot en brandmur i tegel. Gårdshuset är inklätt i liggande fasspontad faluröd panel, och har småspröjsade vita fönster och bruna brädportar med vit omfattning. Byggnaden har bevarade äldre hängrännor och spetsvinkliga stuprör, och taket täcks av tvåkupigt taktegel.

Miljö och omgivning

Öster om byggnaden finns en stor öppen tomt mot kvarteret Prinsen. På tomten, som delvis är grusad, finns bland annat en flaggstång och ett äppelträd.

Arkitekturstil

Lågmäld och enkel klassicism. Byggnaden är sannolikt äldre och moderniserad till sin nuvarande avskalade utformning under 1930- eller 1940-talet. Entrépartiet är utmärkande och utfört i en lågmäld klassicistisk tappning men med material och metoder som var vanliga under funktionalismen.

Utmärkande detaljer

Byggnadens entréparti i söder. Gårdshuset i sydöst. Byggnadens utmärkande storlek.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är i sin helhet tillsynes välbevarad från 1930- eller 1940-talet.

Värden/var varsam med

  • Byggnadernas befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande fasadmaterial och takutsprång med taktassar på huvudbyggnaden såväl som gårdsbyggnaden.
  • Befintlig utformning beträffande fönstersättning, fasadmaterial och färgsättning på huvudbyggnaden såväl som gårdsbyggnaden.
  • Befintliga fönster och utformning beträffande fönsteromfattningar på huvudbyggnaden såväl som gårdsbyggnaden.
  • Befintligt entréparti mot söder med befintligt tak, tempelgavel, gesims, pelare, dörrar/portar, dörromfattningar, trappa med röd sandsten samt smidesräcken på huvudbyggnaden. Befintliga dörrar på gårdsbyggnaden.
  • Befintlig brandmur på gårdsbyggnaden.
  • Befintlig utformning beträffande hängrännor och stuprör på gårdsbyggnaden.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17