F.d Arrendatorsgården, Prosten 1

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

F.d Arrendatorsgården från Kyrkvallen.
F.d Arrendatorsgården från Kyrkvallen. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Arrendatorsbostaden utgörs av flera byggnader belägna kring ett glest fyrkantigt gårdstun. Själva Arrendatorsbostaden utgörs av en faluröd timrad stuga i söder.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Före detta Arrendatorsbostaden, Prosten 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Före detta Arrendatorsbostaden är en större anläggning belägen söder om sockenstugan, väster om hembygdsgården och nordöst om prostgården. Arrendatorsbostaden utgörs av flera byggnader belägna kring ett glest fyrkantigt gårdstun. I norr finns två stora byggnader med oklart ursprungligt användningsområde. Den största av byggnaderna är belägen i väster och är byggd i en vinkelform. Byggnaden är i huvudsak uppförd i timmer och har en blottlagd stomme som är faluröd med svarta knutlådor. Även de portar som leder in till byggnaden är svarta. Den andra byggnaden är nyare och har en vit putsad/reveterad bottenvåning som på den östra långsidan genombryts av faluröda garageportar. Byggnaden har ett brant och högt sadeltak, och gavlar med faluröd lockpanel.

I väster finns ett falurött timrat kortsideshärbre med underrede i trä och svarttjärade trädörrar, samt en länge med tröskloge och bod. Även dessa byggnader är faluröda i timmer. Byggnaderna har sadeltak med tvåkupig tegeltäckning, och svarta knutlådor samt dörrar och fönsterluckor. Syllstockarna på båda byggnaderna har karaktäristiska lufthål.

Själva Arrendatorsbostaden utgörs av en faluröd timrad stuga i söder. Byggnaden har möjligen varit en parstuga eller enkelstuga, men har byggts om i flera omgångar. Ovanpå finns ett brantare sadeltak med tegeltäckning. En enkel med bred skorsten med utkragning finns på det södra takfallet. Byggnadens fönster är kvadratiska tvåluftsfönster där varje båge har två nära kvadratiska rutor som avdelas av en enkel mittspröjs. På byggnadens framsida finns spår av en tidigare ingång mitt i fasaden, men där finns idag ett fönster. Idag finns två ingångar på var sida av byggnadens framsida. Den östra består av en enkel pariserblå karosseripanelsdörr med vit omfattning och fönsterruta. Den västra består av en mer ålderdomlig tjärad trädörr med snedmönster.

Miljö och omgivning

Byggnaden är en av flera kyrkligt anknutna byggnader på kyrkudden.

Arkitekturstil

Byggnaderna är inte tydligt anknutna till någon särskild arkitekturstil.

Utmärkande detaljer

Dörrarna på samtliga byggnader. Bruket av svarttjärade knutbrädor. Lufthål i syllstocken på de byggnader som står på västra sidan av gårdstunet.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Svårbedömt beträffande de stora byggnaderna i norr. Stommen på den timrade byggnaden är sannolikt äldre. Ekonomibyggnaderna i väster är tillsynes välbevarade i sin helhet. Arrendatorsbostaden har ombyggts vid flera tillfällen, dock senast kring 1900-talets mitt, och det finns fortfarande flera ålderdomliga detaljer, exempelvis i form av dörrar och fasadutformning.

Värden/var varsam med - ekonomibyggnader i norr

 • Timmerbyggnadens befintliga stomme, byggnadshöjd, takform och takvinkel
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial.
 • Befintlig utformning beträffande byggnadernas fasader
 • Befintlig färgsättning på timmerbyggnaden, faluröd med svarta knutar och dörrar.

Värden/var varsam med - ekonomibyggnader i väster

 • Byggnaderna i sin helhet, särskilt beträffande byggnadernas befintliga form, stomme, byggnadshöjd, takform och takvinkel
 • Befintliga svarta dörrar och luckor
 • Befintlig färgsättning, faluröd, och på längan med tröskloge och bod svarta knutbrädor
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial
 • Befintlig utformning beträffande lufthål vid syllstockar. Befintlig utformning beträffande underredet på härbret.

Värden/var varsam med - arrendatorsbostaden

 • Byggnaden i sin helhet, särskilt beträffande dess befintliga form, stomme, byggnadshöjd, takform och takvinkel
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig skorsten
 • Befintliga dörrar och fönster
 • Befintlig färgsättning, faluröd med vita fönster och fönsteromfattningar.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17