Faktoriet

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Faktoriet från söder.
Faktoriet från söder. Byggnaden är en av de äldsta kvarvarande i Noret. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck

Faktoriet är en timmerbyggnad om en och ½ våning med flackt sadeltak belägen invid kajen, nästan under Leksandsbron.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Faktoriet

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Faktoriet är en stor timmerbyggnad om en och ½ våning med flackt sadeltak belägen invid kajen, nästan under älvbron. Taket är täckt med tvåkupigt taktegel. Mitt på byggnadens södra fasad finns en enkel takkupa. Byggnaden är rödfärgad och delvis inklädd i liggande fasspontad panel samt locklistpanel. Detaljer så som takutsprång, knutbrädor och fönsteromfattningar är vita. Den södra delen av byggnaden har en kraftigt indragen fasad som bildar en veranda eller farstukvist med två pardörrar som är ockragula med vita omfattningar. Även timmerväggen i indraget är ockragul. I fasadlivet mot söder finns staket med spjälor i kryss och enkla timmerpelare som håller upp byggnadens övervåning ovan farstukvisten. Pelarna är dekorerade profilsågade snedslåar. Ovan entrén till farstukvisten hänger en skylt med texten Leksand.

Miljö och omgivning

Byggnaden är belägen intill kajen, och har anknytning till sjöfarten i Leksand. I norr finns en grönskande sluttning med flera björkar.

Utmärkande detaljer

Byggnadens form med en kraftigt indragen bottenvåning och de pelare som håller upp övervåningen i söder. Utformningen av byggnadens entréparti. Skylten »Leksand«.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är i sin helhet tillsynes välbevarad från 1900-talets början.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Byggnadens befintliga fasad/stomme. Fasadens befintliga utformning med liggande fasspontpanel, locklistpanel och blottlagt timmer.
  • Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vita fönster och fönsteromfattningar samt ockragul dörr och timmervägg på bottenvåningen i söder.
  • Befintliga snickerier kring verandan/farstukvisten i söder.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial.
  • Befintliga fönster och fönsteromfattningar.
  • Befintliga ytterdörrar.
  • Befintlig skylt »Leksand«.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17