Fisk Lassas, Fiskgårdarna 20

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fisk Lassas från Fiskgatan i öster.
Fisk Lassas från Fiskgatan i öster. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Gården består av ett större bostadshus och tre äldre ekonomibyggnader som ombyggts till bostäder och förråd i senare tid. De flesta byggnaderna är till sin form bevarade från tiden kring sekelskiftet år 1900.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Fisk Lassas, Fiskgårdarna 20

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Gård bestående av ett större bostadshus och tre äldre ekonomibyggnader som ombyggts till bostäder och förråd i senare tid. Gården är belägen norr om Gammel Jerkers gård. I öster finns Fiskgatan, i norr och väst småhusbebyggelse uppförd under 1900-talet.

Huvudbyggnaden i två våningar med ljusgrå liggande och stående spontpanel var ursprungligen en parstuga i två våningar. Byggnaden har ombyggts och tillbyggts i flera omgångar, bland annat genom två stora flygelpartier och mellan dem en glasveranda som idag är igensatt till vanlig fasad. Byggnadens fasad består som sagt av spontpanel som indelas i olika fasadfält av mörkare grå släta knutlådor och profilerade midjelister. De flesta av byggnadens fönster är spröjsade tvålufts träfönster med engelskt röda bågar och vit karm. Fönsteromfattningarna utgörs av enkla brädfodringar med profilerat fönsteröverstycke. Längst upp på byggnadens gavlar finns karaktäristiska spetsbågiga gavelfönster med tre rutor. Byggnaden kröns av sadeltak som är täckta av tvåkupigt taktegel. Ovan taket finns två enkla tegelskorstenar. Takutsprånget är dekorerat med taktassar. Byggnaden har genomgått flera förändringar sedan den senast inventerades på 1970-talet. Den liggande och stående panelen är exempelvis nytillkommen som ersättning på en äldre enklare liggande fasspontpanel. I samband med detta ändrades färgsättningen från gräddvit till ljusgrå/grå. De flesta av byggnadens fönster har också utbytts, dock mot nya av hög utformningsmässig kvalitet. Slutligen har den karaktäristiska glasveranda som tidigare fanns i söder byggts för och blivit ett fasadparti.

Den södra gårdslängan består av ett korsplanshus i en och ½ våning mot Fiskgatan som är sammanlänkat med en byggnadslänga i två våningar i väster. Hela byggnadskroppen är inklädd i liggande rödfärgad fasspontpanel och kröns av sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning. Ovanpå taket finns flera äldre tegelskorstenar som är utkragade upptill. Byggnadens fönster är i huvudsak vita spröjsade två- och treluftsfönster där varje båge har tre rutor. Särskilt fönsterrik är byggnaden åt söder, där inte mindre än 17 sådana fönster pryder fasaden. Fönsteromfattningarna utgörs av enkla brädfodringar med profilerade fönsteröverstycken ovan. Mot norr finns en äldre långbro tillhörande korsplanshuset i öster bevarad. Detaljer så stolpverk, snedslåar och räcke är profilsågade i snickarglädjestil. Där finns även två äldre dörrar varav en äldre parspegeldörr med spröjsad överluft.

I väster finns en äldre bodlänga med bland annat två äldre källarstugor på hörnen. Källarstugorna har blottlagda timmerfasader, byggnaden är i övrigt inklädd i kilsågad locklistpanel. Alla fasadpartier är faluröda. Byggnaden kröns av ett sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning. I söder finns en skorsten i tegel med utkragning ovantill. Källarstugorna har karaktäristiska utanpåliggande trapphus med profilsågade hörnbrädor, dropplister och slätpanel. På den norra källarstugan finns ett ålderdomligt blyspröjsat fönster samt ett äldre träfönster på gaveln. Källaren nås via en rödfärgad port på gaveln mot norr. Även den södra källarstugan har ålderdomliga fönster. De flesta av byggnadens dörrar är mörkgröna bräddörrar med enkel vit omfattning, eller rödmålade större portar.

Byggnaden längst västerut är en ekonomibyggnad som ombyggts till flerbostadshus. Byggnaden är enkel med fasad i locklistpanel, sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning samt vita spröjsade tvåluftsfönster.

Miljö och omgivning

Den norra delen av gården är i hög utsträckning hårdgjord med asfalt och används idag som parkeringsplatser. Gården omgärdas av ett falurött spjälstaket på granitstolpar.

Utmärkande detaljer

Källarstugorna på bodlängan i väster. Den äldre farstukvisten på bostadslängan i söder. Storleken och formen på den ursprungliga manbyggnaden. Gavelfönster på manbyggnaden.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

De flesta byggnaderna är till sin form bevarade från tiden kring sekelskiftet år 1900. Detaljer så som fönster, dörrar, fasader och färgsättning är dock på nästan alla byggnader utbytta (förvisso mot nya detaljer av förhållandevis god kvalitet). Exempelvis har manbyggnadens fasad i sin helhet utbytts från enkel liggande fasspontad gräddvit panel till liggande och stående ljusgrå panel med midjeband. Gavelfönstren på manbyggnaden är dock gamla. Det samma gäller fönstren och trappgångarna på källarstugorna i väster och brokvisten på korsplanshuset i söder. De flesta av gårdens skorstenar är också äldre.

Värden/var varsam med

  • Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel. Befintliga skorstenar. Befintlig utformning beträffande takutsprång.
  • Befintlig utformning beträffande fönstersättning och fasadmaterial (fasspontad liggpanel, locklistpanel eller blottlagd timmerstomme).
  • Befintlig faluröd färgsättning där den förekommer.
  • Befintliga äldre fönster och fönsteromfattningar på källarstugorna. Befintliga gavelfönster på manbyggnaden. I övrigt befintlig utformning beträffande spröjsade två- och treluftsfönster samt fönsteromfattningar.
  • Befintliga farstukvistar och trappgångar. Befintliga profilsågade snickerier och andra detaljer på farstukvistar.
  • Befintligt spjälstaket samt befintliga staketstolpar i granit.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17