Fiskes, Fiskgårdarna 19

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fiskes från korsningen Fiskgatan-Rättviksvägen i norr.
Fiskes från korsningen Fiskgatan-Rättviksvägen i norr. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Fiskes är en ålderdomlig kringbyggd gård med härbre. Den sammanhållna rödfärgade och ålderdomliga fasaden mot Rättviksvägen är särskilt utmärkande.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Fiskes, Fiskgårdarna 19

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Ålderdomlig kringbyggd gård med härbre i sydväst. Gården är belägen söder om korsningen mellan Fiskgatan och Rättviksvägen. Samtliga byggnader på gården är i timmer och är rödfärgade, med sadeltak täckta av tvåkupigt taktegel. Från gårdstunets sydöstra sida i klockvis följd finns följande byggnader: en sidokammarstuga (f.d enkelstuga) i en och ½ våning, en uthuslänga med portlider, i vinkel mot uthuslängan en loftstuga i två våningar som ombyggts och inretts till bostad, i vinkel med loftstugan en manbyggnad i två våningar sammanbyggd med en uthuslänga som innefattat en affär, vidare ett portlider och ett fäjs. Slutligen mot korsningen mellan Rättviksvägen-Fiskgatan finns en tröskloge med påbyggt garage.

Sidokammarstugan är en enkel faluröd timmerbyggnad utan panel med flackt sadeltak och spröjsade tvåluftsfönster i symmetrisk fönstersättning. Byggnaden har en farstukvist med profilsågade hörnbrädor in mot gårdstunet i norr. På taket finns en enkel tegelskorsten. Byggnadens stomme är ålderdomlig men övriga detaljer är sannolikt tillkomna i samband med en genomgripande renovering kring under 1900-talets senare hälft. Byggnaden vilar dessutom på en betonggrund med källare, vilket är ännu ett täcken på att den genomgått en genomgripande omdaning någon gång under 1900-talet. Uthuslängan med portlider har ett flackt tak och är till stor del inklädd i locklistpanel. I öster finns ett entréparti med grön dörr som flankeras av två fönster. Byggnaden har i övrigt flera röda, bruna och svarta dörrar och portar. Vid nock i väster finns en svart vindflöjel i smidesjärn med formen av en stiliserad katt.

Loftstugan är en smal byggnad i två våningar som kraftigt ombyggts till bostadshus kring 1900-talets mitt. Vid nock i norr finns en vindflöjel som avslöjar årtalet för ombyggnationen. Byggnaden vilar på en grund av liggande granitblock. På dess framsida, in mot gårdstunet, finns en trappgång och farstukvist med enkla profilsågade hörnstolpar. Byggnadens ytterdörrar är mörkgröna i trä. Byggnaden är i sin helhet inklädd i röd locklistpanel, förutom bakom farstukvisten och trappgången där panelen är färgad i en varm gul ton. Byggnadens fönster är i huvudsak kvadratiska tvåluftsfönster med spröjs som avdelar två kvadratiska rutor. Ett flackt sadeltak med en enkel tegelskorsten kröner byggnaden. Manbyggnaden är en enkelstuga i två våningar. Nertill finns en grund av huggen granit. Byggnaden är inklädd i liggande fasspontad och faluröd panel, med vitmålade släta knutlådor. Byggnadens fönster är spröjsade äldre tvåluftsfönster med enkel brädomfattning där varje båge har tre kvadratiska rutor. Högst upp på gaveln mot väster finns ett lunettfönster. Fönstren och fönsteromfattningarna är vita. Mot gårdstunet finns en inbyggd kallfarstu i två våningar med pulpettak. Byggnaden kröns av ett flackt sadeltak med inbyggda takutsprång. På det norra takfallet finns en enkel hög skorsten i tegel.

Uthuslängan med affär, portlider och fäjs är liksom ovannämnda enkelstuga belägen längs Rättviksvägen. Byggnadsdelen är inklädd i rödfärgad liggande fasspontad panel samt locklistpanel och har fem äldre fönster av samma typ som enkelstugan som beskrivs ovan mot Rättviksvägen. På samma sida av byggnaden finns även två par rödfärgade träportar, varav de stora utgör ett portlider. På det gamla fäjset finns fyra numer igensatta fönster med vita fönsteromfattningar. Mot gårdstunet finns flera olika bräddörrar samt en enkel farstukvist med profilsågade hörnbrädor. Trösklogen med tillbyggt garage i korsningen mellan Fiskgatan och Rättviksvägen har en blottlagd liggtimmerstomme och en liten dörr mot Rättviksvägen. Byggnadens knutar är inklädda i släta knutlådor, och vindskivorna är tudelade med röd underliggande bräda och vit överliggande bräda. Längst västerut på den stora tomten finns ett falurött kortsideshärbre i timmer med brädfodrade knutar. Byggnaden vilar på ett underrede med granitplintar.

Miljö och omgivning

Fiskes är belägen på en stor gård med utbredda grönytor mot sydväst. Mot Fiskgatan finns ett enkelt staket med slår som hänger på granitstolpar. Där finns även ett större vårdträd. På gårdstunet finns en grusrundel med en flaggstång med granitfundament i mitten.

Utmärkande detaljer

Gården är i sin helhet utmärkande – det är ovanlig äldre kringbyggd gård med centralt läge. Den sammanhållna rödfärgade och ålderdomliga fasaden mot Rättviksvägen är särskilt utmärkande.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Många av byggnaderna har genomgått mer eller mindre omfattande detaljförändringar från och med 1900-talets mitt och framåt, vilket påverkar helhetsintrycket av gården. De flesta stommar och gården som helhet är dock välbevarad från 1800-talet.

Värden/var varsam med

  • Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel. Befintliga skorstenar. Befintlig utformning beträffande takutsprång. Befintliga vindflöjlar.
  • Befintliga äldre locklistpaneler och liggande fasspontade paneler samt befintlig fasadkomposition och fönstersättning.
  • Befintlig faluröd färgsättning samt vit färgsättning på farstukvistar samt fönster, knutlådor och vindskivor där detta sedan tidigare förekommer.
  • Befintlig utformning beträffande fönster och fönsteromfattningar. Befintliga äldre fönster och fönsteromfattningar.
  • Befintliga synliga grundmurar i granit.
  • Befintliga äldre dörrar och portar. Befintliga smidesdetaljer på dörrar. Befintliga dörromfattningar.
  • Befintliga farstukvistar och trappgångar. Befintliga profilsågade snickerier på farstukvistar.
  • Befintliga staketstolpar och flaggfundament i granit.
  • Befintlig växtlighet på gården, särskilt vårdträdet mot Fiskgatan.

Gården är välbevarad och bör ej väsentligen förändras. Renovering och restaurering bör ske med försiktighet. Inga byggnader bör rivas. Eventuella ombyggnader bör ske i samråd med arkitekt och byggnadsantikvarie.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17