Fiskgårdarna 10

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fiskgårdarna 10 från Fiskgatan i öster.
Fiskgårdarna 10 från Fiskgatan i öster. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnaas museum

Modernistisk timmervilla som är ett exempel på hur timmerhusbyggandet i Leksand kom att återaktualiseras för villaarkitektur kring och i huvudsak efter 1900-talets mitt.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Fiskgårdarna 10

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Modernistisk timmervilla belägen norr om Fisk Lassas och väster om Fiskgatan. I norr finns ännu en modernistisk timmervilla och i väster finns småhusbebyggelse. Byggnaden är i en våning med källare, och har en långsmal grundform med en vinkeltillbyggnad i sydväst. Fasad och stomme är rödfärgat liggtimmer. Byggnaden kröns av ett flackt sadeltak med täckning av tvåkupigt taktegel. På västra takfallet finns en komplex kronskorsten. Byggnadens vindskivor är vitmålade och mönstersågade efter teglet på ovansidan. Byggnadens fönster är spröjsade tvåluftsfönster med tre rutor i varje fönsterbåge. Byggnaden har en farstukvist med sadeltak mot Fiskgatan. Farstukvisten har svarvade hörnpelare, vilket är vanligt på timmervillor från tiden efter 1900-talets mitt. Ytterdörren utgörs av en trädörr med rombformade dekorationer. På sidan om dörren finns ett litet blyspröjsat fönster med rutor i antikglas.

Miljö och omgivning

Byggnaden är belägen på en relativt stor villatomt som omgärdas av en häck, och ett falurött enkelt brädstaket. Ingången till tomten markeras av en gul spjälgrind och en stensättning med betongplattor som har frilagd grusballast ovantill.

Arkitekturstil

Lokalt anpassad funktionalism/modernism. Byggnaden är ett exempel på hur timmerhusbyggandet i Leksand kom att återaktualiseras för villaarkitektur kring och i huvudsak efter 1900-talets mitt. Under perioden 1960–1980 tycks särskilt många nya villor i timmer ha uppförts. Sturliden norr om Tibble samt Timmermansvägen vid Käringberget är exempel på hela områden med småhus uppförda i liggtimmer. De modernistiska timmervillorna har oftast en form och planlösning lika andra samtida småhus, men med detaljutformning som rör sig åt det dalaromantiska. Exempelvis förekommer ofta kronskorstenar, svarvade hörnstolpar på farstukvistar, blyspröjsade fönster och ibland fönsterluckor. Många trädgårdsmiljöer från perioden är dekorerade med gångplattor i röd sandsten samt omgärdas av gärdesgårdar med rotvirkesportal som ingång till gården.

Utmärkande detaljer

Byggnadens skorsten och påkostade vindskivor. Farstukvisten i sin helhet.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är i sin helhet tillsynes välbevarad.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig kronskorsten. Befintlig utformning beträffande vindskivor.
  • Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och färgsättning (faluröd med vita vindskivor, fönster och hörnstolpar på farstukvisten). Befintlig utformning beträffande blottlagd timmerstomme som fasad.
  • Befintlig fönstersättning samt befintlig utformning beträffande fönster.
  • Befintlig farstukvist med svarvade hörnstolpar. Befintlig ytterdörr och befintligt blyspröjsat sidofönster med rutor i antikglas.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17