Fiskgårdarna 11

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Fiskgårdarna från Fiskgatan i öster.
Fiskgårdarna 11, från Fiskgatan i öster. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Modernistisk, rödfärgad timmervilla uppförd under perioden 1960–1980 då särskilt många nya villor i timmer uppfördes i Leksand.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Fiskgårdarna 11

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Modernistisk timmervilla belägen söder om Fiskes och väster om Fiskgatan. I söder finns ännu en modernistisk timmervilla och i väster finns småhusbebyggelse. Byggnaden är i en våning med källare, och har en långsmal grundform med timrad källarnedgång i söder och garage i vinkel i sydväst. Fasad och stomme är rödfärgat liggtimmer. Byggnaden kröns av ett flackt sadeltak med täckning av tvåkupigt taktegel. På västra takfallet finns en hög avsmalnande plåtinklädd skorsten. Hängrännor och stuprör är i koppar. Byggnadens fönster är på övervåningen spröjsade tvåluftsfönster med tre rutor i varje fönsterbåge. Fönstren omgärdas av ljust gråvita nätta omfattningar med enkla profileringar ovan och nedan. Från källarvåningen finns låga tvåluftsfönster som är blyspröjsade med rutor i antikglas. Byggnaden har en farstukvist med sadeltak mot Fiskgatan. Farstukvisten har svarvade hörnpelare, vilket är vanligt på timmervillor från tiden efter 1900-talets mitt. Ytterdörren utgörs av en trädörr med rombformade dekorationer. På sidan om dörren finns två små blyspröjsade fönster med rutor i antikglas. Farstukvistens räcken utgörs av svart bred locklistpanel. Trappan upp till farstukvisten är i betong täckt med röda sandstensskivor. Trappan flankeras av enkla smidesräcken. Garaget intill byggnaden är har en snarlik utformning som bostadshuset med dubbelport i trä med rombmönster.

Miljö och omgivning

Byggnaden är belägen på en relativt stor villatomt som omgärdas av ett falurött enkelt brädstaket. Byggnadens garageuppfart är asfalterad.

Arkitekturstil

Lokalt anpassad funktionalism/modernism. Byggnaden är ett exempel på hur timmerhusbyggandet i Leksand kom att återaktualiseras för villaarkitektur kring och i huvudsak efter 1900-talets mitt. Under perioden 1960–1980 tycks särskilt många nya villor i timmer ha uppförts. Sturliden norr om Tibble samt Timmermansvägen vid Käringberget är exempel på hela områden med småhus uppförda i liggtimmer. De modernistiska timmervillorna har oftast en form och planlösning lika andra samtida småhus, men med detaljutformning som rör sig åt det dalaromantiska. Exempelvis förekommer ofta kronskorstenar, svarvade hörnstolpar på farstukvistar, blyspröjsade fönster och ibland fönsterluckor. Många trädgårdsmiljöer från perioden är dekorerade med gångplattor i röd sandsten samt omgärdas av gärdesgårdar med rotvirkesportal som ingång till gården.

Utmärkande detaljer

Byggnadens fönsteromfattning och de blyspröjsade källarfönstren, farstukvisten i sin helhet, men särskilt trappen med röd sandstenstäckning.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är i sin helhet tillsynes välbevarad.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig utformning beträffande skorsten. Befintlig utformning beträffande kopparstuprör och kopparhängrännor.
  • Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och färgsättning (faluröd med vita vindskivor, fönster och hörnstolpar på farstukvisten). Befintlig utformning beträffande blottlagd timmerstomme som fasad.
  • Befintlig fönstersättning samt befintlig utformning beträffande fönster. Befintliga fönsteromfattningar. Befintliga blyspröjsade källarfönster.
  • Befintlig farstukvist med svarvade hörnstolpar. Befintlig ytterdörr och befintliga blyspröjsade sidofönster med rutor i antikglas. Befintliga smidesräcken. Befintlig trapp med röd sandstenstäckning.
  • Befintliga garageportar.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17