Församlingshemmet med S:t Persgården, Diakonen 1

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Församlingshemmets gavel mot söder.
Församlingshemmets gavel mot söder. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck

Församlingshemmet uppfördes år 1913 och är ritat av Gustaf Ankarcrona. S:t Persgården ritades åren 1987-1988 av Gunnar Mattsson med Tina Wik och Carl Wärn.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Församlingshemmet med Sankt Persgården, Diakonen 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Arkitekt: Gustaf Ankarcrona (församlingshemmet), Gunnar Mattsson med Tina Wik och Carl Wärn (S:t Persgården).

Placering och översiktlig beskrivning

Församlingshemmet med S:t Persgården är beläget norr om Kyrkallén, öster om Sammilsdalsgropen och väster om Allévillan. Anläggningen består av ett större långsmalt hus med träfasad och karaktäristiskt brant sadeltak i norr (församlingshemmet), och en ljusgul putsad byggnad med flackt sadeltak i söder (S:t Persgården). Byggnaderna är sammanlänkade med en gemensam entré. Församlingshemmet uppfördes 1913 och är ritad av Gustaf Ankarcrona. S:t Persgården ritades 1987-1988 av Gunnar Mattsson med Tina Wik och Carl Wärn.

Församlingshemmet minner om en kyrkobyggnad. Byggnaden har en långsmal rektangulär form med korsarmar på var sida i söder. I norr smalnar byggnaden in som till formen av ett kor. Alla takfall är branta med sadeltaksform och är täckta med tvåkupigt taktegel, med vissa detaljer i plåt. Ovanpå taket finns enkla skorstenar i hårt bränt tegel. Byggnadens grund är putsad/gjuten och målad ljusgrå, och innefattar en källare med spröjsade träfönster åt väster. Källaren kan nås via en försänkt entré med ett litet dekorativt skärmtak i norr. Byggnadens fasader är helt i trä, och utgörs dels av faluröda fasadfält med locklistpanel och brutet vita fasadfält med slätpanel och locklistpanel. Det hela inramas av knutlådor som strävpelare och framträdande vindskivor som också är målade i bruten vit färg. På varje korsarm, längst upp på fasaden, finns det målat ett rött kors på en gul cirkel inneslutet i en cirkel med tre gula kronor. Byggnadens fönster utgörs i regel av vita småspröjsade två, tre eller fyrluftsfönster i trä, vissa med överdel i form av lunettfönster. Det finns också ett par små runda fönster med komplicerat spröjs, samt korsformiga fönster mot norr. I söder finns en ett särskilt stort spröjsat lunettfönster. I norr finns ett blyspröjsat fönster med målat glas. Byggnaden har två äldre framträdande entréer, en i väster och en i söder. Den västra entrén nås via en monumental betongtrappa och består av en röd parspegelport där speglarna är olika geometriska former. På dörrarna finns också svarta detaljer i smidesjärn. Ovanför porten finns ett överljus med tre liggande rutor. Entrén omsluts av en slät portal med schematiskt profilerat överstycke. Den södra entrén, som är mot kyrkallén, nås via en granittrappa med smidesräcken som leder upp till en enkel brun trädörr med rika smidesdetaljer. Porten är rundformig upptill och är belägen i ett profilerat rundvalv. Entrépartiet är som en liten utbyggd kuvös med brant sadeltak i samma stil som församlingshemmet i övrigt.

S:t Persgården är en stor rektangulär byggnad med flackt och tunt sadeltak där merparten av takfallet är beläget åt norr. Ovanpå taket finns smala och höga tegelskorstenar. I väster är byggnaden i två hela våningar, och i öster i en våning. Byggnadens fasad är i huvudsak spritputsad i ljusgul kulör. I söder finns en framträdande balkong och terrass i ljusgrått trä. Byggnadens fönster är oregelbundet spröjsade med vita karmar och bågar.

Miljö och omgivning

Byggnaden är belägen i anslutning till Kyrkallén som sammanbinder bebyggelsen i Noret med Kyrkudden.

Arkitekturstil

Nationalromantik uppblandat med stram klassicism (församlingshemmet), postmodernism (S:t Persgården). Församlingshemmet liknar till formen, med det branta takfallet och de strävpelarlika knutlådorna närmast en slags norsk stavkyrka. Detaljutformningen är snarare stramt klassicistisk, med exempelvis lunettfönster, oxögonslika fönster och profilerade dörrportaler. S:t Persgården är ritad i en lekfull med samtidigt återhållsam postmodernistisk stil. Stilelement som tydligt återknyter till postmodernismen är byggnadens fönstersättning och fönstrens utformning. I norr är fönstren många och små, och i söder stora men med komplexa och oregelbundna spröjsar. Byggnaden är också färgsatt i en varm gul färg som tycks varit populär under det sena 1980-talet och vidare under 1990-talet.

Utmärkande detaljer

Församlingshemmets fönster, dekormålerier, entrépartiet mot söder och byggnadens form och fasadkomposition. S:t Persgårdens flacka och ovanligt tunna tak.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Båda byggnaderna är till sina respektive helheter tillsynes välbevarade från när de uppfördes. I församlingshemmet har dock en ny entré upptagits till källarvåningen i senare tid. Byggnaden har även förändrats i samband med att den sammanlänkades med S:t Persgården.

Värden/var varsam med - Församlingshemmet

 • Byggnadens befintliga stomme, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial samt befintliga skorstenar.
 • Befintlig utformning beträffande fasadmaterial, samt byggnadens befintliga fasadkomposition och färgsättning, faluröd och bruten vit.
 • Befintlig utformning beträffande byggnadens sockel.
 • Befintlig utformning på snickerier så som knutlådor, fönsteromfattningar, vindskivor och takutsprång.
 • Befintlig utformning på byggnadsanknutna målerier.
 • Befintliga fönster.
 • Befintliga farstukvistar och ytterdörrar i väster och söder.

Värden/var varsam med – S:t Persgården

 • Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande takets tjocklek, takmaterial samt befintliga skorstenar.
 • Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadmaterial, färgsättning och fasadkomposition.
 • Befintlig utformning beträffande fönster och dörrar.
 • Befintlig utformning och färgsättning beträffande balkongen/terrassen mot kyrkallén.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17