Gamla Apoteket, Paraden 4

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Reveterad timmerbyggnad i två och ½ våning ritad av Gustaf Ankarcrona. Byggnaden i sitt nuvarande utseende anspelar mot enkel och avskalad nyklassicism med en viss lekfullhet som ofta förknippas med 1920-talsklassicismen.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Apoteket, Paraden 4

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Arkitekt: Gustaf Ankarcrona (ansvarig för nuvarande utformning som tillkom under en omgestaltning under 1910-talet, den ursprungliga byggnaden är äldre).

Placering och översiktlig beskrivning

Reveterad timmerbyggnad i två och ½ våning som idag innefattar bostäder. Byggnaden är belägen väster om korsningen Rättviksvägen-Parkgatan. I väster finns en stor park, och norrut Leksandshallen. I söder finns Sammilsdalsskolan. Till byggnaden hör en faluröd låg utbyggnad längs Parkgatan.

Byggnadens huvuddel vilar på en putsad stengrund som övergår till en reveterad timmerfasad med stora gräddvita spritputsfält som avgränsas av slätputsade knutlådor och knutholkar i pilasterform. Även sådant som fönsteromfattningar är slätputsade. Byggnaden har en symmetrisk fasadkomposition med jämnt utplacerade fönster. Tidigare fanns en entré med farstukvist/balkong i två våningar mitt fram på fasaden mot Rättviksvägen. Idag är byggnadens entré belägen på baksidan, mot nordväst. Detta entréparti består av ett utbyggt brett trapphus med sadeltak och fasad av liggande fasspontad panel som är ljusgul-gräddvit. I Bottenvåningen på trapphuset finns ett par gula spegeldörrar som leder in till byggnaden. Dörrarna omfattas av ett nyklassicistiskt entréparti dekorerat bland annat med stiliserade pelare och en enkel tandsnittsfris. Det finns även ett annat entréparti med tre äldre dörrar under ett enkelt skärmtak i byggnadskroppens nordöstra hörn. Byggnadens fasad avslutas uppåt i en kraftig gesims i trä. Mot Rättviksvägen finns en fronton med rundbågig topp som också utgör en stor takkupa med falsad plåttäckning. Taket i övrigt täcks av tvåkupigt taktegel. Ovanpå finns också flera tegelskorstenar med utkragning. Byggnadens fönster är i huvudsak flaggfönster eller trelufts flaggfönster där de övre rutorna är spröjsade med fyra kvadratiska rutor. De ursprungliga fönstren har utbytts mot nya kring 1900-talets slut eller under tidigt 2000-tal. I gavlarna finns även tre oxögon, små runda fönster med korsspröjs, samt ett runt fönster med mittpost. Frontonen mot Rättviksvägen innefattar ett lunettfönster med komplex spröjs. Utbyggnaden längs Parkgatan består av ett långsmalt lågt hus med flackt sadeltak täckt av betongtaktegel samt falsad bandplåt på ett av takfallen. Ovanpå taket finns tre vitputsade skorstenar med utkragning. Byggnaden är inklädd i en enkel faluröd lockpanel, och har ospröjsade tvåluftsfönster.

Miljö och omgivning

Gamla apoteket och dess tillbyggnad omfamnar sidorna en grusad gårdsplan i nordväst. I samma väderstreck finns en trädgårdsmiljö med bland annat äldre barrträd och öppna gräsytor. Längs Rättviksvägen väster om Gamla apoteket finns en liten tegelmur som är slätputsad vit. I väster finns Paradparken.

Utmärkande detaljer

Gamla apoteksbyggnadens storlek. Gesimser och listverk. Fönstrens utformning. Frontonen med rundvalvsform.

Arkitekturstil

Nyklassicism. Byggnaden i sitt nuvarande utseende anspelar mot enkel och avskalad nyklassicism med en viss lekfullhet som ofta förknippas med 1920-talsklassicismen. Detta återspeglas exempelvis genom valet att avsluta mittfrontonen i ett rundvalv ovantill. Karaktärsdrag som är typiska för stilen är annars gesimser, oxögon, den symmetriska fasadkompositionen och förekomsten av lunettfönster.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Även om byggnaden till sin form, fasadkomposition och generella karaktär uppfattas som välbevarad har den genomgått många betydande detaljförändringar under 1900-talets slut eller 2000-talets början. Exempelvis har det äldre entrépartiet mot Rättviksvägen avlägsnats samt har äldre fönster och dörrar utbytts.

Värden/var varsam med

  • Huvudbyggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial, tegel och falsad plåt. Befintliga tegelskorstenar. Befintliga utformning beträffande vindskivor och takutsprång, samt gesims i trä. Befintlig utformning beträffande rundvalvet ovan frontonen mot Rättviksvägen.
  • Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition samt förhållandet mellan slätputs och spritputs. Befintlig utformning beträffande fasad och färgsättning på trapphuset i norr.
  • Befintlig utformning beträffande fönster och fönsteromfattningar. Befintliga äldre dörrar.
  • Befintlig putsad tegelmur längs Rättviksvägen.
  • Befintlig växtlighet på byggnadens gård.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17