Gamla Handelsbanken, Häradsdomaren 3

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Gamla Handelsbanken från Norsgatan i söder.
Gamla Handelsbanken från Norsgatan i söder. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck

Gamla Handelsbanken, som idag inrymmer Dalarnas Tidningars/Falukurirens redaktion, är ett ljusgult putsat tegelhus i två våningar uppfört 1931.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Handelsbanken, Häradsdomaren 8

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Arkitekt/byggherre: Bäck Daniel

Placering och översiktlig beskrivning

Gamla Handelsbanken, som idag inrymmer Dalarnas Tidningars/Falukurirens redaktion, är ett ljusgult putsat tegelhus i två våningar uppfört 1931. Byggnaden är belägen nordväst om korsningen Norsgatan-Leksandsvägen. I norr finns Gamla Konsumhuset, i väster Nils Ericssons järnhandel och i öster, på andra sidan Leksandsvägen Carl Ohlssons.

Byggnaden vilar på en grund av liggande rektangulära granitblock som delvis genombryts av enkla liggande källarfönster. Byggnadens stomme är som nämnt i tegel, och utanpå finns en tunn ljusgul, möjligen järnvitriolfärgad slätputs. Mot taket finns en enkel profilerad gesims som är avfärgad vit. Byggnaden kröns av ett sadeltak med tvåkupig tegeltäckning och enkla skorstenar i röd plåt. Mitt över byggnadens entré mot Norsgatan och på motsvarande placering i norr finns små runda takkupor med lunettfönster. Högst upp på byggnadens gavlar finns också lunettfönster. Byggnaden har en symmetrisk fönstersättning. I bottenvåningen mot Norsgatan finns fyra rundbågiga stora fönster, och på övriga sidor stående spröjsade fönster med sex kvadratiska rutor vardera. På övervåningen är samtliga fönster kvadratiska spröjsade fönster med fyra kvadratiska spröjsade rutor vardera. Samtliga fönsteromfattningar är mörkbruna i trä med diskret och nätt utformning. Byggnaden har två ingångar, dels mitt på byggnadens framsida mot Norsgatan, dels vid byggnadens nordöstra hörn. Entrén mot Norsgatan markeras av två enkla doriska kolonner som bär upp en stiliserad tempelgavel, allt i brunmålat trä. Ytterdörren är i ek med form och trycke typisk för 1950- och 1960-talen. Dörrpartiet nås via en elegant granitrappa med nätta smidesräcken. Entrén på byggnadens norra sida är belägen i en nisch med rundvalv ovan. Ytterdörren är där en enkel ekdörr utan fönster. Även denna entré nås via en granittrappa med smidesräcke.

Miljö och omgivning

Norr om byggnaden finns en gårdsyta som avgränsas från Leksandsvägen av en låg mur som är putsad i samma kulör som byggnaden. Nära byggnaden finns en öppning i muren med enkla gjutjärnsgrindar. Innanför muren växer flera höga lindar. Gamla Konsumhuset i renodlad funktionalistisk stil uppfördes endast två år efter Handelsbanken och av samma byggherre.

Arkitekturstil

Lågmäld och enkel klassicism/20-talsklassicism. Stilen återspeglas tydligt bland annat genom den enkla, symmetriska och avskalade fasadkompositionen, den profilerade gesimsen högst upp på fasaden, lunettfönstren på byggnadens tak och gavlar samt entrépartiet med kolonner och tempelgavel i söder.

Utmärkande detaljer

Den symmetriska, enkla och avskalade fasadkompositionen. Entréer med dörrar och granittrappor och smidesräcken. Lunettfönster. Den tunt pålagda putsen som får tegelstommen att lysa igenom. Byggnaden har/hade ett innertak målat av Jerk Werkmäster.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är i sin helhet tillsynes välbevarad. Vissa fönster kan dock vara bytta.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial och skorstenar. Befintlig utformning beträffande gesims.
  • Befintlig fasadkomposition samt befintlig utformning beträffande fasadmaterial (tunn slätputs) och färgsättning (ljust gul med mörkbruna detaljer). Befintlig grund/sockel.
  • Befintlig fönstersättning. Befintliga lunettfönster. Befintlig utformning beträffande fönster.
  • Befintliga entrépartier, granittrappor, smidesräcken och dörrar. Befintliga kolonner och tempelgaveln ovan den södra entrén.
  • Befintliga målningar av Jerk Werkmäster.
  • Befintliga putsmurar kring byggnadens tomt.
  • Lindar på byggnadens tomt.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17