Gamla Handelsbolaget, Grönstedt 16

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Gårdsrummet på baksidan av Gamla Handelsbolaget.
Gårdsrummet på baksidan av Gamla Handelsbolaget. Trapptornet och farstukvistarna är i snickarglädjestil. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalaanas museum

Gamla handelsbolaget är ett tvåvånings affärs- och bostadshus uppfört 1904, med flera sammanlänkade byggnadskroppar, uppförd i panelarkitektur och moderniserad med funktionalistiska inslag.

­­Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Handelsbolaget, Grönstedt 16.

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Tvåvånings affärs- och bostadshus uppfört 1904, med flera sammanlänkade byggnadskroppar på sidorna om ett gårdstun med parkering i öster. I väster finns Lundinska huset, i norr före detta Jonssons möbler. Byggnaden angränsar till Norsgatan i söder och till ett flerbostadshus från 1970-talet i öster.

Byggnaden består av en vinkelställd byggnadskropp i två våningar mot Norsgatan som övergår i en lägre sammanlänkning med Lundinska huset i väster, samt en lägre sammanlänkning med ett gårdshus i två våningar i norr. Byggnaden vilar på en sockel av huggen granit, och har en fasad bestående av liggande och stående kromoxidgrön fasspontpanel med inslag av gråvita profilerade listverk. Även detaljer som fönsteromfattningar, knutbrädor och det brädinklädda enkla takutsprånget är gråvita. Byggnaden kröns av sadeltak klädda med tvåkupigt tegel. Ovanpå taken finns tegelskorstenar med enkla utkragningar ovantill. Byggnadens nuvarande fönstersättning mot Norsgatan är asymmetrisk och sannolikt tillkommen tillsammans med nuvarande ospröjsade tvåluftsfönster i trä kring 1900-talets mitt. På bottenvåningen finns flera stående trelufts skyltfönster. Skyltfönstren tillkom ursprungligen 1927. De ursprungliga fönsterbågarna har dock nyligen utbytts. Också mot Norsgatan finns ett indraget entréparti som nås via en stor granittrappa. Entrépartiet innefattar tre engelskt röda ytterdörrar i trä med sparkplåt i rostfritt stål samt ett skyltfönster. Dörrarna och skyltfönstret omfattas av pärlspontspanel som också är målad engelskt röd. Entrépartiet i sin nuvarande form härrör sannolikt från tiden kring 1900-talets mitt. Mot innergården finns flera äldre fönster bevarade, i första hand tvåluftsfönster där bågarna har tre rutor kvadratiska eller lätt liggande rutor vardera avdelade med träspröjsar. Det finns också ett äldre flaggpostfönster samt ett lunettfönster på gårdshusets gavel. Också in mot gården finns ett karaktäristiskt tornformat trapphus med stora fönsterpartier högst upp och en liten angränsade balkong med profilsågad front i trä. Balkongen vilar på ett enkelt platt tak som bärs upp av pelare med profilsågade tvärslår. Det finns också en farstukvist/långbro med balkong. Dörrarna mot innergården är från flera olika tidsperioder, men är alla målade engelskt röda.

Arkitekturstil

Panelarkitektur moderniserad med funktionalistiska inslag. Byggnadens fasspontade liggande och stående panel med profilerade listverk samt farstukvistar, trapptorn och vissa fönster in mot gården är karaktäristiska och typiska för sekelskiftets och det sena 1800-talets panelarkitektur.

Utmärkande detaljer

Farstukvistar och trapptorn in mot gården, samt det bevarade entrépartiet mot Norsgatan.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnadens fasad och fasaddekorationer samt tak, skorstenar, trapptorn och farstukvistar tillsammans med enstaka fönster mot gården är sannolikt bevarade från när huset tillkom 1904. Fönstersättningen och entrépartiet mot Norsgatan tillkom från och med 1927, med nuvarande fönster på övervåningen samt entrén bevarad från tiden kring 1900-talets mitt.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt taktegel. Befintliga tegelskorstenar.
  • Befintlig fasspontad liggande och stående panel samt profilerade listverk. Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och färgsättning.
  • Befintliga äldre tvåluftsfönster, spröjsade tvåluftsfönster, flaggpostfönster och lunettfönster. Befintlig fönstersättning och utformning lika ursprunglig beträffande skyltfönstren mot Norsgatan.  Befintliga fönsteromfattningar.
  • Befintligt entréparti mot Norsgatan med granittrappa, befintliga engelskt röda trädörrar och befintliga snickeridetaljer.
  • Befintligt torntrapphus och befintlig farstukvist mot gården med befintliga fönster, stolpverk och profilsågade detaljer.
  • Befintlig sockel i huggen granit.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17