Gamla Konsum, Häradsdomaren 4

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Gamla Konsumhuset från nordost.
Gamla Konsumhuset från nordöst. Byggnaden är har en bottenvåning som domineras av öppenhet och stora glasytor. Ovan finns en sluten våning med stora putsfält. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck

Byggnaden är i sin helhet uppbyggd kring den funktionalistiska principen om att en tung överdel kan vila på en nätt underdel genom användandet av en så kallad däckpelarstomme.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Konsum, Häradsdomaren 4

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Arkitekt/byggherre: Bäck Daniel

Placering och översiktlig beskrivning

Gamla Konsum, som idag inrymmer Lekextra, är en rektangulär funktionalistisk byggnad om två och ½ våningar, varav den översta betecknas som halv eftersom den är kraftigt indragen från fasadlinjen. Byggnaden är belägen med sin framsida mot Leksandsvägen i öster. I väster finns den långa magasinsbyggnad som tillhör Nils Ericssons järnhandel, och i norr ICA/Mårtas livs. Söder om byggnaden finns Gamla Handelsbanken.

Byggnaden är formad som ett enkelt och avskalat rätblock. Bottenvåningen saknar fönster förutom mot Leksandsvägen, där hela fasaden upptas av stora tätt placerade skyltfönster. På övervåningen finns fönsterband med två- och treluftsfönster utan spröjs och med engelskt röda kramar och bågar. Den översta våningen är indragen från fasaden förutom i öster och har ett karaktäristiskt motfallstak som kan bevittnas på långt avstånd. Byggnadens fasad är slätputsad i bruten vit kulör utan några särskilda detaljer. I väster finns ett enkelt entréparti med skrämtak. Mot söder finns en långsträckt balkong som löper längs hela byggnadens kortsida. Balkongfronten är enkel och gråfärgad.

Arkitekturstil

Byggnaden är typiskt funktionalistisk. Karaktärsdrag som återspeglar detta är bland annat byggnadens enkla form av ett rätblock, förekomsten av motfallstak, fönsterband, avsaknad av utsmyckningar, stora ljusa putsytor och den karaktäristiska balkongen i söder. Konsumbyggnaden är i sin helhet uppbyggd kring den funktionalistiska principen om att en tung överdel kan vila på en nätt underdel genom användandet av en så kallad däckpelarstomme. En däckpelarstomme fördelar tryck från övre våningsplan så att de absorberas upp av jämnt utplacerade betongpelare istället för av bärande yttre och inre murar. Detta förfarande förekommer inte inom klassisk arkitektur på grund av historiska tekniska begränsningar, utan är kännetecknande för funktionalism. På Gamla Konsumhuset har denna teknik möjliggjort att bottenvåningen mot Leksandsvägen i princip är en enda stor glasyta, och att den materialtunga övervåningen med stora putsytor kan vila därpå.

Utmärkande detaljer

Byggnadens enkla utformning och fasadens karaktäristiska uppbyggnad med en tung överdel på en nätt underdel. Byggnadens motfallstak.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är i sin helhet tillsynes välbevarad. Skyltfönstren på byggnadens bottenvåning är dock sannolikt bytta. Byggnadens fasad har också under senare tid belamrats med flertalet skyltar och andra till byggnaden dåligt anpassade dekorationer. En funktionalistisk byggnad vilar på grundprincipen om avskalad enkelhet och skyltar samt utsmyckningar som inte underordnar sig helheten blir mycket avvikande mot byggnaden som helhet. Eventuella nya skyltar utformas så diskreta som möjligt, helst av en arkitekt - enkom för byggnaden.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Byggnadens befintliga fasadkomposition och fönstersättning.
  • Byggnadens befintliga fasadutformning beträffande ljus slätputs och befintlig färgsättning beträffande fasad och detaljer.
  • Befintliga träfönster.
  • Befintlig balkong och balkongfronter åt söder.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17