Gamla Sparbankshuset, Länsmannen 1

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på Gamla Sparbankshuset från norr.
Gamla Sparbankshuset från norr. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck

Gamla Sparbankshuset är en mäktig timrad salsbyggnad i två våningar som uppfördes på platsen under 1860-talets senare hälft. Byggnaden är placerad i en grönskande parkmiljö.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gamla Sparbankshuset, Länsmannen 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Byggnaden var ursprungligen tilltänkt som manbyggnad på Brahammars bruks herrgård, men byggdes aldrig färdigt på sin ursprungliga plats. Huset köptes för rivning av handlaren Carl Johan Söderlund 1865 och flyttades samt färdigställdes i Noret. Byggnaden är placerad i en grönskande parkmiljö med Norsgatan i söder, Sparbanksgatan i öster och Fiskgatan i väster. I norr finns Sparbankens nyare anläggning med kontorsbyggnad från 1960-talet.

Gamla Sparbankshuset står på en grund av huggna rektangulära liggande granitblock som avgränsas från resterande fasaden av en dropplist i koppar. Den symmetriska spritputsade och guldockrafärgade fasaden är uppbyggd med en framträdande frontespis med urverk mot norr. Detaljer så som knutlådor och fönsteromfattningar är slätputsade, och knutlådorna/knutholkarna är formade som pilastrar. Mot taket finns en rikt profilerad och omfattande gesims i trä. Byggnadens fönster är bruna tvålufts träfönster där varje båge har tre kvadratiska rutor som avdelas av spröjs. På byggnadens sydsida finns markiser ovan varje fönster. Balkonger med räcke och staket i smidesjärn finns mitt bak och mitt fram på byggnaden. Balkongen på byggnadens framsida utgör även skärmtak till dess huvudentré, och på dess undersida finns en belysningsarmatur och en tandsnittsfris. Byggnadens entré består av en granittrappa med kopparräcke som leder upp till ett par spegeldörrar i mörkbetsat trä med sparkplåtar i koppar och enkla överljus. Byggnaden kröns av ett sadeltak med svartglaserade enkupiga taktegelpannor. Liknande taktegel finns även på nya Sparbankshuset, och har tidigare funnits på Kommunhuset.  Längst upp finns två skorstenar som är inklädda i kopparplåt. Byggnaden har stuprör och hängrännor i koppar, dock inte spetsvinkliga.

Miljö och omgivning

Söder om byggnaden finns en parkmiljö som avslutas i ett smidesstaket mot Norsgatan. I parkens ytterkant växer stora lönnar, och i övrigt finns flera olika slags träd och buskar. Närmast Gamla Sparbankshuset finns en grusgång med sandstenskanter, och en rektangulär damm med sandstenskanter.

Arkitekturstil

Nyklassicism. Karaktärsdrag som är typiska för stilen är byggnadens form med en tredelad symmetrisk fasad med frontespis framtill, den profilerade gesimsen och att knutholkarna är formade som sparsmakade pilastrar. Tandsnittsfrisen ovan entrén mot norr.

Utmärkande detaljer

Byggnadens storlek med hänsyn till att det är en timmerbyggnad. Den profilerade gesimsen i trä. Byggnadens svartglaserade enkupiga taktegel, vilket är ett påkostat och ovanligt karaktärsdrag.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är i sin helhet tillsynes välbevarad från 1800-talets senare hälft. Vissa detaljer samt byggnadens färgsättning har dock utbytts efter hand.

Värden/var varsam med:

Byggnaden i sin helhet, men särskilt:

 • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintligt takmaterial i form av svartglaserade enkupiga taktegelpannor samt befintliga skorstenar.
 • Befintlig utformning beträffande att hängrännorna och stuprören är utförda i koppar. Nya hängrännor bör utformas spetsvinkliga.
 • Befintlig utformning av putsfasader. Spritputsade fasadfält avgränsade av slätputsade knutlådor och knutholkar formade som pilastrar.
 • Befintlig gesims i trä med befintlig profilering.
 • Befintlig utformning beträffande fönstersättning och fönsteromfattningar i slätputs. Befintliga fönster.
 • Befintligt entréparti. Befintliga trappor i huggen granit. Befintliga belysningsarmaturer.
 • Befintliga ytterdörrar.
 • Befintliga balkonger och befintliga detaljer så som smidesräcken på balkonger.
 • Befintlig utformning beträffande byggnadens grund.
 • Kvarvarande äldre buskar och träd i parkmiljön söder om byggnaden.
 • Smidesstaketet och staketstolpar mot Norsgatan.
 • Befintlig grusgång med sandstenskanter.
 • Befintlig damm med sandstensdetaljer.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17