Gammel Jerkers eller Fisk Jerkers, Brandmannen 4

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Gammel Jerkers från väster.
Gammel Jerkers från väster. Gården omgärdas av ett rött spjälstaket. Bostadshuset är en parstuga med mäktig panel. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Gården är en ovanligt välbevarad äldre kringbyggd gård. Särskilt utmärkande är de svartmålade knutlådorna och smideshandtagen i formen av fiskar som finns på portlidret.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gammel Jerkers eller Fisk Erikes, Brandmannen 4

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Ålderdomlig kringbyggd gård med härbre i väster. Gården är belägen i korsningen mellan Fiskgatan och en cykelväg som förbinder Fiskgatan med Parkgatan. I söder finns Nordahls Mattes och i norr Fisk Lassas i kvarteret Fiskgårdarna.

Den norra sidan av gårdstunet innefattar en ålderdomlig parstuga i två våningar inklädd i en faluröd kilsågad locklistpanel med mycket breda plankor av ansenlig ålder. Kring fasaden löper ett diskret lätt profilerat midjeband som sannolikt är samtida med locklistpanelen. Byggnadens knutlådor är svartmålade över knutändarna. Byggnaden är långsmal och kröns av ett flackt sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning. Byggnadens vindskivor är sammansatta av två brädor där den undre är faluröd och den övre vit. Två enkla tegelskorstenar med handslaget tegel kröner det norra takfallet. Skorstenarna är höga med en enkel utkragning i topp. Byggnaden har i huvudsak vita spröjsade tvåluftsfönster där varje båge innefattar tre kvadratiska rutor. Fönsteromfattningarna är enkla med en utformning där sidobrädorna omsluter topp- och bottenbrädan. Byggnadens framsida och entréparti har inte inventerats, men beskrivs i föregående inventering från 1970-talet utgöras av en välbevarad äldre brokvist med årtalet 1844.

Den östra sidan av gårdstunet innefattar en faluröd portliderlänga i timmer med locklistpanel mot Fiskgatan. Byggnaden kröns av ett flackt sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning och en enkel tegelskorsten i norr. På den norra gaveln finns också ett fönster. Mot Fiskgatan finns en framträdande svartmålad snickrad dubbelport med smideshandtag i formen av två fiskar. Byggnaden är sammanlänkad med parstugan i norr genom ett diskret falurött skrank. De södra och delvis västra sidorna av gårdstunet innefattar ett ålderdomligt timrat fäjs som ombyggts till garage, samt en större tröskloge, också i timmer. Båda byggnaderna är rödfärgade med sadeltak täckta av tvåkupigt taktegel. Byggnadernas sidor mot gårdstunet har inte inventerats. Väster om gårdstunet finns ett framträdande kortsideshärbre i timmer delvis brädfodrat. Byggnaden vilar på ett timrat underrede.

Miljö och omgivning

Den nuvarande gården är långsmal i öst-västlig riktning och omgärdas av ett falurött spjälstaket som hänger på granitstolpar. En enkel kromoxidgrön trägrind leder in till gården från väster. På gården finns rik växtlighet med bland annat ett ålderdomligt äppelträd, flera buskar och storvuxna lövträd.

Utmärkande detaljer

Gården är i sin helhet utmärkande – det är en ovanligt välbevarad äldre kringbyggd gård med centralt läge. Traditionen med knutlådor som är svartmålade över knutändarna är särskilt utmärkande, så även de smideshandtag i formen av fiskar som finns på portlidrets dubbelportar.  Parstugans panel är sannolikt mycket gammal och av mycket breda underliggande plankor som är kilsågade.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaderna är i sin helhet välbevarade från åtminstone 1800-talet senare hälft, vissa skikt ännu äldre.

Värden/var varsam med

  • Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel. Befintliga skorstenar.
  • Befintliga locklistpaneler, särskilt parstugans ålderdomliga kilsågade locklistpanel, samt befintlig fasadkomposition och fönstersättning.
  • Befintlig faluröd färgsättning samt vit färgsättning beträffande fönster och de övre brädorna på parstugans vindskivor. Befintlig färgsättning beträffande svart toppbräda på knutlådor.
  • Befintliga fönster och fönsteromfattningar.
  • Befintliga grundmurar.
  • Befintliga dörrar. Befintliga smidesdetaljer på dörrar, särskilt fiskarna på dörrparet mot Fiskgatan.
  • Befintliga farstukvistar. Befintliga profilsågade snickerier på farstukvistar.
  • Befintligt spjälstaket samt befintliga staketstolpar samt gjutjärnsgrinden mot Fiskgatan.
  • Befintlig växtlighet på gården.

Gården är mycket välbevarad och bör ej väsentligen förändras. Renovering och restaurering bör ske med största försiktighet. Inga byggnader bör rivas.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17