Gästis, Rättvisan 4

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Gästis från Kyrkallén/kyrkvallen.
Gästis från Kyrkallén/kyrkvallen. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck

Gästis är i grunden en långsmal reveterad byggnad som påbyggts med stora glasverandor med dekor i snickarglädjestil. Byggnaden är sammanlänkad med Leksands gymnasium.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gästis, Rättvisan 4

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Gästis är en karaktäristisk byggnad om 2 och ½ våning belägen norr om korsningen Kyrkallén-Rättviksvägen. Gästis är i grunden en långsmal reveterad byggnad som påbyggts med stora glasverandor med dekor i snickarglädjestil i öster och i väster. Byggnaden är sammanlänkad med Leksands gymnasium. I söder finns Kyrkallén/kyrkvallen, Sockenstugan, Skolmuseet och i nordväst bykrogen.

Byggnaden vilar på en ljusgrå putsad sockel samt till viss del på liggande granitblock. Fasaden domineras dels av ljusgula spritputsade fasadfält som avskiljs av slätputsade knutlådor och profilerade gesimser avfärgade med bränd terra, dels av de stora rikt dekorerade utbyggda glasverandorna som nämns ovan. Glasverandorna, som är i komplex snickarglädjestil med många profilerade och sågade detaljer, är målade med linoljefärg enligt samma färgschema som putsen, alltså ljust gula fält som omgärdas av listverk och detaljer i bränd terra. Byggnaden har en mångfald av fönster. De som är placerade i putsfasaden har mer eller mindre avancerade omfattningar i slätputs avfärgad med bränd terra. Fönsteromfattningarna på byggnadens första två våningar har en utformning som samspelar mot samma detalj på prostgården. Alla fönsterkarmar och fönsterbågar är vitmålade och i trä, med hänsyn till detaljutformningen på gångjärn och fönsterbleck dock sannolikt tillkomna vid ett byte under sent 1900-tal eller tidigt 2000-tal. Det är vanligt med två- och treluftsfönster där varje båge har tre lätt stående fönsterrutor som avdelas med tunna spröjs. På glasverandorna är de flesta fönstren med korsformig post med lätt stående fönster upptill och högsmala fönster nertill. Ovantill har byggnaden ett »funkisgrönt« falsat plåttak med olika ventilationshuvar och flera enkla skorstenar i tegel. Vid nock finns uppstickande sågade dekorelement i trä.

Miljö och omgivning

Byggnaden är belägen i korsningen mellan Kyrkallén och Rättviksvägen vid Kyrkudden. Platsen är en centralpunkt i Leksands socken med många offentliga byggnader anknutna till kyrkan, och även det sociala livet i socknen i äldre tider. Söder om byggnaden finns två storvuxna tallar.

Arkitekturstil

Snickarglädje, sent 1800-tal. Byggnaden är i grunden äldre, möjligen uppförd redan under 1690-talet, men har ombyggts i flera omgångar därefter. Stildragen från sent 1800-talet återspeglas tydligast genom glasverandorna som har många lövsågade detaljer och är rikt dekorerade. Snickarglädjestilen blev populär i samband med att teknikutvecklingar under 1800-talet gjorde sågade trävaror billigare och mer tillgängliga.

Utmärkande detaljer

Glasverandorna som beskrivs ovan. De dekorerade fönsteromfattningarna som beskrivs ovan. Profilerade putsgesimser.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Skorstenar (delvis), entréparti (delvis), fönster (delvis), sockel/grund (delvis).

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Byggnadens befintliga fasadkomposition och färgsättning, ljusgul och bränd terra. Befintlig utformning av puts beträffande förhållandet mellan spritputs och slätputs samt putsens karaktär med ballastfraktioner osv. Befintlig utformning beträffande fönsteromfattningar.
  • Befintliga glasverandor och befintliga lövsågade- och profilsågade detaljer i trä. Befintliga trappor och smidesräcken i anslutning till glasverandorna.
  • Befintlig utformning beträffande takutsprång.
  • Befintlig utformning på fönster och fönstersättning. Befintliga äldre fönster.
  • Befintliga äldre dörrar.
  • Befintliga tegelskorstenar.
  • Tallar invid byggnaden i söder.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17