Grönlundska fastigheten, Haggas 3

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Grönlundska fastighetens huvudbyggnad från Norsgatan i nordöst.
Grönlundska fastighetens huvudbyggnad från Norsgatan i nordöst. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck

Grönlundska fastigheten består av en gård med affärs- och bostadshus i två våningar mot Norsgatan. Till fastigheten hör också ett ålderdomligt gårdshus i väster, vilket är sammanbyggt med den funktionalistiska Pizzeria Napoli.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Grönlundska fastigheten, Haggas 3

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Gård med affärs- och bostadshus i två våningar mot Norsgatan som är sammanbyggd i vinkel med en gårdsbyggnad längs Hotellbacken. Till fastigheten hör också ett ålderdomligt gårdshus i väster, vilket idag är sammanbyggt med den funktionalistiska Furubergs frukt & grönt som i sin nuvarande ombyggda utformning inhyser Pizzeria Napoli. Norr om gården finns Norsgatan och Z-torget, i väster Jakobssons fastighet, gårdscaféet och i öster Hotellbacken. I sydväst f.d. Dalahemmet.

Affärs- och bostadshuset mot Norsgatan är en ljusrosa reveterad byggnad med flackt sadeltak. Taket, som möter fasaden i en enkel vit trägesims, är täckt av tegelrött plegel. Byggnadens sockel är svart och diskret. Fasaden är i huvudsak spritputsad vid sidan av detaljer så som knutlådor och fönsteromfattningar som är utförda i vit slätputs. Byggnaden uppfördes sannolikt som en parstuga och har kraftigt ombyggts i omgångar, senast kring 1900-talets slut. I bottenvåningen mot Norsgatan samt i det avfasade hörnet mellan Norsgatan och Hotellbacken finns stora skyltfönster och två indragna dörrpartier med ytterdörrar i ek. Det avfasade hörnet som beskrivs ovan innefattar också en äldre ekdörr, samt en spetsvinklig takkupa med ett triangulärt fönster. På byggnadens övervåning är samtliga fönster flaggfönster, sannolikt tillkomna under 1980- eller 1990-talet. Byggnadens fortsättning söderut längs Hotellbacken består av en vit länkbyggnad med stående panel och ett burspråk på övervåningen, och längst söderut en äldre gårdsbyggnad med ljusgul stående- och liggande panel. Gårdsbyggnaden har ovarsamt moderniserats mot 1900-talet slut, bland annat genom tilläggsisolering som skapat djupa fönsternischer och påverkat byggnadens takutsprång.

Pizzeria Napoli med gårdslänga, nuvarande pizzeria Napoli, är belägen väster om affärs- och bostadshuset, och består i grunden av en enkel långsmal gårdslänga med ljusgul äldre locklistpanel som påbyggts med en kvadratisk byggnadskropp norrut. Den södra byggnadsdelen har fortfarande flera karaktäristiska äldre dörrar i mörk gulbrun kulör. Den norra byggnadsdelen, som under en period innefattade Furubergs frukt & grönt och hade en utpräglad funktionalistisk karaktär, har byggts ut norrut med en kuvös under 2000-talet. Byggnadskroppen är inklädd med liggande fasspontad panel. Mest utmärkande för byggnaden är dess höga och masonitinklädda före detta frontparti, som döljer det bakomliggande sadeltaket från Norsgatan.

Utmärkande detaljer

Affärs- och bostadshusets gesims i trä, lunettfönster, det avfasade hörnet och takkupan med triangulärt fönster mot nordöst. Det före detta frontpartiet på Pizzeria Napoli.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaderna har förändrats hårdhänt under 1900-talets senare hälft samt under 2000-talet. Även om affärs- och bostadshuset har bibehållit sin form mot Norsgatan och även vissa detaljer, så som ett lunettfönster på kortsidan mot öster, har många äldre detaljer utbytts eller förändrats. Beträffande Pizzeria Napoli har påbyggnaden norrut helt förändrat byggnadens karaktär.

Värden/var varsam med – Affärs och bostadshus

 • Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintliga tegelskorstenar.
 • Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och förhållandet mellan spritputs och slätputs.
 • Befintlig utformning beträffande fönsterform på byggnadens övervåning. Befintligt lunettfönster på byggnadens östra kortsida.
 • Befintlig utformning beträffande gesimser i trä.
 • Befintlig utformning beträffande byggnadens nordvästra avfasade hörn och takkupan ovan.
 • Befintliga äldre dörrar med ekfaner eller i ädelträ.
 • Vid fönsterbyte bör nya hantverksmässigt tillverkade träfönster väljas.

Eventuella omgripande förändringar av byggnaden bör ske under ledning av arkitekt och med inblandning av antikvarisk kompetens.

Värden/var varsam med – Västra gårdsbyggnaden/Pizzeria Napoli

 • Den äldre gårdsbyggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel. Pizzeria Napolis befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel, dock ej inräknat den påbyggda kuvösen mot norr.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel.
 • Befintliga äldre fönster och dörrar.
 • Befintlig locklistpanel på gårdsbyggnaden och äldre liggande fasspontad panel på Pizzeria Napoli.
 • Befintlig utformning beträffande den masonittäckta före detta frontpartiet på Pizzeria Napoli.

Eventuella omgripande förändringar av byggnaden bör ske under ledning av arkitekt och med inblandning av antikvarisk kompetens.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17