Hedbys - Lasses, Bryggaren 3

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Hedbys - Lassas från Hotellbacken i väster.
Hedbys - Lassas från Hotellbacken i väster. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Gård med villa i två våningar samt gårdshus som till sin exteriör är välbevarat.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Hedbys Lasses, Bryggaren 3

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Gård med villa i två våningar samt gårdshus. Gården är belägen sluttningsläge mot Österdalälven. I norr finns Leksands färghandel, väster Hotellbacken i nordöst Mejeriet.

Bostadshuset är uppfört efter branden 1902 och har en markerad hög sockel som är putsad ljusgrå. Fasaden är inklädd i ljusgul liggande och stående fasspontad panel i fasadfält som avgränsas från varandra av vita profilerade listverk. Byggnaden har flera olika fönsterstyper, i huvudsak spröjsade tvåluftsfönster med tre kvadratiska rutor i varje båge. Byggnaden kröns av sadeltak med många olika vinklar och täckning i bruna betongtaktegelpannor. Ovanpå taket finns en tegelskorsten med enkel utkragning. Takutsprången är brädklädda med synliga taktassar, och med dekorationer i form av slår i nock. I nock i väster finns en vindflöjel i smidesjärn. Byggnaden har en nytillkommen glasveranda med detaljer i snickarglädjestil i söder. I norr finns en farstukvist med sadeltak och profilsågade detaljer i snickarglädjestil samt en dropplist. Trekantsfältet högst upp på farstukvisten är dekorerat med rosmålningar.

Gårdshuset har pulpettak och angränsar till en brandmur i norr. Byggnaden är inklädd i en ljusgul locklistpanel och har äldre spröjsade tvåluftsfönster. Mot väster finns ett särskilt karaktäristiskt fönster där bågarna har åtta rutor var. Fönsteromfattningar är enkla och utgörs av brädor där ytterbrädorna omsluter topp- och bottenbrädan. Mot söder finns flera äldre bruna trädörrar. Byggnaden har taktäckning av tvåkupigt taktegel.

Miljö och omgivning

Byggnaden är belägen på en stor och lummig gård med många buskar och träd. Mot Hotellbacken finns ett vitt spjälstaket som övergår i ett järnstaket med granitstolpar, samt en järngrind som hänger på grindstolpar i granit.

Arkitekturstil

Byggnadens tak med takutsprång som har synliga taktassar samt den fasspontade liggande och stående panel med profilerade listverk är drag som är typiska för sekelskiftets och det sena 1800-talets panelarkitektur.

Utmärkande detaljer

Gårdshuset i sin helhet. Bostadshusets farstukvist. Den äldre liggande- och stående fasspontpanelen.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Gårdshuset är till sin exteriör välbevarat från tidigt 1900-tal, möjligen ännu äldre. Bostadshuset har ombyggts och tillbyggts i omgångar, bland annat med förändrad fönstersättning och utbyggnad av en glasveranda mot söder. Välbevarade detaljer från när byggnaden uppfördes är dess skorsten och farstukvist samt den stående och liggande fasspontade panelen.

Värden/var varsam med - Bostadshus

  • Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig tegelskorsten. Befintlig utformning beträffande takutsprång med synliga taktassar. Befintliga dekorationer kring nock.
  • Befintlig fasspontad liggande och stående panel samt profilerade listverk. Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och färgsättning.
  • Befintlig farstukvist med rosmålningar, dropplist och dekorerade stolpar.
  • Befintliga spetsvinkliga stuprör och äldre hängrännor.

Värden/var varsam med – Gårdshus och trädgård

  • Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande byggnadens fasad (locklistpanel), fasadkomposition och färgsättning.
  • Befintliga fönster och dörrar.
  • Befintliga järnstaket och staketstolpar samt grindstolpar i granit. Befintlig smidesgrind.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17