Jakobssons fastighet - Gårdscaféet, Haggas 3

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Jakobssons fastighet från nordväst.
Jakobssons fastighet från nordväst. Den västra delen av byggnaden utgörs av en långsmal byggnadskropp, sannolikt tidigare en parstuga eller framkammarstuga. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Jakobssons fastighet eller Gårdscaféet utgörs av två sammanlänkade äldre trähus med stående och liggande spontpanel längs Norsgatans södra sida.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Jakobssons fastighet, Gårdscaféet, Haggas 3.

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Två sammanlänkade äldre trähus med stående och liggande spontpanel längs Norsgatans södra sida. I väster finns Leksandsbaren och i öster Z-torget samt Grönlundska fastigheten.

Den västra byggnaden utgörs av ett långsmalt äldre trähus med flackt sadeltak med tegeltäckning. Byggnaden är möjligen en äldre framkammarstuga som ombyggts i flera omgångar. Byggnadens fasad utgörs av en stående och liggande spontad panel som är gulfärgad. Detaljer så som midjeband och fönsteromfattningar är faluröda. Byggnadens nordvästra hörn är avfasat och innefattar en entré med ekdörr, dock nytillkommen. I bottenvåningen finns fyra stora trelufts skyltfönster med en stor ruta nedan och två mindre ovan. Fönsterkarmarna är målade med guldockra. På övervåningen är fönstersättningen symmetrisk med vita tvåluftsfönster utan spröjs, sannolikt tillkomna under 1950-talet. På kortsidan västerut finns ett treluftsfönster utan spröjs från samma tidsperiod. Byggnaden har tilläggsisolerats så att fönstren hamnat i djupa nischer.

Den östra byggnaden utgörs av en salsbyggnad med rektangulär form och flackt sadeltak, samt en framträdande dock ej dekorerad frontespis mot Norsgatan. Byggnadens tak är täckt med tvåkupigt taktegel, och innefattar en tegelskorsten med enkel utkragning. Byggnaden är inklädd i ljusrosa stående- och liggande spontpanel, med detaljer så som fönsteromfattningar och listverk faluröda. Byggnadens nordöstra hörn, mot Z-torget, är avfasat och innefattar en ekport i 1950-talsstil. Lika som på det ovannämnda huset domineras bottenvåningens fasad av stora skyltfönster tillkomna under 1900-talet. På övervåningen finns fönster med T-post sannolikt tillkomna kring 1900-talets mitt. Även denna byggnad har tilläggsisolerats och den ursprungliga symmetriska fönstersättningen har försvunnit.

Utmärkande detaljer

Att byggnaderna har avfasade hörn. De profilerade midjebanden/listverken som beskrivs kortfattat ovan. Den östra byggnadens tegelskorsten.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaderna har förändrats ganska hårdhänt under 1900-talets senare hälft och det finns därför inte många ursprungliga detaljer kvar.

Värden/var varsam med

  • Byggnadernas befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintliga tegelskorstenar.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel.
  • Befintliga profilsågade listverk.
  • Befintliga fönster på den västra byggnadens övervåning.

Eventuella omgripande förändringar av byggnaden bör ske under ledning av arkitekt och med inblandning av antikvarisk kompetens.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17