Jonssons möbler, Grönstedt 4

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Jonssons möbler från gårdstunet i söder.
Jonssons möbler från gårdstunet i söder. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Jonssons möbler är ett reveterat tvåvånings affärs- och bostadshus i vinkel sammanbyggt med gårdslänga där det finns flera garage.

­­Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Jonssons möbler, Grönstedt 4.

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Reveterat tvåvånings affärs- och bostadshus i vinkel sammanbyggd med gårdslänga där det finns flera garage. I öster finns ett annat sammanlänkat gårdshus med putsad brandmur in mot fastighetens gård. I söder finns Lundinska huset och Gamla handelsbolaget. I norr en annan hantverks- och handelsgård. I väster Z-huset samt en handelsgård, och i öster ett långsträckt brutet tvåvånings flerbostadshus från 1970-talet. Byggnadsdelen mot Hantverkaregatan är uppförd kring sekelskiftet år 1900. Den vinkelställda tillbyggnaden samt gårdshusen är tillkomna i etapper under 1910–1930-talet.

Affärs- och bostadshuset vilar på en sockel av huggen granit, i sydvästra hörnet vid byggnadens butiksentré kompletterat med en granitramp med smidesräcken. Byggnaden är uppförd i timmer med spritputsad grå fasad som inramas av enkla rödbruna, terrafärgade rusticerade hörnkedjor. Längst upp på fasaden finns en enkel profilerad brun trägesims. I bottenvåningen mot Hantverkaregatan finns äldre rektangulära stående trelufts skyltfönster med engelskt röda karmar och bågar i trä och på vissa fönster finns bevarade vinkeljärn. Skyltfönstren har profilerade fönsteröverstycken vilket är ovanligt bland sådana fönster. Ovan fönstren finns dessutom smala fält med vit slätputs. Mot gårdstunet är fönstren på bottenvåningen istället spröjsade två- och treluftsfönster där varje båge har tre svagt liggande rutor avdelade av träspröjs. Samtliga fönster är äldre och omgärdas av nätta mörkbruna fönsteromfattningar i trä med profilerat överstycke, samt vita liggande slätputsfält ovantill. På övervåningen finns flera olika fönstertyper, dels två- och treluftsfönster lika de som beskrivs ovan, dels mindre fönster med liggande eller kvadratisk form samt mot Hantverkaregatan mycket karaktäristiska blyspröjsade treluftsfönster i nationalromantisk stil. Samtliga fönster på övervåningen har samma mörkbruna träomfattning med profilerat överstycke som på nedervåningen, men saknar vitt slätputsfält ovan detta. Det finns även flera karaktäristiska rundbågiga takkupor i plåt med lunettfönster, samt ett större fönster som är blyspröjsat. I byggnadens sydvästra hörn finns som nämnt byggnadens huvudentré, som utgörs av ett indraget hörn med frilagd kvadratisk pelare längst ut, en fortsättning på det rusticerade putshörnet. Fasaden i entrépartiet är vit pärlspontspanel. Det finns också en nischad ingång från Hantverksgatan i väster, samt tre ingångar från gårdstunet. Dessa utgörs av ett större trapphus i två våningar med liggande vitmålad rundpanel på en granitsockel där dörrpartiet utgörs av en mörkbrun snickrad dörr med smalt och högt lunettfönster. Ovan dörren finns ett valmat plåttäckt tak som bärs upp av två stilistiska pelare, också i mörkbrunt trä. På trapphusets övervåning finns en balkong med karaktäristiska balusterdockor i brunt trä. Det finns också en ingång med inbyggd enkel trappa inklädd i liggande vitmålad rundpanel med blyspröjsade fönster utanpå, och en liknande dörr som beskrivs ovan. Slutligen finns längst österut en enklare ingång utan trappa med liknande dörr som beskrivs ovan och en utbyggd farstukvist med svarvade hörnstolpar som bär upp ett litet flackt tak med tempelgavel och profilerad fris. Mitt på tempelgaveln står årtalet 1933. Den ursprungliga byggnaden mot Hantverkaregatan bär ett flackt valmat tak med tvåkupigt taktegel och lätt utkragade tegelskrostenar. Vinkeltillbyggnaden bär ett flackt sadeltak av samma materialmässiga karaktär.

Gårdshuset i söder består av en långsmal del med sadeltak och vit locklistpanel uppförd 1933. På takåsen finns en vindflöjel i smidesjärn med årtalet 1933. Tre mörkbruna trädörrar med blyspröjsade fönster, varav två är garagepardörrar leder in i byggnaden från gårdstunet. I söder finns ytterligare en garagedel med pulpettak och likadana garageportar som beskrivs ovan. Ovanför portarna finns stora liggande engelskt röda fönster.

Arkitekturstil

Byggnaden är bär karaktärsdrag som är typiska för flera olika arkitekturstilar. Exempelvis är såväl de blyspröjsade fönstren som beskrivs ovan samt de ingångar som vetter mot gårdstunet typiska för nationalromantiken i sin utformning. Byggnaden som helhet anspelar snarare mot lågmäld klassicism, eller jugendstil.

Utmärkande detaljer

Skyltfönstren mot Hantverkaregatan som är av hög ålder för att vara skyltfönster. Samtliga blyspröjsade fönster och de karaktäristiska mörkbruna träomfattningarna kring fönster. Ingångarna mot gårdstunet med tillhörande portar, tak, väggar, fönster och pelaranordningar etc. De ålderdomliga garagebyggnaderna mot gårdstunet.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaderna är i sin helhet tillsynes välbevarade från tidigt 1930-tal.

Värden/var varsam med

  • Byggnadernas befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt taktegel. Befintliga tegelskorstenar. Befintliga takkupor i plåt.
  • Befintlig utformning beträffande förhållandet mellan spritputs och slätputs, fasadkomposition och fönstersättning. Befintlig färgsättning på puts, fönsteromfattningar, fönster och dörrar samt dörrpartier.
  • Befintliga fönster och dörrar.
  • Befintliga farstukvistar och entrépartier med fasader i liggande rundpanel, plåttak, balusterdockor och pelare.
  • Befintlig profilerad trägesims.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17