Klockaregården, Klockaren 15

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Klockaregården från Kyrkallén i söder.
Klockaregården från Kyrkallén i söder. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Klockargården är en av flera kyrkligt anknutna byggnader på Kyrkudden. Byggnaden är en salsbyggnad i timmer om 1 och ½ våning, inklädd i en ljusgul oljemålad locklistpanel.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Klockargården, Klockaren 15

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö). 

Placering och översiktlig beskrivning

Klockargården är en salsbyggnad i timmer om 1 och ½ våning. Byggnaden är inklädd i en ljusgul oljemålad locklistpanel som också är kilsågad. Byggnaden vilar på en sockel i natursten, och kröns av ett flackt sadeltak som är täckt av enkupigt taktegel. Ovanpå finns enkla lätt utkragade skorstenar i tegel. På övervåningen finns också stora takkupor ovan byggnadens mitt. Mot söder finns en framträdande farstukvist med valmat pulpettak. Farstukvisten dekoreras av en dropplist, men har i övrigt en genomgående enkel utformning. Väggen bakom farstukvisten är pariserblå, och övriga detaljer vita eller ljust gula. Ytterdörren utgörs av en parspegeldörr med komplext spröjsade glasrutor i övre speglarna. De flesta av byggnadens fönster är stående tvåluftsfönster där varje båge har två stående glasrutor som avdelas av en enkel spröjs. Samtliga fönster och fönsteromfattningar är målade i ljust gråvit färg, möjligen grön umbra. Byggnaden är belägen norr om Kyrkallén-Kyrkvallen, och öster om kyrkogården. I sydöst finns kyrkogårdsexpeditionens byggnader.

Miljö och omgivning

Byggnaden är en av flera kyrkligt anknutna byggnader på kyrkudden. Byggnaden omgärdas av en trädgård med rik växtlighet, bland annat i form av flera äldre björkar. Gården omgärdas delvis av staket, i norr i form av ett ålderdomligare rött spjälstaket. Ingången till tomten från söder markeras av granitpelare som tillsammans bildar en tredelad grindport. Klockargårdens farstukvist ligger i linje med den tredelade grindporten, ger ett monumentalt intryck.

Arkitekturstil

Byggnaden är inte tydligt anknuten till någon särskild arkitekturstil. Det är dock nämnvärt att huset är en gammal salsbyggnad (byggnad med sexdelad plan), vilket är förhållandevis ovanligt i Leksand. Byggnadstypen började förekomma under 1600-talet och användes bland annat vid uppförandet av prästgårdar och officersboställen under 1700-talet. Kaptensgården i Tibble är ett annat exempel på en äldre salsbyggnad i Leksand.

Utmärkande detaljer

Farstukvisten, den kilsågade locklistpanelen, fönstren om ursprungliga eftersom de bär en form som är ovanlig bland äldre fönster.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är i sin helhet förhållandevis välbevarad. Takkuporna på byggnadens övervåning är dock tillkomna senare, och fönstren är eventuellt utbytta.

Värden/var varsam med:

 • Byggnadens befintliga stomme, planlösning, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Byggnadens befintliga fasad i form av kilsågad oljemålad locklistpanel.
 • Byggnadens befintliga färgsättning, ljust gul med ljust grå dörrar, fönster och fönsteromfattningar. Pariserblå fasad vid farstukvisten.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial.
 • Befintlig skorsten i tegel.
 • Befintlig grundmur i huggen granit.
 • Befintlig utformning beträffande fönster och fönstersättning. Befintliga äldre träfönster.
 • Befintliga ytterdörrar.
 • Befintlig farstukvist.
 • Befintlig utformning beträffande spjälstaketet vid norra tomtgränsen.
 • Befintliga grindpelare i granit vid gårdens entré.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17