Komministergården, Kaplanen 1

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Komministergården
Komministergården från norr. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Komministergården är en av flera kyrkligt anknutna anläggningar på Kyrkudden. Gården består av ett större bostadshus som kraftigt omgestaltas efter 1900-talets mitt.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Komministergården, Kaplanen 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Komministergården är belägen längst söderut på Kyrkudden, med kyrkogården i norr och väst, samt prostgården i nordöst. I söder finns en brant och skogig sluttning mot Österdalälven. Gården består av ett större bostadshus som kraftigt omgestaltas efter 1900-talets mitt (på ett flygfoto från 1953 har byggnaden en helt annorlunda karaktär med bland annat andra fönster och ljus panel), samt ett antal mindre ekonomibyggnader väster om detta.

Bostadshuset är ett stort avlångt hus i souterrängläge och 1 och ½ våning därovan, med brant sadeltak som kröns av två skorstenar, den ena i tegel och den andra i koppar. Taket täcks av svart betongtaktegel. Mitt på långsidorna finns som stora takkupor med flackare sadeltak. Byggnadens fasad utgörs av faluröd locklistpanel. Souterrängvåningens fasad utgörs av ljusgrå spritputs. Byggnadens grundmur som är synlig mot norr är i släthuggen granit. Byggnadens fönster är i huvudsak tvåluftsfönster där varje båge håller tre kvadratiska rutor som avdelas av enkla spröjsar. Fönsteromfattningarna består av enkla brädfodringar med profilerat överstycke. Byggnadens entréparti börjar nertill i en monumental betongtrappa som bär upp fyra släta rundpelare på vilka ett flackt tak vilar. Taket fungerar även som en balkong och har därför ett tunt smidesräcke runtom. Byggnadens ytterdörr är enkel men mycket smäcker ekdörr med tre frostade liggande glasrutor och en överluft. Dörromfattningen är profilerad och vit.

Bland ekonomibyggnaderna i väster finns ett stort långsideshärbre inklätt i faluröd locklistpanel. Byggnaden vilar på ett stort underrede. Entrén till härbret nås via en karaktäristisk stocktrappa i öster. I övrigt finns en faluröd uthuslänga med svarta dörrar och kilsågad lockpanel, ett falurött timrat garage och några timrade små uthus, möjligen hönshus.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader väster om huvudbyggnaden. Närmast i bilden syns långsideshärbret som beskrivs ovan, samt en ek som beskrivs nedan. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Miljö och omgivning

Komministergården är en av flera kyrkligt anknutna anläggningar på kyrkudden. Själva gården är lummig med rik växtlighet och många träd, däribland en stor ek och äppelträd. Gården omgärdas av en häck i norr och avgränsas från kyrkogården av en mur i väster. Vid ingången till gården finns två granitpelare och en järngrind.

Arkitekturstil

Nuvarande utformning tycks vara en slags lokalt anpassad modernism. Byggnadens entréparti och dörr är mycket tidstypiska för den sena 1950-talet eller det tidiga 1960-talet. I övrigt är byggnaden gestaltad i en lågmäld, till Leksandsbygden anpassad stil. Fönstren är utformade på ett sätt som minner om utformning på äldre fönster i byarna.

Utmärkande detaljer

Byggnadens entréparti och ytterdörr med omfattning. Fönster och fönsteromfattningar.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Svårt att bedöma eftersom byggnaden omgestaltats under olika tidsperioder. Entrépartiet är mycket välbevarat från 1950-talets slut eller 1960-talets början.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga stomme, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintliga skorstenar.
  • Fönstrens befintliga utformning.
  • Befintlig farstukvist. Betongtrappa, rundpelare, tak/balkong och smidesräcke.
  • Befintlig ytterdörr och ytterdörrens omfattning.
  • De faluröda ekonomibyggnaderna som beskrivs ovan i sin helhet.
  • Befintliga grindpelare och smidesgrinden vid ingången till gården.
  • Befintliga grusgångar.
  • Den storvuxna ek som finns på gården.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17