Kronloftet, Länsmannen 1

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kronloftets framträdande entréparti mot Fiskgatan.
Kronloftets framträdande entréparti mot Fiskgatan. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck

Nordost om korsningen Norsgatan-Fiskgatan och väster om gamla Sparbankshuset finns en påkostad modernistisk villa i en våning med källare som idag nyttjas som kontorsbyggnad.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kronloftet, Länsmannen 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Nordöst om korsningen Norsgatan-Fiskgatan och väster om gamla Sparbankshuset finns en påkostad modernistisk villa i en våning med källare som idag nyttjas som kontorsbyggnad. Byggnaden har en långsmal form med brant och framträdande sadeltak som täcks av svartglaserat enkupigt taktegel. Liknande taktegel finns även på gamla och nya Sparbankshusen, och har tidigare funnits på Kommunhuset. På det västra takfallet finns en mycket stor och framträdande putsad rektangulär skorsten samt en plåtinklädd ventilationshuv eller skorsten. Byggnaden vilar på en »funkisgrön« betonggrund med källare som syns från två pariserblå liggande rektangulära fönster mot Fiskvägen. Byggnadens fasad är slätputsad vit. Samtliga fönster är perspektivfönster eller en eller tvåluftsfönster med högsmala bågar utan spröjs. Byggnaden har två huvudsakliga entrépartier, i norr och väster. Det norra entrépartiet består av en nytillkommen ekdörr i en profilerad dörromfattning, också i ek. Dörren nås via en dubbel betongtrappa med trappsteg i röd sandsten. Trappan har ett nätt smidesräcke av typiskt 1950-tals snitt. Den västra entrén är i sin helhet mycket välbevarad från när byggnaden först uppfördes. En betongtrappa med röd sandstenstäckning leder upp till en avsats i betong med sandstenstäckning som hänger fritt i luften, med en del av byggnadens tak som skärm ovan. Ett smidesräcke lika det som beskrivs ovan fungerar som balkongräcke på sidorna av trappan. Väggen mot huset är täckt i fasadsten gjord av röd sandsten, vilket är mycket karaktäristiskt. Även dörromfattningen kring ytterdörren är i sandsten. Ytterdörren är i ek och mönstrad med rombformade träbitar. Byggnaden är sammanbyggd med en röd affärsbyggnad i söder.

Arkitekturstil

Modernism, 1950- eller 1960-tal. Kännetecknande stildrag är byggnadens form. Takutsprång som agerar skärmtak över farstukvistar och uteplatser, den stora och framträdande skorstenen, entrépartierna och särskilt det västra entrépartiet som är på en nätt utstickande betongplatta som ger intryck av att flyga i luften.

Utmärkande detaljer

Byggnadens svartglaserade enkupiga taktegel, vilket är ett påkostat och ovanligt karaktärsdrag. Befintliga entrépartier i norr och söder och det utpräglade bruket av röd sandsten bland annat som trapptäckning och fasadmaterial.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är i sin helhet tillsynes välbevarad.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintligt takmaterial i form av svartglaserade enkupiga taktegelpannor samt befintliga skorstenar.
  • Befintlig utformning beträffande fasadkomposition, fasadmaterial och färgsättning i form av gröna grundmurar och slätputsade vita fasadfält.
  • Befintlig fönstersättning samt befintliga fönster, fönsterkarmar och fönsterbågar.
  • Befintliga entrépartier med befintliga dörrar, dörromfattningar, trappor, sandstensdetaljer och smidesräcken.

Sidan uppdaterad: 2020-02-19