Kulturhuset, Udden 6

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kulturhusets västra fasad. Ovanpå taket finns en nätt lanternin.
Kulturhusets västra fasad. Ovanpå taket finns en nätt lanternin. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Kulturhuset är uppfört i postmodernistisk stil och ritad av arkitekt Gunnar Mattsson.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kulturhuset, Udden 6

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Arkitekt: Gunnar Mattsson

Placering och översiktlig beskrivning

Kulturhuset är beläget söder om Kyrkallén-Norsgatan, väster om Hemslöjden och öster om kulturhusparkeringen, som tidigare varit åkermark tillhörande kyrkan. I söder finns en brant och skogig sluttning mot Österdalälven.

Kulturhuset är en stor nära kvadratisk byggnad i souterrängläge med flackt sadeltak där takåsen är förskjuten mot väster. Ovanpå taket finns en smal långsträckt lanternin med flackt sadeltak. Samtliga tak är väldigt tunna och smäckra, med synliga taksparrar sannolikt i limträ. I öster finns två stora takkupor i plåt med bland annat raka spetsbågiga fönster under flacka sadeltak. Byggnadens fasad är utförd i faluröd locklistpanel varvat med långa fönsterband och kvadratiska fönsterfält där perspektivfönster omväxlas med stående spröjsade fönster. Fönsteromfattningar är ljusgrå och med inslag av profillister. Byggnadens entré mot norr är överbyggd med ett enkelt pulpettak som vilar på pelare som håller upp en limträbalk med texten Leksands kulturhus.

Miljö och omgivning

Mellan byggnaden och Kyrkallén är marken hårdgjord med kullersten.

Arkitekturstil

Postmodernism. Karaktäristiska stilelement är fönsterpartierna, lanterninen ovanpå byggnaden, byggnadens storlek och form samt takkuporna i söder.

Utmärkande detaljer

Lanterninen ovanpå byggnaden. Fönstersättningen och fönstrens utformning. Takkuporna i söder. Det nätta takets utformning med synliga taksparrar.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnadens exteriör är tillsynes välbevarad.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takets tjocklek, takmaterial samt befintliga takkupor. Lanterninens befintliga utformning. Befintlig utformning beträffande taksporrar.
  • Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadmaterial, färgsättning och fasadkomposition.
  • Befintlig utformning beträffande fönstersättning, fönster och dörrar.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17