Kyrkogårdsförvaltningen, Klockaren 13

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kyrkogårdsförvaltningen från söder.
Kyrkogårdsförvaltningen från söder. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Anläggningen består av flera byggnader av ansenlig ålder, samt en större huvudbyggnad i timmer sannolikt uppförd kring 1900-talets mitt. Husen är grupperade i en gles fyrkant.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Kyrkogårdsförvaltningen, Klockaren 13

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Nuvarande kyrkogårdsförvaltningen är belägen norr om Kyrkallén/Kyrkvallen, öster om kyrkogården och väster om Klockaregården. Anläggningen består av flera byggnader av ansenlig ålder, samt en större huvudbyggnad i timmer sannolikt uppförd kring 1900-talets mitt. Husen är grupperade i en gles fyrkant.

Mot Kyrkallén finns två större timmerbyggnader, av utseendet att döma en tröskloge (i öster) och en bod (i väster). De tätt placerade byggnaderna är båda rektangulära med sadeltak. Båda byggnaderna har blottlagd faluröd timmerstomme med svartmålade brädinklädda knutar. Byggnaderna är stora för sin ålder. På båda byggnaderna finns svartmålade luckor och dörrar i trä. På boden är luckorna små och symmetriskt utplacerade över hela fasaden.

Huvudbyggnaden består av en vinkelställd byggnadskropp i en våning uppförd i liggtimmer med enkla, vita spröjsade fönster. Byggnaden står på en betongsockel och har sadeltak med tegeltäckning. I söder finns en entré med karosseripanelsdörr och ett skärmtak med sadelform där trekantsfältet har rosmålningsmotiv.

I norr finns ett ovanligt stort falurött kortsideshärbre som är inklätt i en äldre kilsågad locklistpanel. Byggnaden har flackt sadeltak och står på ett mäktigt underrede i trä. Ingången består av en smal tjärad dörr med enkla smidesdetaljer och väl sliten tröskel.

I öster finns en långsmal enkel faluröd timmerbyggnad som endast inventerats översiktligt. Ingen av byggnaderna har inventerats inne ifrån gårdstunet, vilket betyder att vissa detaljer kan vara förbisedda.

Kortsideshärbret

Kortsideshärbret som beskrivs ovan. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum.

Miljö och omgivning

Huvudbyggnaden angränsar direkt mot kyrkogården, och är nära sammanbyggd med kyrkogårdsmuren, som möjligen är från samma tidsperiod som byggnaden.

Arkitekturstil

De äldre byggnaderna bär en utformning som är typisk för den äldre timmerhuskulturen. Huvudbyggnaden är uppförd under 1900-talet, men i en historiskt återblickande stil som sannolikt anpassats till utformningen på närliggande byggnader.

Utmärkande detaljer

De äldre byggnaderna är i sin helhet utmärkande på grund av deras ansenliga storlek. Huvudbyggnaden har ett framträdande entréparti i söder.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

De äldre timmerbyggnaderna är tillsynes välbevarade i sin helhet. Huvudbyggnaden har möjligen genomgått ett sentida fönsterbyte.

Värden/var varsam med – Tröskloge, bod och härbre

 • Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Byggnadens befintliga fasad/stomme.
 • Byggnadens befintliga faluröda färgsättning. Svarta knutlådor.
 • Befintliga svarta dörrar och luckor.
 • Befintlig kilsågad locklistpanel på härbret.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial.

Värden/var varsam med – Huvudbyggnad

 • Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Byggnadens befintliga fasad/stomme.
 • Byggnadens befintliga faluröda färgsättning.
 • Befintligt entréparti med skärmtak och dörr i söder.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17