Landgårds, Fiskgårdarna 17

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bostadshus i två våningar med tillhörande gårdshus i öster. Bostadshuset moderniserades sannolikt kring 1900-talets mitt. Byggnaden har delvis renoverats i en stil som återknyter till den snickarglädjestil som byggnaden ursprungligen uppfördes i.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Landgårds, Fiskgårdarna 17

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Bostadshus i två våningar samt tillhörande gårdshus i öster. I väster finns Flygars, i öster Fisk Lassas, i söder Sammilsdal och i norr småhusbebyggelse i kvarteret Fiskgårdarna, samt Fiskes.

Bostadshuset har en tydlig vinkelform som gjorts kvadratisk genom en framträdande utbyggd veranda, som också är byggnadens ingång, i byggnadens sydvästra hörn. Formen är nära identisk med bostadshuset på Flygars. Byggnadens fasad utgörs mot söder av liggande och stående gul fasspontpanel som är avdelas med midjeband mellan våningarna och som en bröstning på bottenvåningen. Övriga fasader har blekt gul fjällpanel, sannolikt tillkommen kring 1900-talets mitt.  Byggnadens knutbrädor, vindskivor och fönsteromfattningar är vita. Beträffande fönster förekommer dels vissa flaggfönster, dels vissa perspektivfönster. Byggnaden kröns av ett brant sadeltak med tvåkupig tegeltäckning. Ovanpå finns en smal utkragad skorsten. I gaveln mot söder finns en enkel dekoration av träbalkar. Byggnadens vindskivor är sågade i mönster efter takteglet och har dropplister med sågtandsform. I takutsprånget finns synliga taktassar. Gårdshuset i öster är en långsmal enkel byggnad med ljusgul fjällpanel sannolikt tillkommen kring 1900-talets mitt. Byggnaden kröns av ett sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning med en tegelskorsten med utkragning ovantill. I söder finns en vit garageport av en typ som var vanlig kring 1900-talets mitt.

Miljö och omgivning

Byggnaden står på en långsmal tomt som omgärdas av en häck. Mot Parkgatan finns en öppning med grindstolpar i granit. Gården intill Landgårds – Flygars, innefattar ett snarlikt bostadshus i med samma form som Landgårds.

Arkitekturstil

Bostadshuset moderniserades sannolikt med ny panel och nya fönster kring 1900-talets mitt. Idag har byggnaden delvis renoverats i en stil som återknyter till den snickarglädjestil som byggnaden ursprungligen uppfördes i.

Utmärkande detaljer

Byggnadens form och branta takvinkel. De sågade vindskivorna med sågtandsformade dropplister och gaveldekorationer. Synliga taktassar.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnadens form och detaljer i anslutning till taket.

Värden/var varsam med – Bostadshus

  • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig skorsten. Befintlig utformning beträffande vindskivor. Befintliga gaveldekorationer. Takutsprångets utformning med synliga taktassar.

Värden/var varsam med – Gårdshus och trädgård

  • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig skorsten.
  • Befintliga äldre dörrar och fönster.
  • Befintliga grindstolpar i granit.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17