Lång Karls, Lundstäkten 3

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Lång Karls utgörs av ett framträdande bostadshus i en och ½ våning uppfört i 1920-talsklassicism och ritat av Gustaf Ankarcrona.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Lång Karls, Lundstäkten 3

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Arkitekt: Gustaf Ankarcrona.

Byggherre: Bäck Daniel.

Placering och översiktlig beskrivning

Framträdande bostadshus i en och ½ våning. Byggnaden angränsar till Rättviksvägen i syd, Linges i nordöst och Gräfnings i sydväst. I norr finns två flerbostadshus ritade av arkitekt Jack Hanson.

Bostadshuset vilar på en grund av huggna liggande granitblock. Fasaden domineras av stora ljusgula slätputsade ytor som avgränsas av vita slätputsade hörnpilastrar samt en enkel med framträdande gesims ovantill. Byggnaden kröns av ett valmat mansardtak med säteritakstendenser. Taket täcks av tvåkupigt taktegel, samt delvis av vit plåt i form av exempelvis hängrännor. I anslutning till taket finns även vissa äldre spetsvinkliga stuprör, samt två breda men enkla tegelskorstenar. Mot Rättviksvägen finns en framträdande takkupa i formen av en fronton, med eget sadeltak och tempelgavel avdelad med gesimser. Mitt på tempelgaveln finns ett runt fönster. Övriga fönster är spröjsade tvåluftsfönster med åtta små kvadratiska rutor per båge. Ett fönster i byggnadens mittaxel mot söder har utbytts mot en altandörr. Byggnadens norra sida, där farstukvisten sannolikt finns, har inte inventerats. Det finns även ett gårdshus i norr som inte inventerats.

Miljö och omgivning

Mot Rättviksvägen finns en terrassmur i bruksmursutförande. En bruksmur är en mur skapad av rundformiga stenblock ingjutna i betong med de yttersta stenarna frilagda. Ingången till gården flankeras av två större grindstolpar i ett liknande utförande med ett par komplexa svart smidesgrindar emellan.

Arkitekturstil

1920-talsklassicism. Stiltypiska karaktärsdrag är byggnadens avskalade klassicistiskt syftande fasad med gesimser, fronton med tempelgavel och hörnpilastrar. Den symmetriska fasadkompositionen beträffande exempelvis fönstersättning och placeringen av takkupor och skorstenar. Byggnadens takform, ett brutet valmat tak som nästan anspelar mot formen på säteritak var också ett vanligt inslag i svensk 1920-talsklassicism.

Utmärkande detaljer

Putsdetaljer så som gesimser, frontoner, byggnadens äldre fönster, takform och spetsvinkliga stuprör. Bruksmur och smidesgrindar i trädgården.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är till sin form och beträffande vissa detaljer välbevarad. En ny dörr har dock upptagits i byggnadens mittaxel mot söder, och ett sekundärt entréparti har tagits upp på den östra gaveln. Putsen har dessutom ändrat karaktär från spritputs i gulockra till en betydligt ljusare variant av slätare puts.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintliga skorstenar. Befintlig utformning beträffande hängrännor och spetsvinkliga stuprör.
  • Befintlig fasadkomposition och fasadens ursprungliga utformning beträffande slätputs och spritputs. Befintlig utformning beträffande putsdetaljer i form av gesimser och hörnpilastrar.
  • Befintlig fönstersättning samt befintliga äldre fönster. Befintlig utformning beträffande fönster.
  • Befintliga äldre dörrar och farstukvistar (där de förekommer).
  • Bruksmuren samt befintliga bruksmurspelare och smidesgrindar mot Rättviksvägen.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17