Linges, Lundstäkten 2

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Linges är uppfört i amerikansk villastil år 1922 av en svensk-amerikan. Karaktärsdrag som är tydligt anknutna till stilen är den komplexa byggnadsformen med burspråk, utskjutande byggnadsvolymer och det mångformiga taket.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Linges, Lundstäkten 2

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Bostadshus i två våningar med tillhörande gårdshus i nordväst. Byggnaden angränsar till Rättviksvägen i syd, Persgården i öst och Lång Karls i sydväst.

Bostadshuset vilar på en grund av huggen granit, som övergår i en mångformig byggnadskropp med blågrå spritputsade fasadfält som avgränsas av väl tilltagna listverk i vit slätputs. Ovantill kröns byggnaden av ett mångformigt tak - i grunden ett valmat sadeltak med två symmetriska tegelskorstenar som därtill utbreder sig genom flera utstickande volymer och takkupor som kröns av vanliga sadeltak. Taket täcks av tvåkupigt taktegel. Byggnaden har många olika former av fönster, mest framträdande är de stora fyrluftsfönster bestående av en liggande blyspröjsad fönsterluft med gula fönsterglas ovan tre stående fönsterlufter på fasaden mot Rättviksvägen. Det finns även stående smala tvåluftsfönster där karmen avdelar bågarna horisontellt, samt flaggfönster av olika slag. Byggnaden har ett stort entréparti med farstukvist sammanbyggd med veranda och balkong mot Rättviksvägen. Farstukvistens- och verandans front är ett svart enkelt smidesräckte, dess hörnstolpar är karaktäristiska fyrkantiga pelare i slätputs. Byggnaden har även en karaktäristisk ytterdörr i trä med runt fönster.

Gårdshuset har en trubbvinklig form med pulpettak som täcks av tvåkupigt taktegel. Ovanpå taket finns en enkel tegelskorsten. Byggnadens fasad utgörs i huvudsak av rödfärgad panel, med vita nytillkomna garageportar samt vita fönster varav vissa med spröjs.

Miljö och omgivning

Mot Rättviksvägen finns en enkel terrassmur med sandstensblock som front.

Arkitekturstil

Amerikansk villastil á tidigt 1900-tal. Byggnaden uppfördes 1922 av en Svensk-Amerikan som flyttat in till Noret närmast från Djura. Karaktärsdrag som är tydligt anknutna till stilen är dess komplexa byggnadsform med burspråk, utskjutande byggnadsvolymer och det mångformiga taket. Byggnadens entrékomposition med farstukvist, balkong och stor veranda som löper runt ett hörn är också typiskt för amerikanska villor under tidigt 1900-tal.

Utmärkande detaljer

Byggnaden i sin helhet men särskilt dess form, entréparti, balkonger, veranda, ytterdörr och fönster. Sandstensmuren mot Rättviksvägen.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är i sin helhet tillsynes välbevarad. Gårdshuset är i högre utsträckning förändrat, men med vissa äldre detaljer, exempelvis i form av en tegelskorsten.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel. Befintliga burspråk.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintliga skorstenar. Befintlig utformning beträffande takutsprång och vindskivor.
  • Befintlig utformning beträffande förhållandet mellan spritputs och slätputs, fasadkomposition och färgsättning.
  • Befintlig fönstersättning samt befintliga fönster som är blyspröjsade. Befintlig utformning beträffande fönster.
  • Befintlig farstukvist och veranda med hörnstolpar och smidesstaket. Befintlig ytterdörr. Befintlig balkong med snickeridetaljer ovan entrépartiet.
  • Sandstensmuren mot Rättviksvägen.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17