Lundinska huset, Grönstedt 17

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Lundinska huset från Z-torget/Norsgatan i sydväst.
Lundinska huset från Z-torget/Norsgatan i sydväst. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Smalt affärs- och bostadshus i två våningar, ritat av Gustaf Ankarcrona, ursprungligen med nyrenässanskaraktär men ombyggt i funktionalistisk stil.

­­Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Lundinska huset eller senare Mårtas fastighet, Grönstedt 17.

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Arkitekt: Ursprungligen Gustaf Ankarcrona, i nuvarande skick kraftigt ombyggt kring 1900-talets mitt.

Byggherre: Hallmans Per Karlsson.

Placering och översiktlig beskrivning

Långsträckt smalt affärs- och bostadshus i två våningar vid hörnet Norsgatan-Hantverkaregatan. Till byggnaden hör också en låg gårdslänga som löper från byggnadens nordöstra hörn och norrut. Väster om byggnaden ligger Z-torget, i öster Gamla Handelsbolaget. I söder finns Norsgatan och på andra sidan Grönlundska fastigheten. I norr finns före detta Jonssons möbler. Lundinska huset ombyggdes kraftigt kring 1900-talets mitt och förlorade därvid sin ursprungliga nyrenässanskaraktär.

Byggnaden vilar på en sockel delvis i huggen granit, delvis gråputsad. I hörnet mellan Norsgatan och Hantverkaregatan finns en stor granitramp med smidesräcken. Byggnadens fasad domineras av stora partier med spritputs som är avfärgat i en bruten vit kulör. På bottenvåningen mot Z-torget finns stora skyltfönster. På övervåningen mot såväl Z-torget som Norsgatan finns flera tvåluftsfönster samt perspektivfönster med sidoluft från tiden kring 1900-talets mitt. Samtliga av dessa fönster har karmar och bågar i trä utan spröjs. Samtliga fönster har slätputsade mörkröda fönsteromfattningar, och mot Z-torget röda markiser. Det finns två ingångar till byggnaden från öster. Dels i det indragna avfasade hörnet mellan Norsgatan och Hantverkaregatan/Z-torget, dels mitt på fasaden mot Z-torget. Vid båda ingångarna finns nyligen rödfärgade trädörrar från tiden kring 1900-talets mitt. På byggnadens baksida finns två ingångar med grönmålade karosseripanelsdörrar. Byggnaden kröns av ett brant valmat tak med tvåkupig taktegeltäckning. I söder mot Norsgatan finns en liten skorsten i tegel med enkel utkragning.

Gårdshuset som beskrivs ovan är sammanbyggt med en byggnad tillhörande Gamla Handelsbolaget. Byggnaden har ett flackt pulpettak som är täckt av trapetskorrugerad plåt samt en fasad av äldre ljust grå liggande spontpanel. Byggnadens dörrar, också med liggande panel, är gröna och omgärdas av röda brädfodringar. Ovan dörrarna finns äldre överljus.

Arkitekturstil

Funktionalism. Byggnaden är till sin nuvarande karaktär funktionalistisk, med en enkel fasadutformning utan särskilda dekorationer samt med stora fönsterpartier i bottenvåningen. Byggnadens fasad har överlag fått en sammansättning som är typiskt funktionalistisk, med en glasdominerad bottenvåning och en mer sluten övervåning. Hus i klassicistisk stil har ofta en omvänd utformning med tung botten och nättare övervåningar.

Utmärkande detaljer

Byggnaden är ovanligt smal, särskilt som den framträder från Hantverksgatan norrifrån.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är helt ombyggd kring 1900-talets mitt, men med många välbevarade detaljer i form av exempelvis fönster och dörrar från den perioden. Gårdshuset är förutom det utbytta taket och förändrad färgsättning välbevarat från tidigt 1900-tal, bland annat med bevarade dörrar och bevarad äldre fasspontad liggande panel.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt taktegel. Befintliga tegelskorstenar.
  • Befintlig utformning beträffande förhållandet mellan spritputs och slätputs samt byggnadens fasadkomposition och fönstersättning.
  • Befintliga fönster och dörrar.
  • Gårdshuset i sin helhet, i synnerhet byggnadens dörrar med omfattningar och överljus samt den fasspontade liggande panelen.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17