Mejeriet, Noret 62:50

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Takkupa vid byggnadens nordöstra hörn.
Takkupa vid byggnadens nordöstra hörn. Byggnadens fasad präglas av tegel och vit slätputs. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Mejeriet är uppfört i en och ½ våning år 1914. I Noret är det ovanligt med byggnader som bär en så utpräglad jugendstil som denna byggnad.

­­Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Mejeriet, Noret 62:50

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Mejeri i en och ½ våning uppfört 1914. Byggnaden angränsar mot Norsgatan i norr. I öster finns kvarteret Domaren och i öster Bryggaren 1. I söder finns några garage samt nyare flerbostadshus i sluttningen mot Österdalälven.

Mejeribyggnaden vilar på en sockel av huggna liggande granitblock. Byggnadens fasad är i huvudsak slätputsad vit. Fasaden pryds även av vissa framträdande tegelinslag, exempelvis i form av fönsteromfattningar och en väl tilltagen profilerad gesims som löper runt hela fasaden. Byggnaden kröns ovantill av ett brant mansardtak med många takkupor. Taket är täckt av tvåkupigt taktegel med detaljer i falsad skivplåt. Ovanpå finns två karaktäristiska tegelskorstenar med avsmalnande form och utkragning ovantill. Taket genombryts av flera takkupor med fönster till byggnadens takvåning. Dessa har antingen tegel eller putsfasad. I hörnet mot Norsgatan-Hagagatan finns särskilt framträdande takkupor med putsdekorationer så som orden »Mejeri« och »1914«. Byggnadens fönster är på bottenvåningen bland annat perspektivfönster med en liggande överluft. Det finns också enklare tvåluftsfönster samt på byggnadens östra sida ett mycket stort spröjsat fönster med 32 stående rutor i totalt 8 bågar. Fönstren på övervåningen är i huvudsak valvbågiga flaggpostfönster. Mot öster finns ett framträdande tornformat trapphus som leder upp till byggnadens övervåning.

Arkitekturstil

Jugend. Karaktärsdrag som tydligt återknyter till stilen är byggnadens form och volym, takform, tegeldekorationer, skorstenarnas form, putsade fönsteromfattningar och fönstrens utformning på övervåningen.

Utmärkande detaljer

Byggnadens takkupor med dekorelement i puts och tegel. Byggnadens avsmalnande och höga skorstenar. Det stora spröjsade fönstret mot öster. Trapptornet mot öster. Byggnaden är utförd i tegel, vilket är ovanligt i Noret där många hus annars har timmer- eller trästomme, även putsade hus. Det är dessutom ovanligt med byggnader som bär en så utpräglad jugendstil, även om många hus tillkommit under samma period.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnadens norra del är tillsynes välbevarad från tiden då byggnaden uppfördes, dock har vissa fönster- och dörrbyten genomförts. Den södra delen av byggnaden är sannolikt nyare än den norra, möjligen uppförd kring 1900-talets mitt. På 1970-talet fanns en lastkaj på byggnadens västra sida, som numer är riven.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel. Byggnadens befintliga trapptorn.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt taktegel och falsad plåt. Befintliga tegelskorstenar.
  • Befintliga takkupor med befintliga dekorelement i tegel och puts. De i putsen utsirade ordet »Mejeri« och årtalet »1914«.
  • Befintlig utformning beträffande fasadmaterial med vit slätputs och tegelornament, befintlig fasadkomposition och fönstersättning. Befintlig tegelgesims.
  • Befintliga fönster på byggnadens övervåning, i takkupor samt i det stora fönstret med 32 rutor på bottenvåningen mot öster. Beträffande övriga fönster, utformning lika ursprunglig. Befintlig utformning beträffande fönster- och dörromfattningar i tegel eller slätputs.
  • Befintlig grund/sockel i huggen granit.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17