Missionskyrkan

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Missionskyrkan från Fiskgatan i nordöst.
Missionskyrkan från Fiskgatan i nordöst. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Missionskyrkan är en nygotisk frikyrkobyggnad från 1911 och är i sin helhet utmärkande beträffande sin storlek, form och allmänt påkostade utformning.

­­Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Missionskyrkan, Missionskyrkan 2

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Nygotisk frikyrkobyggnad från 1911 nordväst om korsningen mellan Fiskgatan och Faluvägen. I väster finns Sammilsdalsgropen. Byggnaden har en rektangulär form med två torntillbyggnader i öster och mindre korsarmar mot norr och söder, varav den norra är den största. I nordväst mellan koret och korsarmen finns en sentida påbyggnad. Det finns även liten kvadratisk garagebyggnad med tälttak och en lanternin nordväst om byggnaden. Garagebyggnaden är inklädd i gul locklistpanel.

Byggnaden vilar på en sockel i huggen granit och har en spritputsad ljusgul fasad som avdelas av vita slätputsade profilerade listverk. Även sådant som knutar, fönsteromfattningar och den profilerade gesimsen är vita och utförda i slätputs. Fasadfälten på tornen i öster är slätputsade i samma kulör som övriga fasadfält. Det norra tornets översta del har dock fasad i skiffer med listverk av koppar. Byggnaden kröns av branta sadeltak täckta med skiffer och listverk samt hängrännor i koppar. Tornet av en brant spira med ett kors högst upp. Ovanpå långhusets tak finns i väster tegelskorstenar med enkel utkragning upptill. På den norra korsarmen finns takkupor med djupa fönsternischer som omfattas av vita slätputsfält avgränsade av kraftigt profilerade listverk. På långhusets och korsarmarnas sidor är de flesta av byggnadens fönster spröjsade, höga och spetsbågiga. Mot väster finns även en mängd symmetriskt utplacerade flaggfönster där fönsteromfattningarna på bottenvåningen och övervåningen hänger samman i vertikala vita fält med enkla dekorationer. På korsarmen mot söder finns två spetsbågiga fönster grupperade under ett spetsbågigt fasadfält med ett runt fönster i mitten. Även mot söder finns ett speciellt fönsterparti bestående av ett högt spetsbågigt fönster som omgärdas av två mindre inuti ett spetsbågigt fasadfält med slätputs som kröns av ett rundfönster. Inuti fasadfältet står »Missions-kyrkan« med vita putsade bokstäver. På byggnadens torn i öster finns enkla smala fönster med spröjs. Samtliga fönster är engelskt röda och i trä. Många fönster är sannolikt ursprungliga och har detaljer så som vinkeljärn och äldre gångjärn bevarade. Byggnaden har flera ingångar som nås via engelskt röda trädörrar. De två mest framträdande entrépartierna är byggnadens huvudentré belägen på långhusets östra fasad, samt en mindre entré på den östra sidan av den norra korsarmen. Huvudentrén nås via en enkel granittrappa med smidesräcken och består av ett gotiskt valv med komplexa profilerade dörromfattningar och pilasterverk med kannelyrer under spetsbågiga putsvalv. Ingången är en pardörr i trä som är engelskt röd och har detaljer i svart smidesjärn. Ovan portarna finns ett komplext överljus med liggande rutor avdelade med spröjs. Entrén till den norra korsarmen utgörs av en vit slätputsad farstu med brant sadeltak och ett spetsbågeformat dörrvalv. Ingången utgörs av en snickrad trädörr med spetsformigt överljus som har rombformade rutor.

Miljö och omgivning

Kyrkobyggnaden står på stor tomt invid Sammilsdals. Tomten omgärdas av ett smidesstaket på granitstolpar. Mot Faluvägen i söder finns några björkar, och även mot Sammilsdal finns växtlighet. Den norra delen av tomten är en parkeringsplats och där finns två äldre parklyktor med klotarmatur. Söder om kyrkobyggnaden finns en flaggstång med granitbas.

Arkitekturstil

Nygotik. Karaktärsdrag som tydligt återknyter till stilen är den rika förekomsten av spetsbågsformer, tornspirans utformning samt entrépartiernas utformning.

Utmärkande detaljer

Byggnaden är i sin helhet utmärkande beträffande sin storlek, form och allmänt påkostade utformning. Särskilt utmärkande är byggnadens fönster, entréparti, dörrar, torn och det skifferlagda yttertaket.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är till sin karaktär tillsynes välbevarad från tiden då den uppfördes, bortsett från tillbyggnaden i nordväst som förvisso delvis är anpassad till byggnadens stil, men är i en avvikande kulör samt med delvis annorlunda detaljutformning. Ursprungliga plåtdetaljer på taket har också utbytts mot koppar i en sentida renovering.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintligt takmaterial samt fasadmaterial på nordöstra tornet i form av skiffer med listverk i koppar. Befintligt torn med befintlig tornspira och torndekor. Befintliga tegelskorstenar. Befintliga takkupor.
  • Befintlig utformning beträffande förhållandet mellan slätputs och spritputs, putsdekorer så som lisener, pilastrar, gesimser, spetsbågar, fönsteromfattningar, dörromfattningar, friser och midjelister. Befintlig utformning beträffande de utsirade orden »1911« och »Missions-kyrkan« på det södra tornet samt västfasaden. Befintlig fasadkomposition, fönstersättning och färgsättning.
  • Befintliga fönster och dörrar samt överljus. Befintliga fönsteromfattningar.
  • Befintliga entrépartier med putsdetaljer, granittrappor, smidesräcken och plåt-/skiffertak.
  • Befintlig grund/sockel i huggen granit.
  • Befintliga järnstaket med staket- och grindstolpar i huggen granit. Befintliga järngrindar.
  • Befintlig flaggstång med granitstödstolpe.
  • Det kvadratiska gårdshuset i sin helhet med tälttak täckt av tvåkupigt taktegel med en lanternin på toppen samt gul locklistpanel och två större garageportar.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17