Mitti, Köpmannen 13

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Mitti-kiosken från nordväst.
Mitti-kiosken från nordväst. Stora ytor med gult betongglas dominerar fasaden mot Leksandsvägen. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck

Gatuköket Mitti är en låg kvadratisk byggnad med flackt pulpettak med brun plåtsarg som i öster täcks av skyltar.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Mitti, Köpmannen 13

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Norr om Apoteket och Carl Ohlssons och öster om Leksandsvägen finns gatuköket Mitti. Byggnaden är i söder sammanbyggd med apotekshuset. I norr finns en stor parkeringsplats tillhörande Konsum.

Gatuköket är en låg kvadratisk byggnad med flackt pulpettak med brun plåtsarg som i öster täcks av skyltar. Ovanpå taket i byggnadens nordöstra hörn finns två karaktäristiska skyltar med texten »mitti« som avdelas av en stor blå-vit-gul hörnskylt. Byggnadens tak skjuter ut som ett väderskydd över de norra och östra fasaderna. Takutsprånget är klätt med vita glesa brädor. Byggnadens fasader utgörs av vita kalksandstensmurar utan fönster mot väster, och av stora fönsterpartier och gul glasbetong som är belyst inifrån i norr och öster. Fönstren och glasbetongen inramas av ett listverk i rostfri stålplåt, och längs med fönstret finns även en lång disk i rostfri stålplåt. Byggnaden har enkla vita dörrar.

Arkitekturstil

Modernism, 1970-tal. Karaktärsdrag som tydligt anknyter till modernismen är byggnadens flacka takvinkel och rätblockiga form, samt att fasaden tydligt är utformad för att fylla funktionen av gatukök med en tydlig framsida och en tydlig baksida. Även de stora sammanhängande glaspartierna i norr och öster är typiska för modernismen.

Utmärkande detaljer

Den upplysta gula glasbetongen mot norr och öster, listverk och disk i rostfri stålplåt, byggnadens fönstersättning med en tydlig framsida och en tydlig baksida, det utskjutande skärmtaket och mitti-skyltarna.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är i sin helhet tillsynes välbevarad, flera skyltar har dock tillkommit.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig fasadutformning beträffande i vit kalksandsten (mexisten) med mörka fogar.
  • Befintlig fasad beträffande upplyst gul glasbetong och glaspartier mot norr och öster.
  • Befintliga detaljer i rostfri stålplåt.
  • Befintlig sarg i brun plåt och befintliga skyltar (mitti-skyltarna och blåa kvadrater) på taket vid byggnadens nordvästra hörn.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17