Nils Ericssons Järnhandel, Häradsdomaren 8

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Nils Ericssons Järnhandel från Norsgatan.
Nils Ericssons Järnhandel från Norsgatan. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Nils Ericssons Järnhandel är en stor handelsgård med framträdande salsbyggnad mot Norsgatan och långsträckt sammanbyggt gårdshus i vinkel norrut.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Nils Ericssons Järnhandel, Häradsdomaren 8

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Stor handelsgård med framträdande salsbyggnad mot Norsgatan och långsträckt sammanbyggt gårdshus i vinkel norrut. Gården angränsar till Norsgatan i söder, Brömsgården i väster och Gamla Handelsbanken i öster.

Den gamla manbyggnaden mot Norsgatan är en reveterad salsbyggnad i två och ½ våning med sadeltak täckt av tvåkupigt taktegel. Ovanpå taket finns två utkragade tegelskorstenar inklädda i röd plåt. Byggnadens fasad är mot söder uppbyggd kring en stor frontespis med två symmetriska sidopartier intill. Fasadpartierna är uppbyggda med spritputsade ljusgula fasadfält som skiljs från varandra av rusticerade pilastrar i ljus rödbrun slätputs. Byggnadens norra fasad följer i princip samma upplägg, men där finns ett stort trapphus med locklistpanel centrerat till byggnadens mitt. Karaktäristiskt för byggnaden är att en mycket stor och framträdande profilerad gesims löper längs hela fasadens överdel. Byggnadens vindskivor är också dekorerade med nätta profilsågningar. Byggnadens fönster på bottenvåningen är mot söder stora butiksfönster utan särskild fönsteromfattning. Entrén mot söder är indragen från fasadlivet och nås via en enkel stentrappa med smidesräcke på mitten. De flesta andra fönster tvålufts träfönster där varje båge håller tre kvadratiska rutor avdelade med spröjs. Samtliga fönster är engelskt röda. Mot söder finns flera rikt dekorerade fönsteromfattningar i puts, och längst upp på fasaden finns en friliggande gipsdekor.

I vinkel med manbyggnaden finns en äldre faluröd timrad magasinsbyggnad/bod av ansenlig längd. Framför varje knutholk finns en vitmålad bräda. Bygganden kröns av ett sadeltak som täcks av tvåkupigt taktegel. Mitt på byggnadens fasad finns en kran som nyttjades för att hissa upp varor till andra våningen. Över fasaden finns en utmärkande mängd ljusgula dubbelportar i trä, och flera äldre spröjsade vita tvåluftsfönster.

I hörnet mellan magasinsbyggnaden och manbyggnaden, mot Norsgatan, finns en liten timmerkur som idag inrymmer en pizzeria. Byggnadens fasad är inklädd i liggande ljus panel och avslutas ovantill i en kraftigt profilerad gesims. Färgsättningen är lika som på huvudbyggnaden.

Miljö och omgivning

Utanför byggnadens norra entré finns röd sandsten som marksten i en oregelbunden sättning. Ytan norr om byggnaden fungerar annars som en parkering och är asfalterad.

Utmärkande detaljer

Manbyggnadens storlek. Gesimser och listverk. Fönsteromfattningar. Putsdekorationer högst upp på södra frontespisen. Profilsågad vindskiva.

Arkitekturstil

Manbyggnaden har flera detaljer som anspelar mot 1800-talets nybarock, däribland den symmetriska fasadkompositionen, rusticerade pilastrar över knutholkar och hörn, den kraftiga profilerade gesimsen, fönsteromfattningar med motiv från växtriket och andra putsdekorer. Den profilsågade vindskivan anspelar mot det sena 1800-talets snickarglädje.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden ger trots flera förändrade detaljer, däribland tillkomsten av skyltfönster i bottenvåningen, ändrad färgsättning, tillbyggnader i form av takkupor, balkonger och skärmtak ett välbevarat helhetsintryck. Fasadens utformning, fönster samt fönstersättningen på byggnadens övervåning.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintliga tegelskorstenar. Befintliga profilsågade vindskivor.
  • Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition, förhållandet mellan slätputs och spritputs och putsens befintliga färgsättning. Befintlig utformning på fasad och färgsättning beträffande trapphuset i norr. Befintlig färgsättning på kuren mellan manbyggnaden och magasinsbyggnaden.
  • Befintliga putsdetaljer i form av rusticerade pilastrar över knutholkar och knutkedjor, gesimser, fönsteromfattningar och övriga dekorelement. Gesimsen på kuren mellan manbyggnaden och magasinsbyggnaden.
  • Befintliga äldre träfönster, samt befintlig utformning beträffande fönster.
  • Magasinsbyggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel. Befintliga fönster och dörrar. Befintlig färgsättning och befintlig utformning beträffande kranen på byggnadens västra långsida.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17