Nordahls - Mattes, Brandmannen 8 och 9

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Den västra delen av Nordahls - Mattes.
Den västra delen av Nordahls - Mattes. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Två tätt belägna delvis kringbyggda gårdstun, där det västra gårdstunet är tillsynes välbevarade från tidigt 1900-tal.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Nordahls Mattes, Brandmannen 8 och 9

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Två tätt belägna delvis kringbyggda gårdstun mellan Sammilsdal i söder, Fiskgatan i öster, Sammilsdalsskolan i väster och Gammel Jerkers eller Fisk Erikes i norr.

Gårdstunet närmast Fiskgatan är kringbyggt på tre sidor, på norra sidan tillhör byggnaderna dock Gammel Jerkers i norr. På västra sidan av gårdstunet finns en manbyggnad i en och ½ våning med flackt sadeltak täckt av tvåkupigt taktegel. Ovanpå taket finns en bred men enkel skorsten. Byggnaden är tilläggsisolerad och har som konsekvens av detta djupa fönsternischer och ett mycket litet takutsprång. Den ursprungliga fasaden har också utbytts mot locklistpanel. Byggnadens fönster utgörs av ospröjsade tvåluftsfönster med pariserblå karm, sannolikt tillkomna kring 1900-talets mitt. Byggnaden är faluröd men med vita knutbrädor, takutsprång, vindskivor och fönsteromfattningar. På byggnadens framsida finns en framträdande farstukvist med enkla profilsågade hörnbrädor. Motställt enkelstugan finns en enkel gårdsbyggnad som innefattar bostadsutrymmen och bodar. Byggnaden har ett flackt tegelklätt sadeltak och en smal tegelskorsten med utkragning ovantill. Byggnad när inklädd i locklistpanel och har flera välbevarade äldre spröjsade tvåluftsfönster. Även denna byggnad är rödfärgad med vita knutar och vindskivor, samt fönsteromfattningar.

Det andra gårdstunet i väster består av två byggnader, en förlängd långsmal sidokammarstuga i en och ½ våning samt en timrad uthusbyggnad av oklar ursprunglig funktion. Sidokammarstugan vilar på en naturstensgrund och har källare. Byggnaden är inklädd i faluröd locklistpanel med vita knutar och vindskivor. På byggnadens framsida finns en enkel farstukvist med pariserblå äldre ytterdörr under ett enkelt skärmtak i plåt. Byggnadens fönster är i huvudsak spröjsade tvåluftsfönster med två eller tre rutor på båge. Fönsteromfattningarna är noga utförda och sidoplankorna omsluter topp- och bottenplankan. Byggnaden kröns av ett sadeltak med tvåkupigt taktegel och en enkel tegelskorsten. Uthusbyggnaden vilar på en grund av liggande huggen granit och i huvudsak uppförd i liggtimmer, dock med vissa panelinslag. Byggnaden är faluröd, med svarta brädportar och vita äldre fönster. Ovantill finns ett flackt sadeltak täckt av tvåkupigt taktegel.

Miljö och omgivning

Gården omgärdas av ett enkelt falurött spjälstaket som hänger på granitstolpar. En järngrind leder in till gården från Fiskgatan. På gården finns delvis rik växtlighet med bland annat en stor björk och buskar. Intill den västra stugan finns några äldre äppelträd. Väster om gården finns Leksands Trädgårdsförenings skolträdgård som har varit i bruk sedan 1978. Platsen markeras av en enkel träskylt som är vit och pariserblå. På platsen finns flera odlingar i bland annat pallkragar.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaderna på det västra gårdstunet är tillsynes välbevarade från tidigt 1900-tal.

Värden/var varsam med

  • Byggnadernas befintliga placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel. Befintliga skorstenar.
  • Befintliga locklistpaneler samt fönstersättningen på husen kring det västra gårdstunet.
  • Befintlig faluröd färgsättning, samt färgsättning beträffande vita detaljer i form av fönsteromfattningar, vindskivor och knutbrädor.
  • Befintliga spröjsade fönster. Befintliga fönsteromfattningar där sidobrädorna omsluter topp- och bottenbrädan.
  • Befintliga grundmurar.
  • Befintliga pariserblå och svarta trädörrar.
  • Befintliga farstukvistar. Befintliga profilsågade snickerier på farstukvistar.
  • Befintligt spjälstaket samt befintliga staketstolpar samt gjutjärnsgrinden mot Fiskgatan.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17