Olshans eller Olshanspers, Olshans 9

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kvarteret Olshans från korsningen Fiskgatan-Rättviksvägen.
Kvarteret Olshans från korsningen Fiskgatan-Rättviksvägen. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Delvis kringbyggd gård förtätad med två tvåvånings flerbostadshus från tiden kring 1900-talets slut.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Olshans eller Olshanspers, Olshans 9

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Delvis kringbyggd gård förtätad med två tvåvånings flerbostadshus från tiden kring 1900-talets slut. I nordväst finns Rättviksvägen, i norr Lekattsvägen, i öster några flerbostadshus i kvarteret Olshans och i söder viss bebyggelse längs Fiskgatan. Längs Rättviksvägen finns ett boningshus i två våningar som är inklätt med liggande grå fasspontpanel i fasadfält som, indelas av mörkare grå knutlådor och en profilerad midjelist. Byggnaden vilar på en grund av huggen granit och kröns av ett flackt sadeltak med grå vindskivor som är sågade i mönster efter takpannorna, som är tvåkupiga och i tegel. Ovanpå taket finns en tegelskorsten med utkragning ovantill. Två runda takkupor i plåt finns mot Rättviksvägen. Byggnaden har ett takutsprång som delvis är inklätt, delvis med synliga taksparrar. In mot gårdstunet finns flera tillbyggnader och en balkong. Byggnadens fönster är äldre ospröjsade tvåluftsfönster där bågarna är målade engelskt röda och karmen är vit. Fönsteromfattningarna är enkla och mörkgrå. I vinkel med ovannämnda bostadshus finns en länga med timmerbyggnader som rekonstruerats efter äldre förlagor med liknande dimensioner. Byggnaderna vilar på en slät betonggrund och är byggda i knuttimmer. Den norra av byggnaderna har sin timmerstomme blottlagd som fasad och flackt sadeltak. Den norra delen av byggnaden var tidigare en källarstuga med utvändig ingång via trappgång, och den södra en portliderstuga. Den södra av byggnaderna är inklädd med locklistpanel och har vita släta knutbrädor. Byggnaden har symmetrisk fönstersättning och ett lunettfönster vid gaveln. På tomten finns också ett kortsideshärbre i timmer med timrat underrede. Byggnadens södra fasad är inklädd i locklistpanel.

Utmärkande detaljer

De rundbågiga fönsteromfattningarna på bostadshuset mot Rättviksvägen.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Härbret i söder är den äldre välbevarade äldre byggnaden på tomten. Bostadshuset mot Rättviksvägen är förvisso delvis välbevarat från tiden kring sekelskiftet år 1900, men bär även många spår av en modernisering kring 1900-talets mitt. Att timmerhusen mot Fiskgatan rekonstruerats är imponerande, men rekonstruktionen bär inte samma detaljutformning som de ursprungliga byggnaderna, och är dessutom på grund av sin ringa ålder svårbedömda.

Värden/var varsam med

  • Kortsideshärbret i söder i sin helhet.
  • Befintlig placering, stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel beträffande bostadshuset mot Rättviksvägen.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel. Befintliga tegelskorstenar. Befintlig utformning beträffande takutsprång och takkupor på bostadshuset mot Rättviksvägen.
  • Befintlig utformning beträffande liggande fasspontade panel samt befintlig fasadkomposition och fönstersättning på bostadshuset mot Rättviksvägen.
  • Befintliga fönster och fönsteromfattningar på bostadshuset mot Rättviksvägen.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17