Persgården, Lundstäkten 1

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Persgården från korsningen Rättviksvägen-Fiskgatan.
Persgården från korsningen Rättviksvägen-Fiskgatan. Byggnaden har ett karaktäristiskt balkongparti i tre våningar. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Persgården utgörs av två och ½ vånings affärs- och bostadshus uppfört 1921 med gårdshus i väster.

­­Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Persgården, Lundstäkten 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Byggherre: Hallmans Per Karlsson, som var sockenbyggmästare.

Placering och översiktlig beskrivning

Två och ½ vånings affärs- och bostadshus uppfört 1921 med gårdshus i väster. Byggnaden angränsar till korsningen Hjortnäsvägen-Rättiksvägen i öster samt villabebyggelse i kvarteret Lundstäkten i väster.

Huvudbyggnaden är en reveterad stor byggnad på en tunn sockel av liggande huggna granitblock. Fasaden utgörs i huvudsak av ljusgula spritputsade fasadfält som avgränsas av horisontella listverk med slätputs. Hörnet mot öster är avfasat och slätputsat i sin helhet, med balkonger i tre våningar. Byggnaden kröns av ett väldigt speciellt trebrutet tak och har även två framträdande takkupor med brant brutet tak. I takkuporna löper en profilerad stilistisk trägesims. Byggnadens tak täcks av tvåkupigt taktegel samt vissa plåtdetaljer. Högst upp finns enkla skorstenar i tegel med plåttak. Byggnadens fönster är i huvudsak grå spröjsade tvåluftsfönster med tre kvadratiska rutor per båge.

I väster finns ett enkelt falurött vinkelbyggt gårdshus med stora brunmålade garageportar från tiden kring 1900-talets mitt. Byggnaden är inklädd i en liggande fasspontad panel och har ett brant sadeltak täckt av tvåkupigt taktegel. På byggnadens gavlar finns två äldre spröjsade tvåluftsfönster.

Miljö och omgivning

Affärs- och bostadshuset bildar tillsammans med gårdshuset en liten sluten gård med i huvudsak parkeringsplatser, samt lite grönytor. Gården omsluts av ett falurött spjälstaket på granitstolpar.

Utmärkande detaljer

Affärs- och bostadshusets takform, takkupor och hörnet med balkonger i tre våningar.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Affärs- och bostadshuset är tillsynes välbevarat beträffande övergripande saker så som byggnadens form, fasadutformning samt takform. Ursprungliga detaljer så som fönster, dörrar och balkongfronter är sannolikt utbytta. På gårdshuset är gavelfönstren samt panelen sannolikt ursprungliga.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial i form av tvåkupigt taktegel. Befintliga tegelskorstenar. Befintliga takkupor och takkupornas gesimser.
  • Befintlig fasadutformning beträffande fönstersättning, fasadkomposition och förhållandet mellan spritputs och slätputs samt byggnadens färgsättning.
  • De tre balkongerna i hörnet mot korsningen Hjortnäsvägen-Rättviksvägen.

Värden/var varsam med – Gårdshus

  • Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig fasspontad liggande och stående panel. Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och färgsättning.
  • Befintliga äldre fönster och dörrar.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17