Posthuset, Bröms-Nilses, Udden 2

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Det framträdande modernistiska entrépartiet i sydöst.
Det framträdande modernistiska entrépartiet i sydöst. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Bröms-Nilses, Posthuset eller Sterners består av två större affärsbyggnader med bostäder som är sammanbyggda i vinkel. På gården finns även ett äldre flerbostadshus.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Bröms-Nilses, Posthuset eller Sterners m.fl., Udden 2

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Bröms-Nilses, Posthuset eller Sterners består av två större affärsbyggnader med bostäder som är sammanbyggda i vinkel. På gården finns även ett äldre flerbostadshus. Den östligast belägna byggnaden som har kortsidan mot Norsgatan och idag inrymmer Elon är den byggnad som kallas Posthuset eller Sterners. Byggnaden är belägen i anslutning till Norsgatan i norr, Udden och gamla Katt-Jerkers humlegård i öster. I väster finns Söderlundska gården.

Posthuset är en rektangulär stor reveterad träbyggnad som ursprungligen uppfördes kring 1884. Byggnaden genomgick en stor och genomgripande renovering och modernisering kring 1900-talets mitt och den nuvarande karaktären är därför i huvudsak typiskt modernistisk. Byggnadens bottenvåning mot nordöst utgörs av stora skyltfönster som omgärdas av grå slätputs. En entré med ekdörr finns mot Norsgatan. Skyltfönsterparitet avdelas från resten av fasaden av en liten utskjutande skärmlist. Resterande fasadpartier är spritputsade i en väldigt ljus brunröd ton. Vid sidan av skyltfönstren finns flera tvåluftsfönster varav de flesta saknar spröjs. Några undantag finns dock, exempelvis högst upp på gaveln mot Norsgatan där fönstren är spröjsade med två kvadratiska rutor per båge. Byggnaden har ett förhållandevis brant, enkelt sadeltak med en takkupa i öster. Om den norra delen av byggnaden präglas av enkelhet och återhållsamhet präglas den södra av mer vågad utformning. I byggnadens sydvästra hörn finns exempelvis ett utbyggt trapphus i två våningar med en avancerad entré i bottenvåningen. Entrén består av en liten trappa som leder upp till en dörr i ädelträ med sparkplåt i rostfri stålplåt och stora glaspartier. Dörren omfattas av en profilerad omfattning, också den i ädelträ. Ovanför finns ett flackt pulpettak som bärs upp av fyra stilistiska kolonner med kannelyrer. På fasaden till trapphuset finns två fönster, direkt ovan pulpettaket ett kvadratiskt perspektivfönster med falska fönsterluckor i mörkt betsat trä ovanpå en rikt dekorerad trälist av samma kulör. Ovanför finns ett runt fönster med koppardetaljer och profilerad omfattning. Fönstret är dekorerat med metallspröjsar. Söder om entrépartiet, på byggnadens andra våning, finns ett spetsformigt burspråk i typisk 1950-talsstil med stora perspektivfönster, och hela den södra kortsidan på byggnaden upptas av en veranda/balkong som bärs upp av karaktäristiska doriska kolonnetter. Däremellan, samt ovanpå balkongen finns karaktäristiska smidesräcken som också är rikt dekorerade. Längst upp finns en balkong med smidesräcken.

Byggnaden vars långsida är belägen mot Norsgatan uppfördes 1899 och har bibehållit mer av sin ursprungliga utformning, även om denna byggnad också moderniserats under 1900-talet. Byggnaden är långsträckt och med sadeltak som täcks av tvåkupigt taktegel. Ovanpå taket finns utkragade skorstenar i tegel, samt två takkupor med putsade fasader. Den ena täcks av ett rundat plåttak, den andra täcks av ett skärmtak. Byggnaden är reveterad och avfärgad i ljus guldockra, med detaljer så som vindskivor och fönsterfoder i obränd terra. Byggnadens knutholkar och knutlådor är pustade med formen av enkla pilastrar och det finns ett profilerat midjeband som avdelar ovanvåningen från bottenvåningen. På övervåningen är även byggnadens fönsteromfattningar är rikt profilerade med stora profilerade överstycken. Byggnadens fönster är på övervåningen kromoxidgröna fyrluftsfönster med två små kvadratiska bågar ovan två större stående. På bottenvåningen finns flera butikslokaler med större skyltfönster i nätta träkarmar utan fönsteromfattning. Butikslokalernas ingångar finns i från fasadlivet indragna entréer, och flera av butikerna har bevarade dörrpartier i ädelträ (teak) från tiden kring 1900-talets mitt. Olika granittrappor med räcken i gjutjärn leder upp till ingångarna från Norsgatan.

Flerbostadshuset på innergården är en långsmal byggnad med ljusgul locklistpanel och sadeltak som täcks av tvåkupiga taktegelpannor. Sadeltaket genombryts av två karaktäristiska takkupor med runda tak klädda i röd falsad plåt. Byggnaden har flera ingångar som markeras av farstukvistar med profilsågade hörnbrädor och flacka falsade röda plåttak. De flesta ytterdörrarna är mörkgröna spegeldörrar där den översta spegeln är småspröjsad i kvadrat med nio glasrutor. Byggnadens fönster är i huvudsak två eller treluftsfönster med gröna fönsterbågar innefattandes tre kvadratiska fönsterrutor avdelade med träspröjsar.

Arkitekturstil - Postenhuset

Modernism med klassicistiska inslag. Stiltypiskt modernistiska byggnadsdetaljer är byggnadens enkla tvåluftsfönster, avskalade fasadkomposition, utformning med skyltfönster och det spetsvinkliga burspråket i söder. I söder finns flera klassicistiskt utformade pelare, med exempelvis kannelyrer och doriska kapitäl. Detta är ett ovanligt inslag bland annars renodlad modernistisk arkitektur.

Arkitekturstil – Byggnaden längs Norsgatan

Nyklassicism med moderniserad bottenvåning. Byggnaden är i grunden en nyklassicistisk byggnad där bottenvåningen moderniserats kring 1900-talets mitt. Kvarvarande detaljer som är typiska för 1800-talets nyklassicism är fasadkompositionen med pilastrar och fasadfält som avdelas av dessa, byggnadens fönstersättning och dekorationer i putsen kring fönstren så som profilerade fönsteromfattningar och profilerade fönsteröverstycken. Bottenvåningens avskalade karaktär med stora skyltfönster och enkla butiksentréer med dörrar i ädelträ är typiskt för modernismen kring 1900-talets mitt.

Utmärkande detaljer

Trapphuset, verandan och balkongerna på Postenhuset.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Postenhuset har flera välbevarade detaljer, exempelvis fönster, dörrar och dekordetaljer från tiden kring 1900-talets mitt. Flerbostadshuset på gården har delvis välbevarad äldre panel, dörrar, fönster och farstukvistar. Huset längs Norsgatan har också vissa bevarade detaljer, bland annat vissa putsdekorationer.

Värden/var varsam med – Postenhuset

 • Byggnadens befintliga stomme, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Byggnadens befintliga fasadkomposition.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial, tvåkupigt taktegel.
 • Befintliga tvåluftsfönster i trä utan fönsteromfattning.
 • Befintligt utskjutande trapphusparti i byggnadens sydöstra hörn, samt befintlig dörr, dörromfattning, skärmtak med pelare och befintliga fönster och fönsteromfattningar därovan.
 • Befintligt burspråk och befintlig fönstersättning på burspråket i byggnadens sydöstra hörn.
 • Befintlig veranda/balkong på byggnadens södra kortsida samt befintlig utformning av detaljer så som kolonnetter och smidesstaket.

Värden/var varsam med – Byggnaden längs Norsgatan

 • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Byggnadens befintliga färgsättning, fasadkomposition och utformning beträffande fasadmaterial, slätputs i ljus guldockra samt bränd terra, befintliga dekorativa element så som pilastrar och fönsteromfattningar/fönsteröverstycken i putsen.
 • Befintlig utformning beträffande takmaterial och takkupor.
 • Befintlig utformning beträffande fönster. Befintliga äldre fönster.
 • Befintlig utformning beträffande byggnadens bottenvåning med skyltfönster, lätt indragna entréer och granittrappor med räcken i gjutjärn. Befintliga äldre trädörrar.

Värden/var varsam med – Flerbostadshuset på gården

 • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintlig utformning beträffande byggnadens fasad, tak, takkupor och farstukvistar.
 • Befintliga äldre fönster och dörrar.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17