Prostgården, Prosten 2

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Prostgården
Prostgården från norr. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Prostgården är belägen öster om kyrkobyggnaden och kyrkogården. Gården utgör en monumentalt anlagd och vackert belägen helhetsmiljö.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Prostgården, Prosten 2

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Prostgården består av två salsbyggnader om två våningar med valmade sadeltak och en långsträckt låg ekonomibyggnad. Gården är belägen öster om kyrkobyggnaden och kyrkogården. I norr finns arrendatorsbostaden och i sydväst komministergården. I söder finns en brant och skogig slänt mot Österdalälven. Gården är monumentalt anlagd kring en grusanfart som slutar i en rundel med en plantering och flaggstång i mitten. Byggnaderna finns på sidorna om denna rundel, med själva prostgården placerad som huvudbyggnaden och den andra salsbyggnaden, pastorsexpeditionen, som en flygel till denna.

Prostgårdens manbyggnad är ett reveterat timmerhus. Fasaden är uppbyggd kring järnvitriolgula spritputsfält som avdelas av slätputsade vita knutlådor. Fönstren är i huvudsak symmetriskt utplacerade vita tvåluftsfönster med tre rutor avdelade av tunna spröjsar i varje båge. Kring fönstren finns slätputsade vita omfattningar som är dekorerade. Fönstren är utbytta, sannolikt under sent 1900-tal eller tidigt 2000-tal. Byggnadens tak är som tidigare nämnt ett valmat sadeltak, med stickspånstäckning. Ovanpå taket finns två tegelskorstenar med enkel utkragning. Från taket hänger enkla hängrännor med rundformiga stuprör i koppar. På byggnadens framsida finns en stor farstukvist dekorerad med karaktäristiska balusterdockor. Farstukvisten har ett spånbeklätt valmat pulpettak. Byggnadens ytterdörrar består av vita parspegeldörrar med rikt dekorerade fönster. Byggnadens västra kortsida är utbyggd med en enkel kuvös ovanpå vilken det finns ett rikt dekorerat smidesräcke. Utbyggnaden är sannolikt från tiden kring 1900-talets mitt. I söder finns ett källargarage som sannolikt tillkommit under samma tidsperiod.

Pastorsexpeditionen bär en utformning som är snarlik manbyggnaden, men med några väsentliga skillnader. Byggnaden är mer utdragen och inte lika symmetrisk som manbyggnaden. Taket är dessutom täckt av skiffer istället för tegel, och farstukvisten har ett bandplåtstak samt dropplist utöver de dekorativa balusterdockorna. Byggnadens fönsteromfattningar är enklare, och byggnaden har kvar äldre fönster. Byggnadens ytterdörrar är parspegeldörrar med enkelt dekorerade rutor, och flankeras av två belysningsarmaturer. Med hänsyn till detaljutformningen på vissa delar av byggnaden är den svår att datera, den kan vara en äldre byggnad som ombyggts under 1900-talet, eller en byggnad som tillkommit under 1900-talet med anpassats väl till den befintliga manbyggnadens utformning.

Ekonomibyggnaden i öster utgörs av ett långsträckt och lågt timmerhus med flackt, tegelklätt sadeltak. Byggnaden har formen av ett kyrkbåthus, men att byggnaden skulle haft en sådan funktion är osannolikt. Möjligen har byggnaden fungerat som fäjs.

Miljö och omgivning

Byggnaden är en av flera kyrkligt anknutna byggnader på kyrkudden. Prostgården är en monumental och vackert belägen helhetsmiljö där den grusande anfarten med rundel och flaggstång är centrum. Gården omgärdas i norr av en häck som slutar i två granitpelare med grindar för gårdens huvudentré.

Arkitekturstil

Lågmäld barock/klassicism. Stilelementen syns tydligast i fasadernas symmetriska uppbyggnad, takformen och på manbyggdens fönsteromfattningar samt farstukvist. Att manbyggden är en gammal salsbyggnad (byggnad med sexdelad plan) gör den förhållandevis ovanlig i Leksand. Byggnadstypen började förekomma under 1600-talet och användes bland annat vid uppförandet av prästgårdar och officersboställen under 1700-talet. Även om Prostgården är mer framträdande kan Kaptensgården i Tibble tjäna som ett annat ovanligt exempel på en äldre salsbyggnad i Leksand.

Utmärkande detaljer

Ovannämnda stickspåns- och skiffertak, manbyggnadens fönsteromfattningar, smidesstaket på manbyggnaden, båda de ovannämnda farstukvistarna med balusterdockor.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Fasader, farstukvistar, ytterdörrar, fönsteromfattningar, fönster (men endast till sin form på manbyggnaden), tak och skorstenar.

Värden/var varsam med:

 • Byggnaderna i sin helhet, men särskilt:
 • Byggnadernas befintliga stomme, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Befintligt takmaterial beträffande skiffer och befintlig utformning av takmaterial beträffande stickspån. Befintliga skorstenar.
 • Befintlig utformning av hängrännor.
 • Befintlig utformning och färgsättning av putsfasader. Spritputsade järnvitriolgula fasadfält avgränsade av slätputsade vita knutlådor.
 • Befintlig utformning beträffande fönstersättning, fönster och fönsteromfattningar i slätputs. Befintliga fönster på pastorsexpeditionen.
 • Befintliga farstukvistar. Befintliga trappor i huggen granit. Befintliga belysningsarmaturer.
 • Befintliga äldre ytterdörrar.
 • Befintligt smidesräcke på kuvösen till manbyggnaden.
 • Befintliga grindpelare i granit samt smidesgrindar vid gårdens entré.
 • Befintlig gårdsdisposition beträffande grusvägens placering och sträckning. Befintlig flaggstång.
 • Det långsträckta timmerhuset i öster i sin helhet.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17