Skolmuséet, Sockenstugan 1

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Skolmuseet från Kyrkallén
Skolmuséet från Kyrkallén Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Skolmuseet är hämtat från en by och är en rödfärgad timmerbyggnad med korsplansform belägen strax öster om korsningen Kyrkallén-Rättviksvägen.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Skolmuseet, Sockenstugan 2

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Skolmuseet är en rödfärgad timmerbyggnad med korsplansform belägen strax öster om korsningen Kyrkallén-Rättviksvägen. I norr finns Gästis, i öster Alléskolans vaktmästarbostad och i söder en parkering samt Leksands hembygdsgårdar. I sydväst finns sockenstugan. Byggnaden är rektangulärt formad, med ett flackt sadeltak som täcks av tegel (tvåkupigt). Mitt på taket finns en skorsten i tegel med enkel utkragning. Byggnaden har karaktäristiska enkla hängrännor i trä. Nertill vilar byggnaden på en socken av huggen granit. Fönster och fönsteromfattningar är ålderdomliga och i trä. Alla fönster utom de lunettformade gavelfönstren är tvålufts spröjsade fönster med sex nära kvadratiska rutor. Mot Kyrkallén i norr finns byggnadens entré, som utgörs av en ljust gul trädörr med smidestrycke, och en farstukvist med svarvade hörnstolpar som också är ljusgula.

Miljö och omgivning

Byggnaden angränsar till Kyrkallén i norr, och är en av flera offentliga byggnader belägen på Kyrkudden.

Arkitekturstil

Byggnaden är hämtad från en by och bär inte några särskilt utmärkande stildrag förutom lunettfönstren vid gavlarna – en stiltypiskt klassicistisk detalj.

Utmärkande detaljer

Ovannämnda lunettfönster på gavlarna, samt övriga fönster. I väster finns en timrad källaringång med sadeltak, profilerade vindskivor och en ålderdomlig trädörr med smidesdetaljer.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Fönster, stomme, tak, skorsten, ytterdörr och grund. Farstukvisten är sannolikt tillkommen under 1970-talet.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Byggnadens befintliga fasad/stomme.
  • Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vita fönster och fönsteromfattningar samt ljust gul dörr.
  • Fasadens befintliga utformning med locklistpanel och knutlådor i trä.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial och hängrännor.
  • Befintlig skorsten i tegel.
  • Befintlig grundmur i huggen granit.
  • Befintliga fönster och fönsteromfattningar.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17