Sockenstugan, Sockenstugan 3

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Sockenstugans norra fasad.
Sockenstugans norra fasad. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Sockenstugan, som färdigställdes 1914, är en byggnad om 1 och ½ våning och angränsar till kyrkvallen och Kyrkallén, som varit viktiga sociala knytpunkter och samlingsplatser i Leksand.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Sockenstugan, Sockenstugan 3

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Arkitekt: Gustaf Ankarcrona

Placering och översiktlig beskrivning

Sockenstugan är belägen invid Kyrkalléns anfart mot Kyrkudden. I nordlig riktning finns förutom kyrkvallen Kyrkogårdsförvaltningen, Klockaregården och Gästis. I söder före detta arrendatorsgården och i sydöst Leksands hembygdsgårdar. Sockenstugan, som färdigställdes 1914, är en byggnad om 1 och ½ våning, med brant valmat sadeltak och röd locklistpanel. De flesta detaljer är målade med bruten vit färg. Längst upp på taket, som täcks av enkupigt taktegel, finns tre raka svarta plåtskorstenar. Byggnadens långsidor pryds av mittrisaliter (framträdande mittpartier) med sadeltak. Den norra utgör byggnadens huvudentré, med en farstukvist som består av ett framskjutande valmat plåttak som vilar på en slät profilerad gesims ovanpå fyra släta och enkla rundkolonner. Till dörrarna, två par bruna spegeldörrar med svarta smidesdetaljer, leder en monumental granittrappa. Ovan entrén finns en skylt med texten »Leksands sockenstuga, Anno 1914« Byggnadens fönster utgörs av vita småspröjsade tvåluftsfönster i trä med profilerade, vita fönsteromfattningar som ansluter till en lätt profilerad gesims mellan fasadfälten och taket. Längst upp på mittrisaliterna finns lunettfönster.

Miljö och omgivning

Byggnaden angränsar till kyrkvallen och Kyrkallén, som varit viktiga sociala knytpunkter och samlingsplatser i Leksand. Byggnadens närmiljö är omvandlad till en lekplats som avgränsas av ett rött enkelt brädstaket, detta eftersom byggnaden idag nyttjas som förskola.

Arkitekturstil

Nationalromantik blandat med stram klassicism. Byggnadens salsbyggnadslika form med brant valmat sadeltak och mittrisaliter anspelar mot den svenska barockens högreståndsbyggnader. Många av de byggnader som Ankarcrona ritade i Leksand bär en liknande utformning. Andra viktiga stildrag är byggnadens symmetriska fönstersättning och fönstrens utformning samt entrépartiet i stram klassicistisk tappning.

Utmärkande detaljer

Byggnadens form och fasaduppbyggnad med många profillister runt enkla faluröda fasadfält. Långsidornas mittpartier med entréer, fönstersättning och på byggnadens framsida den karaktäristiska skylt som beskrivs ovan.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnaden är i sin helhet tillsynes välbevarad.

Värden/var varsam med:

 • Byggnaden i sin helhet, särskilt:
 • Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
 • Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vita detaljer i form av exempelvis fönster, fönsteromfattningar och profilsnickerier. Mörkbruna dörrar.
 • Befintliga snickerier i form av exempelvis knutbrädor, profillister, gesimser, entrépartiet i norr med kolonner, fönsteromfattningar och knutlådor.
 • Befintlig utformning på partier som täcks av röd locklistpanel.
 • Befintligt enkupigt taktegel.
 • Befintlig grundmur och entrétrappa i huggen granit.
 • Den befintliga fasadkompositionen beträffande symmetrisk fönstersättning och förhållandet mellan röda fasadfält och de detaljer som idag är vitmålade.
 • Befintliga fönster samt fönsteromfattningar.
 • Befintliga ytterdörrar och smidesdetaljer i anslutning till dessa.
 • Befintlig utformning på skylten »Leksands Sockenstuga anno 1914«.

Sidan uppdaterad: 2020-03-06