Söderlundska gården, Udden 1

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Söderlundska gården med två flygelbyggnader som är nybyggda i gammal stil.
Söderlundska gården med två flygelbyggnader som är nybyggda i gammal stil. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck

Söderlundska gården består av en stor reveterad (putsad) byggnad i två våningar med två flygelbyggnader i söder.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Söderlundska gården, Udden 1

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Söderlundska gården består av en stor reveterad (putsad) byggnad i två våningar med två flygelbyggnader i söder. Flygelbyggnaderna är uppförda under tidigt 2000-tal i en stil som gör att de kan förväxlas med äldre byggnader. Många detaljer på byggnaderna, däribland fönsteromfattningar och utformning på farstukvistar håller för sin tid hög kvalitet och utformningen tycks vara medveten. Norr om gården finns Norsgatan, i väster Hemslöjden och i öster en öppen yta med trädgårdsmark tillhörande gården. Därbortom finns Posthuset. I söder finns en brant sluttning mot Österdalälven.

Den äldre manbyggnaden på Söderlundska gården utgörs av en stor korsplansformig byggnad med timmerstomme som reveterats med ljusgrå spritputs. Knutlådor och fönsteromfattningar är slätputsade och avfärgade i rosa-röd kulör, sannolikt bränd terra. Byggnaden vilar på en blågrå putsad grund och har ett förhållandevis brant sadeltak med enkupig taktegeltäckning. På taket finns två murade skorstenar, en äldre smal skorsten med utkragning och en nyare bred utan utkragning. Byggnadens fönster är i huvudsak mörkbruna tvåluftsfönster där varje båge har tre lätt stående rutor avdelade av spröjs. Byggnadens fönsteromfattningar är utförda i slätputs och är mönsterdekorerade ovantill och nertill, vilket förekommer flera reveterade bostadshus i Noret, däribland Gästis och Prostgårdens manbyggnad. På byggnadens södra sida finns ett tillbyggt trapphus/farstukvist som är inklätt i en ålderdomlig slätpanel med gråvit linoljefärg. Ytterdörren, som är belägen under ett mindre skärmtak, är en mörkbrun parspegeldörr med rutor i övre speglarna. Ovanför dörren finns en överluft med fyra rutor. Även i norr finns en ingång i form av en brun dörr under ett svart plåttak. Denna ingång är emellertid nytillkommen. Byggnadens stuprör har spetsvinklig form med koniska utlopp från hängrännorna. Byggnadens takfot är sågformad efter takpannorna.

Miljö och omgivning

Öster om gården finns en trädgårdsanläggning med grusväg, buskar och vissa äldre träd. Anläggningen ligger försänkt gentemot Norsgatans vägbana och avskiljs från densamma av ett karaktäristiskt smidesstaket. En grind leder in till trädgården från Norsgatan. Invid staketet på trädgårdssidan finns tre storvuxna lindar.

Arkitekturstil

Byggnadens detaljutformning är utan stark anknytning till någon särskild arkitekturstil.

Utmärkande detaljer

Byggnadens putsade fönsteromfattningar, den ålderdomliga panelen på trapphuset i söder. Trädgårdsanläggningen i öster samt det staket som omgärdar den. Byggnadens vindskivor.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnadens exteriör och färgsättning har förändrats flera gånger sedan den senast inventerades under 1970-talets slut. Den dåvarande guldockrafärgade spritputsen är idag gråvit, och de gråblå detaljerna har blivit röd-rosa. Fram tills nyligen var husets fönster kromoxidgröna, men de har på senare tid målats mörkbruna. De svarta plåtdetaljer som finns över bland annat skärmtak och farstukvistar samt de vita stuprören och hängrännorna var tidigare i omålad galvaniserad plåt. Trots detta finns fortfarande många äldre detaljer bevarade, däribland flera äldre fönster och byggnadens trapphus/farstukvist.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial och befintliga skorstenar.
  • Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och fasadmaterial (spritputsade fasadfält och slätputsade detaljer). Befintlig utformning av byggnadens grund/sockel.
  • Befintlig färgsättning utom på byggnadens fönster och dörrar, som vid tillfälle bör målas kromoxidgröna för att bättre passa med färgsättningen i övrigt.
  • Befintlig fönstersättning samt befintliga fönster, fönsterkarmar och fönsterbågar.
  • Befintligt trapphus/farstukvist i söder, samt befintlig slät panel på trapphuset/farstukvisten.
  • Befintliga dörrar samt befintliga dörromfattningar.
  • Befintlig utformning beträffande formen på byggnadens stuprör.
  • Trädgårdsmiljön öster om gården samt smidesstaketet (inkl. grindar) som omger trädgården.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17