Stora Gudmundssons - Carl Ohlssons, Köpmannen 13

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Stora Gudmundssons från Norsgatan.
Stora Gudmundssons från Norsgatan. I söder finns den gamla majstångsplatsen. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck

Stora Gudmunsson eller Carl Ohlssons är en stor handelsgård med framträdande reveterad huvudbyggnad i två och ½ våning i nyrenässans stil med enkla gesimser och rundbågiga fönster.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Stora Gudmunsson eller Carl Ohlssons, Köpmannen 13.

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Stor handelsgård med framträdande reveterad huvudbyggnad i två och ½ våning belägen norr om majstångsplatsen och nordost om korsningen Norsgatan-Leksandsvägen. Byggnaden är sammanbyggd med Apotekshuset i norr och Gudmundssonska fastigheten/turistbyrån i öster. På gården i norr finns en långsträckt timmerbyggnad som utgjort antingen bostadsutrymmen eller magasin. Byggnaden är uppförd i falurött timmer och har ett flackt sadeltak med tvåkupig taktegeltäckning. Byggnaden har flera bevarade äldre träfönster från olika tidsperioder.

Huvudbyggnaden vilar på en enkel slätputsad grå grund, som sedan övergår uppåt i en vit spritputsad bottenvåning. Vid knutarna finns terrafärgade ljust brunröda slätputsade hörn. Bottenvåningens fasad avskiljs från övervåningens av en enkel midjelist i samma kulör. Bottenvåningens fasad genombryts av stora skyltfönster från olika tidsperioder, vissa i liv med fasaden och andra indragna. Skyltfönstren och dörrarna till butiken längst västerut i byggnaden (Carl Ohlssons) omfattas mot Norsgatan av nätta listverk i kopparplåt. På bottenvåningen finns även ett antal perspektivfönster. Alla fönster på bottenvåningen utom ett har brandgula markiser ovan. Byggnadens övervåning bär en slätputsad vit fasad med rusticerade hörnkedjor i samma terrafärg som beskrivs ovan. Fasaden avslutas mot taket med en enkel svart och terrafärgad gesims. Längs hela fasaden finns stora fyrluftsfönster i trä där de två övre bågarna är små och kvadratiska och de under höga stående (flaggfönster). Kring fönstren finns profilerade foder och överstycken i form av tempelgavlar. Byggnaden kröns av ett sadeltak som täcks av tvåkupigt taktegel, och ovanpå finns skorstenar i tegel med enkel utkragning. På taket finns också två större takkupor med rundbågiga fönster mot söder. Mot norr har byggnaden påbyggts med ett trapphus med locklistpanel. Trapphuset har ett sadeltak med synliga taksparrar i takutsprånget och bevarade äldre hängrännor och spetsvinkliga stuprör. Fönstren på trapphuset är sannolikt tillkomna kring 1900-talets mitt.

Utmärkande detaljer

Skyltfönster i fasadlivet med kopparlister samt entrépartiet till Carl Ohlssons. Bandrusticerade hörnkedjor på byggnadens övervåning. Byggnadens flaggfönster och fönstrens profilerade omfattningar och överstycken. Det ålderdomliga timmerhuset på gården norrut i sin helhet.

Arkitekturstil

Nyrenässans. Karaktärsdrag som är typiska för stilen är tempelgavlar kring fönster, bandrusticerade hörnkedjor, enkla gesimser och rundbågiga fönster. Tidigare fanns tornspiror på de två fönsterkuporna mot majstångsplatsen i söder, och bottenvåningen hade en fönstersättning lika ovanvåningen. Skyltfönstren är sannolikt tillkomna efter 1900-talets mitt.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Fasadens utformning på övervåningarna beträffande putsdetaljer så som fönsteromfattningar, bandrusticeringar och gesimser, fönster samt fönstersättningen på byggnadens övervåning.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintliga tegelskorstenar. Befintlig utformning beträffande äldre spetsvinkliga stuprör.
  • Befintlig utformning beträffande byggnadens fasadkomposition, förhållandet mellan slätputs och spritputs. Befintlig utformning av fasad beträffande trapphuset i norr med locklistpanel.
  • Befintliga putsdetaljer i form av bandrusticerade hörnkedjor, gesimser, fönsteromfattningar och övriga dekorelement.
  • Befintliga äldre träfönster, samt befintlig utformning beträffande fönster.
  • Befintliga skyltfönster och dörrar med kopparomfattningar vid ingången till Carl Ohlssons.
  • Gårdsbyggnaden i norr i sin helhet, förutom soprummet i norr. Särskilt byggnadens befintliga stomme, form, volym, byggnadshöjd, takform och takvinkel. Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintlig tegelskorsten. Befintliga fönster och dörrar. Befintlig faluröd färgsättning.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17